پرسشنامه رایگان رابطه تفكرات غیر منطقی با احساس خصومت و مقوله های آن

تاریخ انتشار : 4 دسامبر 2015

banner-questionnaire

پرسشنامه رابطه تفكرات غیر منطقی با احساس خصومت و مقوله های آن

پژوهش حاضر به منظور بررسی رابطه تفکرات غیر منطقی با احساس خصومت و مقوله های آن،در دانشجویان دانشگاه فردوسی انجام گرفت.فرض اصلی این پژوهش این است که ،تفکرات غیر منطقی با احساس خصومت و مقوله های آن رابطه دارد.

نمونه گیری (n=234) از روش طبقه ای استفاده شد،روش خوشه ای برای انتخاب آزمودنی های هر دانشکده مورد استفاده قرار گرفت،ابزار سنجش در این تحقیق پرسشنامه ارزیابی تفکرات غیر منطقی الیس و هم چنین پرسشنامه باس دارکی است.در این تحقیق از روش علی-مقایسه ای استفاده شده است.روش های آماری مورد استفاده تحلیل واریانس،آزمون T،همبستگی پیرسون بوده است.نتایج آزمون فرضیه ها (a≤0.05)به شرح ذیل است:

1-بین تفکرات غیر منطقی و احساس خصومت رابطه معنا داری وجود دارد.

2- با افزایش میزان تفکرات غیر منطقی بر میزان حمله افزوده می شود.

3- بین میزان تفکرات غیر منطقی بر میزان خصومت غیر مستقیم افزوده می شود

4-بین میزان تفکرات غیر منطقی با میزان تحریک پذیری رابطه معنا داری وجود دارد

5- بین میزان تفکرات غیر منطقی با میزان منفی گرایی رابطه معنا داری وجود دارد

6-بین میزان تفکرات غیر منطقی با میزان نفرت رابطه معنا داری وجود دارد.

7-با افزایش میزان تفکرات غیر منطقی بر میزان سوء ظن افزوده می شود

8-بین میزان تفکرات غیر منطقی با میزان خصومت کلامی رابطه معناداری وجود دارد

9- بین تفکرات غیر منطقی با میزان احساس گناه رابطه معنا داری وجود دارد.

خصوصیات این پرسشنامه

 نوع فایلتعریف مفهومی و عملیاتی: دارد

نوع فایل نوع فایل: pdf

پایایی تعداد صفحات: 20

منبع منبع: دارد

تفسیر و توضیحاتتفسیر و نمره گذاری: دارد

دانلود مستقیم و رایگان پرسشنامه رابطه تفكرات غیر منطقی با احساس خصومت و مقوله های آن