پرسشنامه رایگان تاثیر آموزش گروهی مبتنی بر طرح تایم

تاریخ انتشار : 29 نوامبر 2015

banner-questionnaire

پرسشنامه تاثیر آموزش گروهی مبتنی بر طرح تایم

هدف: این پژوهش تعیین تاثیر غنی سازی ارتباط (طرح تایم) بر میزان صمیمیت زناشویی و امنیت روانی زنان می باشد. روش: این پژوهش شبه آزمایشی از نوع پیش آزمون – پس آزمون با گروه کنترل است . جامعه آماری این مطالعه را کلیه زنان مراجعه کننده به کلینیک دانشگاه فردوسی در سال 1393 تشکیل داده اند. نمونه پؤوهش 20 نفر بود. افراده به روش تصادفی در دو گروه کنترل (10نفر) و گروه آزمایش (10 نفر) قرار گرفتند. متغیر مستقل برنامه آموزش غنی سازی روابط بود که در 7 جلسه روی گروه آزمایش انجام شد. در گروه کنترل نیز که شامل 10 نفر بود هیچ مداخله ای صورت نگرفت. ابزار پژوهش پرسشنامه صمیمیت باگاروزی و پرسشنامه ایمنی نا ایمنی مزلو بود. یافته ها: غنی سازی روابط بر افزایش صمیمیت زناشویی موثر است ولی بر افزایش امنیت روانی زنان تاثیر گذار نمی باشد. نتیجه گیری: مهارت غنی سازی روابط (طرح تایم)، صمیمیت زناشویی را افزایش می دهد ولی تاثیری بر افزایش امنیت روانی زنان ندارد.

خصوصیات این پرسشنامه

 نوع فایلتعریف مفهومی و عملیاتی: دارد

نوع فایل نوع فایل: pdf

پایایی تعداد صفحات: 12

منبع منبع: دارد

تفسیر و توضیحاتتفسیر و نمره گذاری: دارد

دانلود مستقیم و رایگان پرسشنامه تاثیر آموزش گروهی مبتنی بر طرح تایم