پرسشنامه رایگان بررسی تحلیلی افسردگی در كودكان

تاریخ انتشار : 5 دسامبر 2015

banner-questionnaire

پرسشنامه بررسی تحلیلی افسردگی در كودكان

موضوع بحث پژوهش حاضر بررسی تحلیل افسردگی در کودکان است. این بررسی با استفاده از روش « مطالعه موردی» صورت پذیرفته. گامهائی که در این راستا برداشته شده بصورت زیر نشان داده می شود.

 الف – شناسایي دانش آموزان مشکل دار،

 ب – مشاهده مقدماتی رفتار،

ت – تهیه شرح حال،

 ج – انجام مصاحبه،

 د – ارائه برداشت ابتدائی،

 ر – تکمیل اطلاعات،

 ه – گزارش آزمون های روانشناختی،

 م – سنجش اطلاعت گردآوری شده

 ح – تجزیه و تحلیل علل اختلال

 ل – تحلیل محتوای اختلال،

 ص – نتیجه گیری و ارائه تعریف چند مفهوم، در مبحث نتایج کلی به نقش « محرومیت» در افسردگی کودکان، سیستم کنترل در خانواده های افسرده، تعریف «تنبیه» ، «قهر» و رابطه آن با افسردگی، مفهوم «طرد» ، چند عامل که به نظر می رسد پیش بینی کننده افسردگی باشد و همچنین الگوی محیطی افسردگی در کودکان ایرانی و تعریف آن با استناد به یافته های پژوهش حاضر، ارائه میشود. در خاتمه یادآور می شود که روانشناسی همانند سایر علوم، زبان و ادبیات خاص خود را دارد که خواننده باید به تدریج با آن آشنا شود. بنابراین حفظ دقت و امانت در سبک ساده نگارش حمل بر داستانی بودن مطالب نگردد. امید آنکه این مطالعه بتواند به بررسی جنبه هائی از آسیب شناسی کودکان و نوجوانان بپردازد.

خصوصیات این پرسشنامه

 نوع فایلتعریف مفهومی و عملیاتی: دارد

نوع فایل نوع فایل: pdf

پایایی تعداد صفحات: 21

منبع منبع: دارد

تفسیر و توضیحاتتفسیر و نمره گذاری: دارد

دانلود مستقیم و رایگان پرسشنامه بررسی تحلیلی افسردگی در كودكان