پرسشنامه رایگان بررسي روحيه پژوهشي و عوامل درون مدرسه اي موثر بر آن در دانش‌آموزان مقطع ابتدايي

تاریخ انتشار : 8 دسامبر 2015

banner-questionnaire

پرسشنامه بررسي روحيه پژوهشي و عوامل درون مدرسه اي موثر بر آن در دانش‌آموزان مقطع ابتدايي

هدف تحقیق حاضر، شناسایی عوامل مؤثر درون مدرسه­ای در پرورش روحیه پژوهشگری دانش­ آموزان مقطع ابتدایی شهر مشهد می­باشد و روش اجرای آن تلفیقی از پیمایشی و علّی ـ مقایسه­ای است. در این پژوهش از دو ابزار محقق ساخته تحت عنوان “پرسشنامه سنجش روحیه پژوهشگری” و “سیاهه عوامل درون مدرسه­ای مؤثر بر روحیه پژوهشگری” استفاده شد. روایی محتوایی پرسشنامه مذکور، توسط افراد متخصص تعیین و اعتبار آن با استفاده از ضریب آلفای کرانباخ 91/0 برآورد گردید. روایی سیاهه نیز به تأیید متخصصان علوم تربیتی و روانشناسی کودک رسید. جامعه آماری پژوهش را کلیه دانش ­آموزان دختر پایه پنجم ابتدایی مدارس دولتی و غیرانتفاعی ناحیه هفت شهر مشهد در سال تحصیلی 1391-1390 تشکیل داده که تعداد 1084 نفربه عنوان حجم نمونه و با روش نمونه­گیری خوشه­ای انتخاب شدند. برای اجرای سیاهه، محقق به شناسایی مدارسی پرداخت که به لحاظ روحیه پژوهشگری در دو کران بالا و پایین قرار داشتند. از هر کرانه، پانزده مدرسه به شیوه نمونه­ گیری کرانه­ای انتخاب و سیاهه عوامل درون مدرسه­ای در آن اجرا گشت. تجزیه و تحلیل داده­ها در دو سطح آمار توصیفی (فراوانی، درصد، میانگین، انحراف معیار و بیشینه و کمینه) و آمار استنباطی (مانوا، خی­دو) صورت گرفت. یافته­ های حاصل از پژوهش مؤید آن است که عوامل درون مدرسه­ای (محیط شناختی، محیط فیزیکی و محیط اجتماعی) هیچ تأثیری بر ایجاد یا بازداری روحیه پژوهشگری دانش‌آموزان نداشته است. به عبارت دیگر می­توان گفت که این عوامل نه باعث کاهش روحیه پژوهشگری شده‌اند و نه موجبات افزایش آن را در دانش ­آموزان فراهم نموده­ اند.

خصوصیات این پرسشنامه

 نوع فایلتعریف مفهومی و عملیاتی: دارد

نوع فایل نوع فایل: pdf

پایایی تعداد صفحات: 13

منبع منبع: دارد

تفسیر و توضیحاتتفسیر و نمره گذاری: دارد

دانلود مستقیم و رایگان پرسشنامه بررسي روحيه پژوهشي و عوامل درون مدرسه اي موثر بر آن در دانش‌آموزان مقطع ابتدايي

کاربر گرامی: درصورتی که نیاز به پرسشنامه استاندارد و جامع دارید به سایت مادسیج مراجعه کنید و نام پرسشنامه خود را جستجو کنید.