پرسشنامه رایگان استرس شغلی

تاریخ انتشار : 15 ژانویه 2016

banner-questionnaire

پرسشنامه استرس شغلی

برگردان از دکتر علی عسگری
Job Related Tension Index (JRTI)
Kahn et al.‚ 1964

1.     نمی دانم سرپرست در مورد من چگونه فکر می کند و چگونه عملکرد مرا ارزیابی می کند.

2.     احساس می کنم حجم کارم آنقدر زیاد است که امکان ندارد آنرا در یک روز کاری به پایان برسانم.
3.     فکر می کنم حجم انجام کاری که باید انجام شود، با انجام صحیح آن کار در تضاد است. (کمیت در تضاد با کیفیت است)
4.     احساس می کنم در قبال مسئولیتی که به من محول شده، از اقتدار و اختیارات کمی برخوردارم.
5.     کارم به گونه ای است که تصمیمات من بر روی زندگی اشخاص تأثیر می گذارد.
6.     فکر می کنم قادر نیستم که خواسته های متضاد افراد مختلف را برآورده سازم.

خصوصیات این پرسشنامه

 نوع فایلتعریف مفهومی و عملیاتی: دارد

نوع فایل نوع فایل: word

پایایی تعداد صفحات: 3

منبع منبع: دارد

تفسیر و توضیحاتتفسیر و نمره گذاری: دارد

دانلود مستقیم و رایگان پرسشنامه استرس شغلی