پرسشنامه رایگان ادراک حل مسئله هپنر و پترسون

تاریخ انتشار : 29 نوامبر 2015

banner-questionnaire

پرسشنامه ادراک حل مسئله هپنر و پترسون

هدف پژوهش حاضر بررسی تاثیر آموزش مهارت های حل مسئله بر ادراک حل مسئله و سازگاری دانش آموزان دبیرستانی و نیز مقایسه تاثیر این آموزش ها در مدارس شبانه روزی با مدارس عادی می باشد. جامعه این پژوهش کلیه دانش آموزان پسر مشغول به تحصیل در دبیرستان های شهرستان باخرز می باشد که ابتدا از بین مدارس شبانه روزی شهرستان باخرز، دو مدرسه شبانه روزی و دو مدرسه عادی به صورت تصادفی ساده انتخاب شده ، و در مرحله نخست از بین آنها با توجه به جدول مورگان تعداد 291 نفر به صورت تصادفي خوشه اي به پرسشنامه سازگاری سینها و سینگ پاسخ گفتند. سپس در مرحله دوم، تعداد 30 نفر از دانش آموزان مدارس شبانه روزی و نیز 30 نفر از دانش آموزان مدارس روزانه(60 نفر)که بالاترین نمره را در آزمون سازگاری کسب کردند، انتخاب و پس از پاسخ به پرسشنامه ادراک حل مسئله هپنر و پترسون، به طور تصادفی به دو گروه آزمایش و دو گروه کنترل (هر گروه 15 نفر) تقسیم شدند. سپس گروه های آزمایش آموزش های مهارت های حل مسئله به شیوه مایکن بام را طی هشت(8) جلسه دریافت کردند درحالی که گروه های کنترل هیچ آموزشی دریافت نکردند. در انتها هر چهار گروه در پس آزمون با پرسشنامه های مذکور مجددا مورد اندازه گیری قرار گرفتند. نتایج پژوهش نشان داد که آموزش مهارت های حل مسئله به روش مایکن بام در افزایش ادراک حل مسئله و نیز سازگاری کلی و ابعاد آن(سازگاری اجتماعی، سازگاری عاطفی و سازگاری تحصیلی) دانش آموزان موثر می باشد. همچنین تفاوتی بین تاثیر این آموزش ها بر ادراک حل مسئله و سازگاری کلی، اجتماعی و تحصیلی دانش آموزان مدارس شبانه روزی و مدارس عادی مشاهده نشد اما در سازگاری عاطفی تفاوت معنی داری بین مدارس عادی و شبانه روزی وجود دارد.

خصوصیات این پرسشنامه

 نوع فایلتعریف مفهومی و عملیاتی: دارد

نوع فایل نوع فایل: pdf

پایایی تعداد صفحات: 7

منبع منبع: دارد

تفسیر و توضیحاتتفسیر و نمره گذاری: دارد

دانلود مستقیم و رایگان پرسشنامه ادراک حل مسئله هپنر و پترسون