پرسشنامه رایگان اثر تعدد نقش و احساس رضایت از آن بر میزان عزت نفس و فشار روانی در دبیران زن

تاریخ انتشار : 5 دسامبر 2015

banner-questionnaire

پرسشنامه اثر تعدد نقش و احساس رضایت از آن بر میزان عزت نفس و فشار روانی در دبیران زن

با توجه به این واقعیت که زنان معمولا دارای نقشهای متعددی در حیطه های خانوادگی، شغلی و اجتماعی می باشند و نیز با توجه به تاثیراتی که نقش های مختلف می تواند بر بهداشت روانی داشته باشد، پژوهش حاضر انجام شد. فرضیه های این تحقیق عبارتند از: الف) میزان استرس زنانی که دارای نقش پذیری بیشتری هستند، زیادتر از آنهایي است که نقش پذیری کمتری دارند. ب) میزان عزت نفس زنانی که دارای نقش پذیری بیشتری هستند، زیادتر از آنهایي است که نقش پذیری کمتری دارند. ج) میزان استرس زنانی که رضایتمندی بیشتری از نقشهای خود دارند کمتر از آنهایي  است که رضايتمندی کمتری دارند. د) میزان عزت نفس زنانی که رضایتمندی بیشتری از نقشهای خود دارند بیشتر از آنهایي است که رضايتمندی کمتری دارند. به منظور بررسی فرضیه های فوق، جامعه آماری خود را کلیه دبیران لیسانس زنی در نظر گرفتیم که در دبیرستان های دخترانه مشهد، در سال تحصیلی 73-1372، به تدریس مشغول بودند. بر اساس شیوه نمونه گیری خوشه ای، نمونه مورد نظر مشتمل بر 234 آزمودنی انتخاب شد. برای جمع آوری داده ها از سه پرسشنامه استفاده کردیم. پرسشنامه اول، پرسشنامه محقق ساخته ای است که برای سنجش میزان نقش پذیری و رضايتمندی از آن طرح شده است. برای اندازه گیری میزان استرس، از مقیاس استرس ادراک شده (PSS) و برای سنجش میزان عزت نفس آزمودنی ها از مقیاس عزت نفس آیزنک استفاده کردیم. پس از اجرای پرسشنامه ها و کدگذاری متغیرها مورد نظر، اطلاعات بدست آمده وارد کامپیوتر شد و با استفاده از برنامه SPSS مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. برای آزمون فرضیه های فوق از روش مقایAA سه دو میانگین مستقل استفاده شد. در تجزیه و تحلیل آماری انجام شده، فرضیه های اول و سوم این تحقیق رد و فرضیه های دوم ( 01/0a=) و چهارم (003/0a=) مورد تایيد قرار گرفت. همچنین متوجه شدیم که بر حسب متغیرهای نظیر وضعیت تاهل، سن، سنوات خدمت، تعداد فرزندان، سن فرزندان و وضعیت سکونت، تفاوت معناداری از لحاظ استرس و عزت نفس بین آزمودنی ها به چشم نمی خورد. وقتی بیشترین میزان نقش پذیری یا بیشتری میزان رضايتمندی بر حسب اولویت در نقش های اجتماعی، نقش های خانوادگی یا نقش های شغلی، ملاک تقسیم آزمودنی ها قرار گرفت، معلوم شد که نقش پذیری بیشتر در یکی از حیطه های سه گانه مذکور یا رضايتمندی بیشتر در یکی از موارد فوق، تفاوت معنی داری در مقایسه با دو نقش دیگر در میزان استرس ادراک شده و عزت نفس آزمودنی ها بوجود نیاورده است. بیشترین میزان نقش پذیری و بیشترین میزان رضايتمندی از نقشها، به ترتیب اولویت در نقش های اجتماعی، خانوادگی و سپس در نقش های شغلی دیده شد.

خصوصیات این پرسشنامه

 نوع فایلتعریف مفهومی و عملیاتی: دارد

نوع فایل نوع فایل: pdf

پایایی تعداد صفحات: 7

منبع منبع: دارد

تفسیر و توضیحاتتفسیر و نمره گذاری: دارد

دانلود مستقیم و رایگان پرسشنامه اثر تعدد نقش و احساس رضایت از آن بر میزان عزت نفس و فشار روانی در دبیران زن