پرسشنامه‌ رایگان پردازش حسی و حرکتی (SPM)

تاریخ انتشار : 17 آوریل 2016

banner-questionnaire

پرسشنامه‌ پردازش حسی و حرکتی (SPM)

چکیده

این پژوهش با هدف بررسی و مقایسه توانایی‌های پردازش‌ حسی دانش‌آموزان پسر ابتدایی نابینا و ناشنوای شهر مشهد و رابطه آن با خودکارآمدی و عملکرد تحصیلی آن‌ها انجام شد. جامعه‌ی آماری اين پژوهش شامل 139 نفر دانش‌آموز، که 62 نفر از گروه دانش‌آموزان با آسیب بینایی و 77 نفر با آسیب شنوایی در پژوهش شركت داشتند که با روش سرشماری مورد بررسی قرار گرفتند. به‌منظور بررسی توانایی‌های پردازش حسی و خودکار آمدی به ترتیب از پرسشنامه‌های پردازش حسی و حرکتی (SPM) و خودکار آمدی کودکان استفاده و بر روی جامعه‌ی مورد نظر اجرا گردید داده‌های این پژوهش به‌وسیله‌ی نرم‌افزار‌ SPSS تحلیل شد و نتایج نشان داد که بین دو گروه در مؤلفه‌ی پردازش دیداری تفاوت معناداری وجود دارد و همچنین بین مؤلفه‌ی پردازش لمسی و حرکت در گروه نابینا و مؤلفه‌ی پردازش شنیداری در گروه ناشنوا با خودکار آمدی آن‌ها رابطه‌ی معناداری وجود دارد. با توجه به تحلیل داده‌ها، تفاوت معناداری بین نمرات کل دو گروه در سه متغیر پردازش حسی، خودکارآمدی و عملکرد تحصیلی گزارش نشد.

خصوصیات این پرسشنامه

 نوع فایلتعریف مفهومی و عملیاتی: دارد

نوع فایل نوع فایل: pdf

پایایی تعداد صفحات: 7

منبع منبع: دارد

تفسیر و توضیحاتتفسیر و نمره گذاری: دارد

دانلود مستقیم و رایگان پرسشنامه‌ پردازش حسی و حرکتی (SPM)