پرسشنامه رایگان دلبستگی بزرگسالان هازان و شیو(AAQ)

تاریخ انتشار : 23 فوریه 2016

banner-questionnaire

پرسشنامه دلبستگی بزرگسالان هازان و شیو(AAQ)

چکیده : مطالعه حاضر با هدف تعیین رابطه بین سبکهای دلبستگی و نگرانی های مربوط به وزن در دانش آموزان دختر ۱۷ـ ۱۵ دبیرستان های شهر شیراز دریک نمونه ۳۲۲ نفری از رشته های ریاضی، علوم تجربی و علوم انسانی که با روش نمونه گیری تصادفی انتخاب شدند، انجام گرفت. پس از یک بررسی مقدماتی و تعیین قابلیت اعتماد و اعتبار ابزارها، اجرای اصل به ترتیب با استفاده از این ابزارها صورت گرفت. پرسشنامه ویژگی های فردی آزمودنی، پرسشنامه دلبستگی بزرگسالان هازان و شیو(AAQ)نسخه جدید (۱۹۹۳)، پرسشنامه نگرانی های مربوط به وزن کیلن (WCS)پرسشنامه افسردگی بک (BCI)و نیز اندازه گیری قد و وزن برای بدست آوردن شاخص توده ی بدنی (BMI). برای تحلیل آماری داده های استخراج شده از روشهای آماری تحلیل واریانس و آزمون تعقیبی شفه استفاده شده است. نهایتاً نتایج زیر به دست آمد: ـ دختران دارای سبک دلبستگی ناایمن (اجتنابی و اضطرابی/ دوسوگرا) در مقایسه با دختران دارای سبک دلبستگی ایمن، نگرانی مربوط به وزن بیشتری دارند. ـ دختران دارای شاخص توده بدنی بالا نسبت به دختران دارای شاخص توده ی بدنی متوسط و پایین نگرانی مربوط به وزن بیشتری دارند. ـ تعامل سبک دلبستگی دختران نوجوان و شاخص توده بدنی آنان بر میزان نگرانی مربوط به وزنشان اثر معناداری ندارد. ـ بین میانگین نمرات نگرانی مربوط به وزن افراد دارای سبک دلبستگی اضطرابی / دوسوگرا و اجتنابی تفاوت معنادار نیست.

خصوصیات این پرسشنامه

 نوع فایلتعریف مفهومی و عملیاتی: دارد

نوع فایل نوع فایل: pdf

پایایی تعداد صفحات: ۶

منبع منبع: دارد

تفسیر و توضیحاتتفسیر و نمره گذاری: دارد

دانلود مستقیم و رایگان پرسشنامه دلبستگی بزرگسالان هازان و شیو(AAQ)