پرسشنامه رایگان نگرش کارکنان به سبک رهبری تحولی مدیران

تاریخ انتشار : 28 ژانویه 2016

banner-questionnaire

پرسشنامه نگرش کارکنان به سبک رهبری تحولی مدیران

چکیده

دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی ، سازمان هایی با هدف جهت دهی حرکت جامعه به سمت توسعه پایدار می باشند.این موسسات ، سازمان هایی پیچیده با ویژگی های منحصر به فرد هستند که آنها را از سایر سازمان ها متمایز می سازد.بدون شک تغییر و تحولات و فشارهای داخلی و خارجی محیط بر کل مدیریت دانشگاه تاثیر می گذارد.برای موفقیت در چنین شرایطی ، رهبران موسسات آموزش عالی ، نیاز به توانایی تنظیم رفتار خود برای انتخاب نقش درست و مناسب در هر موقعیت دارند.به این منظور یک رهبر ، نیازمند  توانایی شناخت نیازها و اهداف دیگران و توانایی تطبیق دیدگاه فردی خود بر اساس فعالیت گروه است.کسانی که در زمینه رهبری به مطالعه می پردازند این واقعیت را پذیرفته اند که رفتارهای تحولی رهبران، مجموعه ای از نتایج مثبت در سازمان ایجاد می کند.اعتماد پیروان به رهبر و همگام شدن آنان با رسالت سازمان به افراد در رسیدن به سطوح استثنایی عملکرد کمک می کند.در چنین وضعیتی انتظار منطقی آن است که رهبران تحولی موجب بهسازی کارکنان و سازمان شوند.این تحقیق به منظور بررسی رابطه سبک رهبری تحولی مدیران دانشگاه با بهسازی کارکنان دانشگاه فردوسی مشهد صورت گرفته است.نمونه تحقیق از میان کارکنان رسمی و قرارداد مشخص دانشگاه به روش سرشماری مورد مطالعه قرار گرفتند. کارکنانی که ویژگی های آنان ، مطابق با تعریف عملیاتی ، امکان قرار گرفتن در نمونه تحقیق را می دادبرابر با ۱۸۰ نفر به دست آمد. در تحقیق حاضر که با روش همبستگی انجام گرفت ، برای اندازه گیری هر کدام از متغیرهای فوق از پرسشنامه جداگانه ای استفاده شده است. در این تحقیق داده های جمع آوری شده از پرسشنامه ها، جهت تعیین نتایج بدست آمده درباره چهار سوال اصلی و هفت سوال  فرعی، با استفاده از نرم افزار spss مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.مهم ترین یافته های تحقیق نشان داد که:۱) وضعیت انطباق رفتار مدیران دانشگاه بر اساس شاخص های رهبری تحولی از حد متوسط بالاتر است؛۲) وضعیت بهسازی کارکنان دانشگاه بر اساس مدل مک لگان از حد متوسط بالاتر است؛۳) بین میزان انطباق رفتار مدیران با شاخص های رهبری تحولی و میزان بهسازی کارکنان آنان در دانشگاه فردوسی مشهد رابطه مستقیم و معنی دار وجود دارد؛۴) بهسازی کارکنان آنان (بر اساس نمره کل به دست آمده از مدل مک لگان) از طریق رفتار منطبق با شاخص های رهبری تحولی مدیران دانشگاه فردوسی مشهد قابل پیش بینی نیست؛۵) تفاوت معنی داری در میزان انطباق رفتار مدیران دانشگاه با رهبری تحولی بر حسب جنسیت مدیران وجود ندارد؛۶) رابطه معنی داری بین میزان رفتار منطبق  با رهبری تحولی مدیران دانشگاه با سن آنان وجود ندارد؛۷) در میزان انطباق رفتار مدیران دانشگاه با رهبری تحولی بر حسب دانشکده (علوم انسانی/غیر علوم انسانی) مدیران تفاوت معنی داری وجود دارد؛۸)در میزان نمره کل بهسازی کارکنان دانشگاه بر حسب مرد یا زن بودن آنان تفاوت وجود ندارد؛۹) در میزان نمره کل بهسازی کارکنان با مدرک تحصیلی بالاتر و کارکنان با مدرک تحصیلی پایین تر تفاوت معنی داری وجود دارد؛۱۰)رابطه معنی داری بین نمره کل بهسازی کارکنان و سن آنان ،وجود ندارد؛و۱۱) تفاوت معنی داری در میزان نمره کل بهسازی کارکنان دانشگاه بر حسب نوع دانشکده ای که در آن مشغول به فعالیت هستند(علوم انسانی/غیر علوم انسانی)وجود ندارد.

 

 

خصوصیات این پرسشنامه

 نوع فایلتعریف مفهومی و عملیاتی: دارد

نوع فایل نوع فایل: pdf

پایایی تعداد صفحات: ۳

منبع منبع: دارد

تفسیر و توضیحاتتفسیر و نمره گذاری: دارد

دانلود مستقیم و رایگان پرسشنامه نگرش کارکنان به سبک رهبری تحولی مدیران