پرسشنامه رایگان نگرش كاركنان به سبك رهبري تحولي مديران

تاریخ انتشار : 28 ژانویه 2016

banner-questionnaire

پرسشنامه نگرش كاركنان به سبك رهبري تحولي مديران

چکیده

دانشگاه ها و موسسات آموزش عالي ، سازمان هايي با هدف جهت دهي حركت جامعه به سمت توسعه پايدار مي باشند.اين موسسات ، سازمان هايي پيچيده با ويژگي هاي منحصر به فرد هستند كه آنها را از ساير سازمان ها متمايز مي سازد.بدون شك تغيير و تحولات و فشارهاي داخلي و خارجي محيط بر كل مديريت دانشگاه تاثير مي گذارد.براي موفقيت در چنين شرايطي ، رهبران موسسات آموزش عالي ، نياز به توانايي تنظيم رفتار خود براي انتخاب نقش درست و مناسب در هر موقعيت دارند.به اين منظور يك رهبر ، نيازمند  توانايي شناخت نيازها و اهداف ديگران و توانايي تطبيق ديدگاه فردي خود بر اساس فعاليت گروه است.كساني كه در زمينه رهبري به مطالعه مي پردازند اين واقعيت را پذيرفته اند كه رفتارهاي تحولي رهبران، مجموعه اي از نتايج مثبت در سازمان ايجاد مي كند.اعتماد پيروان به رهبر و همگام شدن آنان با رسالت سازمان به افراد در رسيدن به سطوح استثنايي عملكرد كمك مي كند.در چنين وضعيتي انتظار منطقي آن است كه رهبران تحولي موجب بهسازي كاركنان و سازمان شوند.اين تحقيق به منظور بررسي رابطه سبك رهبري تحولي مديران دانشگاه با بهسازي كاركنان دانشگاه فردوسي مشهد صورت گرفته است.نمونه تحقيق از ميان كاركنان رسمي و قرارداد مشخص دانشگاه به روش سرشماري مورد مطالعه قرار گرفتند. كاركناني كه ويژگي هاي آنان ، مطابق با تعريف عملياتي ، امكان قرار گرفتن در نمونه تحقيق را مي دادبرابر با 180 نفر به دست آمد. در تحقيق حاضر كه با روش همبستگي انجام گرفت ، براي اندازه گيري هر كدام از متغيرهاي فوق از پرسشنامه جداگانه اي استفاده شده است. در اين تحقيق داده هاي جمع آوري شده از پرسشنامه ها، جهت تعيين نتايج بدست آمده درباره چهار سوال اصلي و هفت سوال  فرعي، با استفاده از نرم افزار spss مورد تجزيه و تحليل قرار گرفت.مهم ترين يافته هاي تحقيق نشان داد كه:1) وضعيت انطباق رفتار مديران دانشگاه بر اساس شاخص هاي رهبري تحولي از حد متوسط بالاتر است؛2) وضعيت بهسازي كاركنان دانشگاه بر اساس مدل مك لگان از حد متوسط بالاتر است؛3) بين ميزان انطباق رفتار مديران با شاخص هاي رهبري تحولي و ميزان بهسازي كاركنان آنان در دانشگاه فردوسي مشهد رابطه مستقيم و معني دار وجود دارد؛4) بهسازي كاركنان آنان (بر اساس نمره كل به دست آمده از مدل مك لگان) از طريق رفتار منطبق با شاخص هاي رهبري تحولي مديران دانشگاه فردوسي مشهد قابل پيش بيني نيست؛5) تفاوت معني داري در ميزان انطباق رفتار مديران دانشگاه با رهبري تحولي بر حسب جنسيت مديران وجود ندارد؛6) رابطه معني داري بين ميزان رفتار منطبق  با رهبري تحولي مديران دانشگاه با سن آنان وجود ندارد؛7) در ميزان انطباق رفتار مديران دانشگاه با رهبري تحولي بر حسب دانشكده (علوم انساني/غير علوم انساني) مديران تفاوت معني داري وجود دارد؛8)در ميزان نمره كل بهسازي كاركنان دانشگاه بر حسب مرد يا زن بودن آنان تفاوت وجود ندارد؛9) در ميزان نمره كل بهسازي كاركنان با مدرك تحصيلي بالاتر و كاركنان با مدرك تحصيلي پايين تر تفاوت معني داري وجود دارد؛10)رابطه معني داري بين نمره كل بهسازي كاركنان و سن آنان ،وجود ندارد؛و11) تفاوت معني داري در ميزان نمره كل بهسازي كاركنان دانشگاه بر حسب نوع دانشكده اي كه در آن مشغول به فعاليت هستند(علوم انساني/غير علوم انساني)وجود ندارد.

 

 

خصوصیات این پرسشنامه

 نوع فایلتعریف مفهومی و عملیاتی: دارد

نوع فایل نوع فایل: pdf

پایایی تعداد صفحات: 3

منبع منبع: دارد

تفسیر و توضیحاتتفسیر و نمره گذاری: دارد

دانلود مستقیم و رایگان پرسشنامه نگرش كاركنان به سبك رهبري تحولي مديران