پرسشنامه رایگان نگرش به تغییر سازمانی

تاریخ انتشار : 14 آوریل 2016

banner-questionnaire

پرسشنامه نگرش به تغییر سازمانی

این پرسشنامه شامل 18 سوال می باشد. این پرسشنامه با هدف ارزیابی نگرش به تغییر سازمانی طراحی شده است.

پرسشنامه مورد نظر را می توانید از کادر زیر دانلود کنید.

خصوصیات این پرسشنامه

 نوع فایلتعریف مفهومی و عملیاتی: دارد

نوع فایل نوع فایل: pdf

پایایی تعداد صفحات: 3

منبع منبع: دارد

تفسیر و توضیحاتتفسیر و نمره گذاری: دارد

دانلود مستقیم و رایگان پرسشنامه نگرش به تغییر سازمانی

پرسشنامه رایگان نگرش به تغییر سازمانی

تاریخ انتشار : 15 ژانویه 2016

banner-questionnaire

پرسشنامه نگرش به تغییر سازمانی

Attitude to Organizational Change Questionnaire

هر یک از سوالات [عبارات] زیر را با دقت بخوانید و از میان 7 گزینه مربوط به هر سوال، گزینه ای را که به نظر شما بهتررین انتخاب می باشد، با گذاشتن علامت ضربدر مشخص فرمایید. سعی کنید فقط یک گزینه را انتخاب بفرمایید.
1= بسیار مخالفم … 2= نسبتا مخالفم …3= کمی مخالفم  … 4= نظری ندارم … 5= کمی موافقم … 6= نسبتا موافقم … 7= بسیار موافقم
1.     به طور کلی تغییر توانایی مرا برای کنترل آن چه در کار رخ می دهد، می کاهد.
2.     به طور معمول در برابر افکار و اندیشه های جدید، مقاومت می کنم.
3.     تغییر را دوست ندارم.
4.     تغییر موجب ناکامی و عجز من می شود.
5.     بیشتر تغییرهای محیط کار، برایم ازار دهنده است.
6.     به طور معمول ، افکار و اندیشه های جدید را با تردید و دو دلی به کار می گیرم.

خصوصیات این پرسشنامه

 نوع فایلتعریف مفهومی و عملیاتی: دارد

نوع فایل نوع فایل: word

پایایی تعداد صفحات: 3

منبع منبع: دارد

تفسیر و توضیحاتتفسیر و نمره گذاری: دارد

دانلود مستقیم و رایگان پرسشنامه نگرش به تغییر سازمانی

بانک پرسشنامه استاندارد مادسیج