پرسشنامه رایگان مقایسه سبك رفتار كلاسی اساتید و چگونگی اثر بخشی آنها بر اساس نظریه (3D)

تاریخ انتشار : 2 فوریه 2016

banner-questionnaire

پرسشنامه مقایسه سبك رفتار كلاسی اساتید و چگونگی اثر بخشی آنها بر اساس نظریه (3D)

چکیده:

در بعد مطالعه جامعه دانشگاهی، از گزارش پژوهشی رئوفی (1375) و در جامعه پژوهشی اعضای هیئت علمی دنشگاه فردوسی مشهد استفاده شده است. همچنین اساتید مدارس تحت برنامه حوزه علمیه شهر مشهد جامعه پژوهشی ما را تشکیل داده اند.این پژوهش دارای دو سوال کلی و سه فرضیه آماری در جهت مقایسه سبک های رفتار کلاسی و اثر بخشی اساتید حوزه و دانشگاه بطور عام و اساتید حوزه و رشته­ های علوم انسانی بطور خاص بوده است.روش مورد استفاده در این پژوهش تحلیلی، توصیفی و پیمایشی بوده است و جامعه آماری شامل کلیه اساتید مدارس تحت برنامه حوزه علمیه مشهد در سال (1376) بوده که تعداد آن حدودا 150 نفر و تعداد طلاب تحت آموزش حدود 5 هزار نفر تخمین زده شده است. نمونه مورد مطالعه با استفاده از فرمول های آماری 361 نفر تعیين، و روش نمونه گیری بصورت خوشه ای و تصادفی ساده به صورت توام بوده است. ابزار جمع آوری اطلاعات، مشابه پژوهش رئوفی (1375) پرسشنامه ای اوی 36 سوال (35 سوال بسته و یک سوال باز) بوده است. سوالات بسته پاسخ که به سنجش سبک های رفتار کلاسی رابطه مدار قوی، وظیفه مدار قوی، رابطه – وظیفه مدار ضعیف، رابطه – وظیفه مدار قوی و اثر بخشی پرداخته اند، با سوال باز پاسخ مورد حمایت قرار گرفته اند.از نتایج بدست آمده این پژوهش می توان به غالب بودن سبک رابطه مداری با 145 انتخاب در اولویت اول و سبک رابطه – وظیفه مداری قوی با 130 انتخاب بعنوان اولویت دوم بین اساتید حوزه علمیه اشاره نمود. نمودار اثر بخشی حوزه از نوع کجی منفی است که حکایت از توصیف اثر بخشی فعالیت آنان از دید طلاب دارد. این یافته ها با نتایج حاصله از مطالعه سبک رفتاری و اثر بخشی اساتید دانشگاه، همخوانی نشان می دهد. در مطالعات تحلیلی برای مقایسه اثر بخشی اساتید حوزه با سبک های رفتار کلاسی مختلف و از طریق آزمونهای آماری تحلیل واریانس و دانکن و با احتمال 95%، دو سبک رابطه مدار و رابطه – وظیفه مدار قوی دارای اثر بخشی بیشتری نسبت به سبک رابطه – وظیفه مداری ضعیف نشان داده شده است. مطالعات همبستگی بین سبک های رفتار کلاسی و اثر بخشی نشان دهنده ارتباط مستقیم میان دو سبک رابطه مدار و رابطه – وظیفه مدار قوی با اثر بخشی با احتمال خطایي کمتر از 0.0001 می باشد. همچنین سبک رابطه – وظیفه مدار ضعیف دارای رابطه معنی دار معکوس با همان احتمال قبلی است. تحلیل رگرسیون انجام شده نیز به تاید خط مستقیم رگرسیون به دو سبک رابطه مدار و رابطه – وظیفه مدار قوی برای اثر بخشی می پردازد. مقایسه میانگین نمرات اساتید حوزه و دانشگاه و اساتید حوزه با اساتید رشته های علوم انسانی دانشگاه در نمرات سبک های رفتاری و همچنین اثر بخشی آن، بیانگر بالا بودن نمره اساتید حوزه در سبک های رابطه مدار، رابطه – وظیفه مدار قوی و وظیفه مداری و نیز اثر بخشی در هر دو مقایسه می باشد.در پایان این پژوهش محدودیت های ازقبیل تفاوت زمانی یکساله در اجرای پرسشنامه در دانشگاه و حوزه و اجرای دوگانه پرسشنامه در حوزه و دانشگاه اشاره شده است و همچنین پیشنهاداتی به پژوهشگران و دست اندرکاران تعلیم و تربیت از قبیل علل موفقیت حوزه و اجرای پژوهش در کل حوزه علمیه شامل کلاسهای تحت برنامه و کلاسهای آزاد ارائه گردیده است.

خصوصیات این پرسشنامه

 نوع فایلتعریف مفهومی و عملیاتی: دارد

نوع فایل نوع فایل: pdf

پایایی تعداد صفحات: 2

منبع منبع: دارد

تفسیر و توضیحاتتفسیر و نمره گذاری: دارد

دانلود مستقیم و رایگان پرسشنامه مقایسه سبك رفتار كلاسی اساتید و چگونگی اثر بخشی آنها بر اساس نظریه (3D)