پرسشنامه رایگان بررسی میزان و عوامل موثر بر رضایتمندی استفاده كنندگان از خدمات اطلاع رسانی رایانه ای

تاریخ انتشار : 2 ژانویه 2016

banner-questionnaireپرسشنامه بررسی میزان و عوامل موثر بر رضایتمندی استفاده كنندگان از خدمات اطلاع رسانی رایانه ای

پژوهش حاضر از نوع کاربردی می باشد و به روش پیمایشی انجام شده است. هدف از این پژوهش بررسی میزان رضایت استفاده کنندگان از خدمات اطلاع رسانی رایانه ای و عوامل موثر بر آن در کتابخانه های دانشگاه فردوسی مشهد است. در بین کتابخانه های این دانشگاه، پنج کتابخانه ( مرکزی و دانشکده های مهندسی، کشاورزی، علوم ریاضی و علوم اداری) که خدمات اطلاع رسانی رایانه ای ارائه می دهد، مورد بررسی قرار گرفت. جامعه آماری این پژوهش آن دسته از دانشجویان دانشگاه فردوسی بودند که از خدمات اطلاع رسانی رایانه ای استفاده می کند. ابزار گردآوری اطلاعات، پرسشنامه بود که در یک بازه زمانی دو ماه، 353 نفر از استفاده کنندگان این کتابخانه ها به آن پاسخ دادند. از میان هفت فرضیه مطرح شده در این پژوهش، چهار فرضیه نخست به ترتیب به میزان همبستگی چند عاملی با رضایت استفاده کنندگان مربوط می شد. این عوامل عبارت بودند از همبستگی میان میزان مرتبط بودن، حجم (تعداد پیشینه ها)، سرعت دستیابی و روزآمد بودن اطلاعات دریافتی با سطح رضایت استفاده کنندگان.

نتایج بدست آمده همبستگی معنی داری را بین هر یک از این عوامل با رضایت استفاده کنندگان نشان داد. فرضیه پنجم به مقایسه سطح رضایت دو گروه اصلی استفاده کنندگان، یعنی افرادی که جستجو  در منابع رایانه ای را شخصا انجام داده بودند و آنهایي که کتابدار جستجو را برایشان انجام داده بود می پرداخت. نتایج به دست آمده به کمک آزمون T، اختلاف معناداری را بین سطح رضایت این دو گروه نشان نداد. فرضیه های ششم و هفتم به ترتیب  مقایسه سطح رضایت استفاده کنندگان در کتابخانه ها ی مورد تحقیق و نیز رشته های مختلف مربوط می شد. نتایج بدست آمده به کمک آزمون F، تفاوت معنی داری را بین سطح رضایت آنها نشان نداد. پیشنهاداتی درباره عوامل موثر بر رضایت استفاده کنندگان از خدمات اطلاع رسانی رایانه ای و نیز پژوهشهای بیشتر در این زمینه ارائه شده است.

 

 

 

خصوصیات این پرسشنامه

 نوع فایلتعریف مفهومی و عملیاتی: دارد

نوع فایل نوع فایل: pdf

پایایی تعداد صفحات: 3

منبع منبع: دارد

تفسیر و توضیحاتتفسیر و نمره گذاری: دارد

دانلود مستقیم و رایگان پرسشنامه بررسی میزان و عوامل موثر بر رضایتمندی استفاده كنندگان از خدمات اطلاع رسانی رایانه ای