پرسشنامه رایگان بررسی میزان و عوامل موثر بر درک کاربران از محیط رابط پایگاه های اطلاعاتی بر اساس مدل نیلسن

تاریخ انتشار : 30 دسامبر 2015

banner-questionnaire

پرسشنامه بررسی میزان و عوامل موثر بر درک کاربران از محیط رابط پایگاه های اطلاعاتی بر اساس مدل نیلسن

پژوهش حاضر که به بررسی میزان  وعوامل موثر بردرک کاربران ازمحیط رابط پایگاه های اطلاعاتی مقالات الکترونیکی مرکز منطقه ای اطلاع رسانی علوم وفناوری وپژوهشگاه اطلاعات ومدارک علمی پرداخت ،باهدف تحلیل وتبیین ،وشناسایی نقاط قوت وضعف عناصر وویژگی های مهم درمحیط رابط این دوپایگاه انجام شد.علاوه براین ،میزان همخوانی محیط رابط پایگاههای مورد بررسی با ده مولفه نیلسن ،مشکلات اساسی محیط رابط این پایگاهها ونیزتفاوت بین میزان درک کاربران متخصص و مبتدی پرسش هایی بودند که مورد سنجش قرار گرفتند .برای انجام پژوهش ازروش ارزیابی مکاشفه ای استفاده شد .گرداوری اطلاعات توسط سیاهه وارسی که براساس ده مولفه نیلسن ساخته شد،انجام گردید،جامعه اماری پژوهش را1)دانشجویان کارشناسی ارشددانشگاه فردوسی به عنوان کاربران مبتدی ،و2)کتابداران دارای مدرک کارشناسی ارشد دربخش های مرجع واطلاع رسانی دانشگاه فردوسی واستان قدس ،به عنوان کاربران متخصص تشکیل دادند.نتایج پژوهش نشان داد میزان همخوانی محیط رابط پایگاه مقالات پژوهشگاه با ده مولفه نیلسن به طورکلی درحدمتوسط،ودرپایگاه مقالات مرکز منطقه ای کمی بیش از حد متوسط  است .پایگاه مقالات پژوهشگاه ازنظر مولفه های “همخوانی بین نظام ودنیای واقعی “،”جلوگیری از خطا/اصلاح خطا “،و”کمک به کاربران برای تشخیص واصلاح خطاها”،و”شناسایی وبازیابی اطلاعات”وپایگاه مقالات مرکزمنطقه ای نیز ازنظرمولفه های” جلوگیری ازخطا/اصلاح خطا “،”کمک به کاربران برای تشخیص واصلاح خطا”،و”امکانات راهنمایی وکمک “به دلیل آنکه میزان همخوانی کمتر ازحدمتوسط است .در وضعیت مطلوبی نیست ودارای مشکلات اساسی است .میزان درک کلی کاربران ازمحیط رابط دردو پایگاه مورد بررسی براساس مولفه های نیلسن درحدمتوسط است همچنین بررسی شش عامل جنسیت،سن،حوزه تحصیلی،میزان اشنایی بانحوه کار واستفاده ازرایانه ،میزان اشنایی با شیوه های جست وجودراینترنت  ،وسابقه ومیزان اشنایی باپایگاههای مقالات پژوهشگاه ومرکز منطقه ای نشان داد که درکل بین این عوامل ومیزان درک کاربران مبتدی ازمحیط رابط پایگاههای مورد بررسی تفاوت ورابطه معناداری وجودندارد .اما ،بین میزان درک کاربران متخصص  ومبتدی ازمحیط رابط پایگاه های اطلاعاتی مورد بررسی تفاوت وجود دارد .

 

 

 

خصوصیات این پرسشنامه

 نوع فایلتعریف مفهومی و عملیاتی: دارد

نوع فایل نوع فایل: pdf

پایایی تعداد صفحات: 10

منبع منبع: دارد

تفسیر و توضیحاتتفسیر و نمره گذاری: دارد

دانلود مستقیم و رایگانپرسشنامه بررسی میزان و عوامل موثر بر درک کاربران از محیط رابط پایگاه های اطلاعاتی بر اساس مدل نیلسن