پرسشنامه رایگان میزان آشنایی و استفاده دانشجویان از منابع مرجع

تاریخ انتشار : 2 ژانویه 2016

banner-questionnaire

پرسشنامه میزان آشنایی و استفاده دانشجویان از منابع مرجع

پژوهش حاضر به بررسی میزان آشنایي و استفاده دانشجویان دانشگاه فردوسی از منابع مرجع و عوامل موثر بر آن انجام گرفت. این پژوهش از نوع کابردی است و به روش پیمایشی انجام پذیرفت. جامعه پژوهش اين تحقیق را دانشجویان مراجعه کننده به کتابخانه های دانشکده های ادبیات ، الهیات، علوم پایه و فنی مهندسی در یک دوره یک ماه (از 15 آبان تا 15 آذر تشکیل داد.

این پژوهش در دو بخش و از طریق توزیع دو پرسشنامه جداگانه به انجام رسید. بخش اول: بررسی استفاده کنندگان از منابع مرجع، بخش دوم: بررسی میزان استفاده از منابع مرجع

برای تحلیل داده ها از روشهای آماری توصیفی (فراوانی ، درصد، میانگین) و آمار استنباطی ناپارامتری (ویلکاکسون، همبستگی اسپرمن، U-من ویتنی، کروسکال – والیس، و مجذور کای) استفاده شد. این آزمون ها از طریق نرم افزار SPSS انجام گرفت و یافته ها و نتایج زیر به دست آمد:

1. میزان آشنایي دانشجویان دانشگاه فردوسی با منابع مرجع 6/40 درصد است.

2. میزان استفاده دانشجویان دانشگاه فردوسی از منابع مرجع 43 درصد است.

3. بین میزان آشنایي دانشجویان با منابع مرجع و میزان استفاده آنها از این منابع همبستگی مثبت و قوی وجود دارد، یعنی هر چه میزان آشنایي بیشتر باشد میزان استفاده نیز بیشتر است.

4. میزان آشنایي و استفاده دانشجویان از منابع مرجع ردیف اول بیشتر از منابع مرجع ردیف دوم است.

5.میزان آشنایي و استفاده دانشجویان رشته های علوم انسانی/ اجتماعی از منابع مرجع بیشتر از دانشجویان رشته های علمی/ کاربردی است.

6. بین دانشجویان مقاطع تحصیلات تکمیلی و دانشجویان دوره های کارشناسی تفاوتی در میزان آشنایي و استفاده از منابع مرجع وجود ندارد.

7. بین میزان استفاده دانشجویان تحصیلات تکمیلی از منابع مرجع چاپی و رایانه ای تفاوت معنی داری وجود ندارد.

8. دانشجویان معرفی منابع به وسیله استادان را موثرترين روش برای آشنایي با منابع مرجع و نیز استفاده از این منابع می داند.

9. مشکلاتی که باعث کاهش استفاده دانشجویان از منابع مرجع می شوند عبارتند از:

کمبود و قدیمی بودن منابع مرجع، عدم راهنمایي دانشجویان بوسیله کتابداران، عدم آشنایي دانشجویان با روشهای استفاده از منابع مرجع ، و نیز عدم راهنمای استادان در این زمینه، ساعات محدود استفاده از بخش مرجع، کمبود فضا و نیز کمبود امکانات رایانه ای در بازیابی اطلاعات در بخش مرجع.

در انتها، پیشنهادهایي برای بالا بردن سطح آشنایي و استفاده دانشجویان از منابع مرجع به کتابخانه ها و نیز پیشنهاد هایي برای انجام پژوهشهای بیشتر در این زمینه ارائه شد.

 

 

خصوصیات این پرسشنامه

 نوع فایلتعریف مفهومی و عملیاتی: دارد

نوع فایل نوع فایل: pdf

پایایی تعداد صفحات: 6

منبع منبع: دارد

تفسیر و توضیحاتتفسیر و نمره گذاری: دارد

دانلود مستقیم و رایگان پرسشنامه میزان آشنایی و استفاده دانشجویان از منابع مرجع