پرسشنامه رایگان تاثیر میدان وابستگی مدیران بر مدیریت تغییر آنان

تاریخ انتشار : 29 ژانویه 2016

banner-questionnaire

پرسشنامه تاثیر میدان وابستگی مدیران بر مدیریت تغییر آنان

چکیده

تحقیق حاضر برای تشخیص تاثیر میدان وابستگی مدیران بر مدیریت تغییر آنان ، انجام شده است . در این مطالعه از روش مطالعه گذشته نگر تبیینی استفاده شده است . جامعه آماری تحقیق ، شامل همه مدیران گروه آموزشی دانشگاه علوم پزشکی ( 49= n ) برای جمع آوری داده های مربوط به مدیریت تغییر از پرسشنامه مدیریت تغییر و برای بخش میدان وابستگی مدیران از آزمون گروهی اشكال نهفته استفاده شده است . برای تجزیه و تحلیل داده ها نیز از آزمون u من ویتنی و کروسکال و الیس استفاده شده است . یافته های پژوهش نشان می دهد که میدان وابستگی مدیران در مدیریت تغییر آنها تاثیر دارد . بنابراین بین توانایی مدیریت تغییر مدیران میدان نا وابسته تفاوت معنی داری مشاهده شده است . به طوریکه :1-   مدیران میدان نا وابسته نسبت به مدیران میدان وابسته از نظر قدرت تشخیص مساله و پیدا کردن راه حل در زمینه تغییر به طور معنی داری توانا ترند .

2- مدیران میدان نا وابسته نسبت به مدیران میدان وابسته در ایجاد زمینه پذیرش تغییر به طور معنی داری توانا ترند .

3-  مدیران میدان نا وابسته نسبت به مدیران میدان وابسته به طور معنی داری آزادی بیشتری به زیردستان خود می دهند .

4- مدیران میدان نا وابسته نسبت به مدیران میدان وابسته به طور معنی داری آگاهی و دید وسیعتری در زمینه تغییر دارند .

5- مدیران میدان نا وابسته نسبت به مدیران میدان وابسته به طور معنی داری مهارت بیشتری در استفاده از منابع جهت اعمال تغییر دارند

 

خصوصیات این پرسشنامه

 نوع فایلتعریف مفهومی و عملیاتی: دارد

نوع فایل نوع فایل: pdf

پایایی تعداد صفحات: 4

منبع منبع: دارد

تفسیر و توضیحاتتفسیر و نمره گذاری: دارد

دانلود مستقیم و رایگان پرسشنامه تاثیر میدان وابستگی مدیران بر مدیریت تغییر آنان