پرسشنامه رایگان بررسي موانع کاربست نتايج پايان نامه ها از ديدگاه صاحب نظران مديريت آموزش

تاریخ انتشار : 23 فوریه 2016

banner-questionnaire

پرسشنامه بررسي موانع کاربست نتايج پايان نامه ها از ديدگاه صاحب نظران مديريت آموزش

چکیده : پژوهش حاضر به منظور بررسي موانع کاربست نتايج پايان نامه هاي کارشناسي ارشد مديريت آموزشي در موقعيت هاي علمي و کاربردي انجام شد. براي اين منظور تعداد 100 نفر از مديران دبيرستان ها، 9 نفر از رؤساي آموزش و پرورش و 31 نفر از اعضاي هيأت علمي گروه هاي علوم تربيتي دانشگاه هاي شهر تهران به روش تمونه گيري تصادفي چندمرحله اي انتخاب شدند. ابزار پژوهش، پرسشنامه محقق ساخته 40 سواله اي بود که موانع را براساس ديدگاه نظري فتحي واجارگاه (1382) در 8 حيطه (جهت يابي پژوهشي، تعامل مجريان و محققان، موانع مربوط به مجري پژوهش، عوامل درون رشته اي، نظام اطلاع رساني، فضاي اجتماعي – سازماني، کيفيت پژوهش و عرضه نتايج پژوهش) را اندازه مي گرفت. پايايي اين پرسشنامه با استفاده از آلفاي کرونباخ برابر با 93/0= alfa بود. داده هاي اين پژوهش با استفاده از t تك نمونه اي و آزمون رتبه بندي فريدمن براي رتبه بندي موانع کاربست نتايج پايان نامه ها برحسب ميزان بازدارندگي از ديد سه گروه مورد تجزيه و تحليل قرار گرفت. نتايج نشان داد در فرضيه اول عدم تطابق عناوين و موضوعات پايان نامه ها با نيازها و اولويت هاي آموزش و پرورش 23/9- = t محاسبه شده مديران در سطح 001/0>p معني دار است در فرضيه دوم عدم تعامل مناسب بين تصميم گيرندگان و دست اندرکاران آموزش و پرورش، 13/4 = t محاسبه شده در مديران با سطح 001/0>p و 11/4 = t محاسبه شده در رؤساي آموزش و پرورش با سطح01 /0>p و 74/3= t محاسبه شده در اعضاي هيأت علمي در سطح 01 /0>p معني دار است. در فرضيه سوم عدم اعتماد دست اندرکاران و تصميم گيرندگان آموزش و پرورش به صلاحيت هاي علمي و پژوهشي دانشجويان20/7 = t محاسبه شده مديران دبيرستان ها در سطح 001/0>p معني دار است.

خصوصیات این پرسشنامه

 نوع فایلتعریف مفهومی و عملیاتی: دارد

نوع فایل نوع فایل: pdf

پایایی تعداد صفحات: 7

منبع منبع: دارد

تفسیر و توضیحاتتفسیر و نمره گذاری: دارد

دانلود مستقیم و رایگان پرسشنامه بررسي موانع کاربست نتايج پايان نامه ها از ديدگاه صاحب نظران مديريت آموزش