پرسشنامه رایگان مهارت اجتماعی کودکان

تاریخ انتشار : 5 مارس 2016

banner-questionnaire

پرسشنامه مهارت اجتماعی کودکان

چکیده

هدف از اجرای این پژوهش بررسی اثربخشی بازی درمانی فلورتایم بر افزایش مهارت‌های اجتماعی کودکان پیش‌دبستانی می باشد. براي این منظور نمونه‌اي به حجم 30 نفر از کودکان دوره پیش دبستانی مهد کودک‌های ناحیه 4 شهر مشهد در سال تحصیلی 92-93 انتخاب شدند و در دو گروه آزمایش و کنترل قرار گرفتند. اعضای گروه آزمایش 8 جلسه بازی‌درمانی به شیوه فلورتایم را در ارتباط با یکی از والدینشان دریافت كردند، اما به گروه کنترل مداخله خاصی ارائه نشد. براي سنجش مهارت‌های اجتماعی اعضای نمونه در مرحله پیش‌آزمون و پس‌آزمون، از مقیاس رشد اجتماعی واینلند استفاده گرديد و اطلاعات حاصل از این آزمون‌ با استفاده از روش‌های آمار توصیفی و استنباطی تجزیه و تحلیل شد. نتايج حاكي از اين بود كه شركت در جلسات بازی درمانی فلورتایم باعث افزایش مهارت‌های اجتماعی کودکان پیش‌دبستانی مي‌گردد

فرضیه تحقیق حاضر این بود که مهارت اجتماعی کودکان گروه آزمایش فلورتایم (مبتنی بر خانواده) در مقایسه با گروه کنترل افزایش بیشتری داشته است. به منظور آزمون این فرضیه تحقیق از آزمون آماري تحلیل کوواریانس چندمتغیره استفاده شد

 

خصوصیات این پرسشنامه

 نوع فایلتعریف مفهومی و عملیاتی: دارد

نوع فایل نوع فایل: pdf

پایایی تعداد صفحات: 4

منبع منبع: دارد

تفسیر و توضیحاتتفسیر و نمره گذاری: دارد

دانلود مستقیم و رایگان پرسشنامه مهارت اجتماعی کودکان