مقیاس نوع دوستی – مقیاس یکم

تاریخ انتشار : 16 ژانویه 2016

banner-questionnaire

مقیاس نوع دوستی – مقیاس یکم

Altruism Scale
این مقیاس یه شرطی کاربرد دارد که بگویید شما چگونه هر کدام از رفتارهای زیر را به تناوب انجام می دهید. این موضوع بسیار دارای اهمیت است که شما پاسخ خود را بر مبنای این که هر چند وقت یک بار انجام می دهید، پایه ریزی کنید؛ نه این که هر چند وقت فکر کنید که باید این رفتارها را انجام دهید:
[ عباراتی در زیر آمده است ، لطفا بر مبنای این که چقدر یا هر چند بار آن هارا انجام می دهید ، پاسخ دهید . دفعات انجام را با مقیاس زیر مشخص کنید :
همیشه ، مکررا، گهگاه، به ندرت ، خیلی به ندرت ، هرگز ]
1. من تلاش می کنم با کسانی که غمگین، تنها، آشفته و … هستند، پیرامون مشکلاتشان صحبت کنم.
2. من با غریبه ها با رحم و شفقت رفتار می کنم.
3. من فعالانه برای بخشیدن افرادی که مرا عصبانی می کنند یا می رنجانند، کار می کنم.
4. من به دیگران انتقاد می کنم.
5. من آگاهانه باعث می شوم که دیگران نگران، عصبانی یا شرمسار شوند.
6. من به فقرا، پول ، لباس و یا غذا می دهم.

خصوصیات این پرسشنامه

 نوع فایلتعریف مفهومی و عملیاتی: دارد

نوع فایل نوع فایل: word

پایایی تعداد صفحات: 3

منبع منبع: دارد

تفسیر و توضیحاتتفسیر و نمره گذاری: دارد

دانلود مستقیم و رایگان مقیاس نوع دوستی – مقیاس یکم