پرسشنامه رایگان مشاور – مراجع

تاریخ انتشار : 15 فوریه 2016

banner-questionnaire

پرسشنامه مشاور – مراجع

چکیده : در اين پژوهش به بررسي ارتباط بين ً هم وابستگي مشاور – مراجع ً به عنوان متغير پيش بين و رابطه ي اخلاقي مشاور – مراجع ً به عنوان متغير ملاك پرداخته شده است . جامعه ي آماري اين تحقيق ، مشاوران شاغل در سازمان بهزيستي شهر تهران که حداقل يك سال سابق? مشاروه حضوري دارند، مي باشد . نمونه گيري اين پژوهش به روش تمام شماري انجام شده و کل جامع? آماري (N=100) جزو نمونه پژوهش مي باشند . در اين پژوهش از دو پرسشنام? محقق ساخته استفاده شده است . پرسشنام? هم وابستگي مشاور- مراجع براساس پرسشنام? هم وابستگان گمنام طراحي شد و آلفاي کرونباخ آن 88/0 ارزيابي شد . پرسشنام? ارتباط اخلاقي مشاور – مراجع که بر اساس نظامنام? اخلاقي انجمن مشاور? امريکا (ACA) تهيه شده است و آلفاي کرونباخ آن 73/0 بدست آمد . همبستگي ميان هم وابستگي مشاور – مراجع و ارتباط اخلاقي مشاور – مراجع در سطح معنا داري 05/0 برابر با 226/0- ، (P=0/023) برآورد شده است . همچنين همبستگي ميان الگوهاي رفتاري اعتياد به ارتباط با مراجع (r= -0/198) و عدم رعايت حد و مرزهاي عملي (r = -0/359) در سطح معناداري 05/0 و خستگي مفرط و فشار عصبي (r= -0/271) در سطح معنا داري 01/0 ارزيابي شد . ميان الگوي رفتاري کنترل مراجع و ارتباط اخلاقي مشاور ـ مراجع همبستگي معنادار بدست نيامد

خصوصیات این پرسشنامه

 نوع فایلتعریف مفهومی و عملیاتی: دارد

نوع فایل نوع فایل: pdf

پایایی تعداد صفحات: 6

منبع منبع: دارد

تفسیر و توضیحاتتفسیر و نمره گذاری: دارد

دانلود مستقیم و رایگان پرسشنامه مشاور – مراجع