پرسشنامه رایگان تمایل معلمان به مشارکت در تصمیم گیری های مربوط به برنامه درسی و عوامل خصیصه ای موثر بر آن

تاریخ انتشار : 4 ژانویه 2016

banner-questionnaire

پرسشنامه تمایل معلمان به مشارکت در تصمیم گیری های مربوط به برنامه درسی و عوامل خصیصه ای موثر بر آن

پژوهش حاضر با هدف بررسي تمايل معلمان به مشاركت در تصمیم گیری های مربوط به برنامه درسي و تأثير ويژگي هاي خصيصه اي موثر بر ميزان مشاركت آنان در سال تحصيلي 1390-1389 انجام شده است. كليه دبيران مقطع متوسطه ناحيه يك آموزش و پرورش شهر مشهد، جامعه آماري اين پژوهش را تشكيل داده اند. براي پاسخگويي به سؤال اول 120 نفر از دبيران بر اساس فرمول تعیین حجم نمونه به عنوان نمونه پژوهش انتخاب شدند. براي پاسخگويي به سؤال دوم متناسب با تحقيقات از نوع علي- مقايسه‌اي،‌ دو گروه 40 نفره از دبيران در دو كرانه داراي تمايل بالا به مشاركت و تمايل پايين به مشاركت در حيطه‌هاي برنامه درسي به عنوان نمونه پژوهش انتخاب شدند. در گروه با تمايل بالا به مشاركت 40 نفر به روش تعمدي و بر اساس بيشترين مشاركت و در گروه افراد با تمايل پايين به مشاركت نيز 40 نفر به روش تعمدي و بر اساس كمترين ميزان مشاركت به عنوان نمونه انتخاب گرديدند. داده هاي مورد نياز از طريق پرسشنامه لیندا بهار جمع آوري شده و از طريق آزمون‌هاي مقايسه دو ميانگين و دو نسبت مستقل مورد تحليل قرار گرفت. بر اساس يافته­ها،‌میزان تمایل معلمان به مشارکت در برنامه درسی بالا بوده است. همچنين از ميان مؤلفه هاي خصيصه اي،‌ تنها عامل مدرك تحصيلي باعث ‌تفاوت معنادار ميان معلمان تمايل بالا و تمايل پايين به مشاركت در برنامه درسي نشان داد. به طور معناداری معلمان با مدرک تحصیلی فوق لیسانس به طور معنی داری دارای تمایل بیشتری برای مشارکت در برنامه درسی در مقایسه با معلمان دارای مدرک لیسانس بودند.

خصوصیات این پرسشنامه

 نوع فایلتعریف مفهومی و عملیاتی: دارد

نوع فایل نوع فایل: pdf

پایایی تعداد صفحات: 4

منبع منبع: دارد

تفسیر و توضیحاتتفسیر و نمره گذاری: دارد

دانلود مستقیم و رایگان پرسشنامه تمایل معلمان به مشارکت در تصمیم گیری های مربوط به برنامه درسی و عوامل خصیصه ای موثر بر آن