پرسشنامه رایگان علت ایجاد كننده وسواس شستشو

تاریخ انتشار : 2 می 2016

banner-questionnaire

پرسشنامه علت ایجاد كننده وسواس شستشو

چکیده

پژوهش حاضر در راستای دستیابی یه علل یا علت ایجاد كننده وسواس شستشو می باشد. برای رسیدن به این هدف به بررسی ارتباط بین راه های یادگیری تداعی و وسواس شستشو و همچنین بررسی ارتباط بین سبك های والدینی و وسواس شستشو می پردازد. سوالات اصلی پژوهش حاضر عبارتند از: 1. آیا بین دو گروه عادی و مبتلا به وسواس شستشو از نظر در معرض حوادث شرطی ساز مستقیم یا غیر مستقیم بودن تفاوت وجود دارد؟ 2. آیا بین شروع وسواس شستشو و یك حادثه یادگیری تداعی ارتباط وجود دارد؟ 3. آیا افراد مبتلا به وسواس شستشو بیش از افراد عادی در معرض اطلاعات یا آموزش های در زمینه آلودگی و شستشو قرار داشته اند؟ 4. آیا بین سبك های والدینی دو گروه عادی و مبتلا به وسواس شستشو تفاوت وجود دارد؟ برای اجرای این پژوهش و پاسخ به سوالات، با استفاده از روش پژوهش علی- مقایسه ای 66 نفر بیمار مبتلا به وسواس شستشو ( زن 40-20 ساله) با تشخیص روان پزشك یا روانشناس بالینی بر اساس ملاك های DSM-IV انتخاب شدند و با 66 نفر افراد عادی كه با این افراد از نظر سنی و جنسی همتا شده بودند با استفاده از ابزارهای مصاحبه و تست ارزیابی سبك های والدینی مقایسه شدند. نتایج این پژوهش نشان داد كه: بین دو گروه عادی و مبتلا به وسواس شستشو از نظر در معرض حوادث شرطی ساز بودن تفاوت معناداری وجود ندارد و همچنین بین آغاز وسواس و یك حادثه یادگیری تداعی نیز رابطه ای وجود ندارد. افراد عادی بیش از افراد مبتلا به وسواس شستشو در معرض اطلاعات یا آموزش های راجع به آلودگی و میكروب ها بوده اند و یافته دیگر اینكه در هیچیك از انواع سبك های والدینی مورد بحث در این تحقیق بین دو گروه تفاوت معناداری یافت نشد.

خصوصیات این پرسشنامه

 نوع فایلتعریف مفهومی و عملیاتی: دارد

نوع فایل نوع فایل: pdf

پایایی تعداد صفحات: 4

منبع منبع: دارد

تفسیر و توضیحاتتفسیر و نمره گذاری: دارد

دانلود مستقیم و رایگان پرسشنامه علت ایجاد كننده وسواس شستشو