پرسشنامه رایگان سبک زندگی دانشجويي با توجه به صاحب نظران ديدگاه اسلامی

تاریخ انتشار : 17 آوریل 2016

banner-questionnaire

پرسشنامه سبک زندگی دانشجويي با توجه به صاحب نظران ديدگاه اسلامی

چکیده

موضوع سبك زندگي از مباحث بسيار ضروري جامعه­ي كنوني ماست. در سبك زندگي، دانشجو از اهميت و جايگاه ويژه­اي برخوردار است، از اين رو لازم است كه ديدگاه اسلام در رابطه با سبك زندگي دانشجويي، خصوصاٌ براي نسل جوان جامعه، روشن و تصريح شود. در اين راستا هدف اين پژوهش، شناسايي موضوعات اساسي سبك زندگي دانشجويي با توجه به منابع اسلامي جهت طرح در برنامه درسي دوره كارشناسي كه داراي ضرورت و اولويت است مي­باشد. روش تحقيق از نوع توصيفي- پيمايشي و جامعه آماري تحقيق شامل دو گروه صاحب نظران ديني در دانشگاه و حوزه مي‌باشد. براي جامعه مورد نظر از روش نمونه­گيري گلوله­برفي استفاده شد. ابزار گردآوري داده­ها شامل ابزار مصاحبه بود. به منظور تحليل داده­ها از شاخص­هاي آمار توصيفي شامل ميانگين و انحراف معيار براي داده­هاي مصاحبه استفاده شد. نتايج نشان داد كه از ديدگاه صاحب­نظران  مولفه­هاي اصلي سبك زندگي دانشجويي  نظير مولفه­هاي سياسي، عبادي و آموزشي از اهميت و اولويت بيشتري برخوردار مي­باشد.

 

خصوصیات این پرسشنامه

 نوع فایلتعریف مفهومی و عملیاتی: دارد

نوع فایل نوع فایل: pdf

پایایی تعداد صفحات: 3

منبع منبع: دارد

تفسیر و توضیحاتتفسیر و نمره گذاری: دارد

دانلود مستقیم و رایگان پرسشنامه سبک زندگی دانشجويي با توجه به صاحب نظران ديدگاه اسلامی