پرسشنامه رایگان سلامت عمومی

تاریخ انتشار : 6 مارس 2016

banner-questionnaire

پرسشنامه سلامت عمومی

چکیده

فرسودگی شغلی که به­عنوان اصلی ترین بحران حرفه ای(شغلی) در قرن 21 نام گرفته است، سبب مشکلات عدیده­ای در ابعاد مختلف سلامت جسمی و روانی افراد می­گردد. پژوهش حاضر به منظور بررسی میزان اثربخشی آموزش واقعیت درمانی گروهی بر کاهش فرسودگی شغلی و افزایش انگیزش شغلی واحساس کنترل در کارکنان دانشگاه فردوسی مشهد انجام شده است. مطالعه اول به بررسی رابطه فرسودگی شغلی و سلامت روان در کارکنان دانشگاه فردوسی و مطالعه دوم به بررسی اثربخشی آموزش واقعیت درمانی بر کاهش فرسودگی شغلی  و نیز افزایش انگیزش شغلی و احساس کنترل در گروه هدف پرداخته است. مطالعه اول از نوع همبستگی و مطالعه دوم از نوع شبه آزمایشی با طرح پیش آزمون و پس آزمون با گروه کنترل بود. بدین منظور در مطالعه اول 184 نفر از کارکنان دانشگاه فردوسی از طریق نمونه گیری خوشه ای انتخاب شدند و دو پرسشنامه فرسودگی شغلی ماسلش(MBI-GS) و سلامت عمومی( GHQ) را پر کردند.  در مطالعه دوم، 36 پرسشنامه ( کسب نمره متوسط یا بالا در حداقل دو خرده مقیاس فرسودگی شغلی، حداقل نمره بالاتر از خفیف در یک خرده مقیاس سلامت عمومی و نمره کمتر از شدید در نمره کل و چهار خرده مقیاس سلامت عمومی) انتخاب و از این میان 17 نفر از کارکنان زن به صورت تصادفی در دو گروه آزمایش (8N=) و کنترل (9N=) قرار گرفتند. برای هر دو گروه در پیش آزمون دو پرسشنامه انگیزش شغلی هاکمن  و الدهام و پرسشنامه احساس کنترل شاپیرو(SCI) مورداستفاده قرار گرفت. مداخله برای گروه آزمایش درقالب هشت جلسه­ی 75 دقیقه­ای به صورت دو جلسه در هفته اجرا شد. در این مدت برای گروه کنترل هیچ مداخله­ای صورت نگرفت. برای تحلیل داده های این پژوهش با استفاده از 16spss، در مطالعه اول از آزمون همبستگی پیرسون و در مطالعه دوم از آزمون تحلیل واریانس با اندازه گیری­های مکرراستفاده شد. نتایج مطالعه اول همبستگی منفی بین متغیرهای فرسودگی شغلی و سلامت روان را نشان داد.  در بررسی نتایج حاصل از مطالعه دوم تفاوت معنا داری در گروه آزمایش نسبت به گروه کنترل، در متغیرهای  فرسودگی شغلی ،انگیزش شغلی و احساس کنترل مشاهده نشد. بدین معنا که علی­رغم تاثیر آموزش واقعیت درمانی گروهی برکاهش فرسودگی شغلی وافزایش انگیزش شغلی واحساس کنترل کارکنان، اما این تفاوت در بین گروه­ها معنادار نیست.

 

خصوصیات این پرسشنامه

 نوع فایلتعریف مفهومی و عملیاتی: دارد

نوع فایل نوع فایل: pdf

پایایی تعداد صفحات: 5

منبع منبع: دارد

تفسیر و توضیحاتتفسیر و نمره گذاری: دارد

دانلود مستقیم و رایگان پرسشنامه سلامت عمومی

پرسشنامه رایگان سلامت عمومی

تاریخ انتشار : 1 مارس 2016

banner-questionnaire

پرسشنامه سلامت عمومی

این پرسشنامه شامل 28 سوال بوده و با هدف بررسي مقايسه اي سلامت روان و ويژگي هاي شخصيتي در زوج هاي بارور و نابارور مراجعه كننده به مركز درمان ناباروري نويد طراحی شده است.

پرسشنامه مورد نظر را می توانید از کادر زیر دانلود کنید.

خصوصیات این پرسشنامه

 نوع فایلتعریف مفهومی و عملیاتی: دارد

نوع فایل نوع فایل: pdf

پایایی تعداد صفحات: 5

منبع منبع: دارد

تفسیر و توضیحاتتفسیر و نمره گذاری: دارد

دانلود مستقیم و رایگان پرسشنامه سلامت عمومی

پرسشنامه رایگان سلامت عمومی

تاریخ انتشار : 23 فوریه 2016

banner-questionnaire

پرسشنامه سلامت عمومی

چکیده : پژوهش حاضر با هدف مقايسه سطح استرس شغلي و سطح سلامت عمومي کارمندان حسابدار و تحويلدار بانك ملي ايران در 50 شعبه منطقه شرق تهران بانك ملي ايران به اجرا درآمد. نمونه پژوهش با روش نمونه گيري تصادفي طبقه اي به تعداد 147 نفر انتخاب شد و پرسشنامه هاي مقياس ارزيابي استس شغلي رايس (JSS) و پرسشنامه سلامت عمومي گلدبرگ (GHQ) و پرسشنامه اطلاعات فردي در ميان آنان اجرا گرديد در انتهاي اين پژوهش با 10 فرضيه و 5 سؤال نتايج زير به دست آمد: ميان استرس شغلي و سلامت عمومي تحويلداران و حسابداران رابطه مثبت و معني دار وجوددارد. ميزان استرس شغلي کارمندان تحويلدار بانك به طور معني داري بيشتر از کارمندان حسابدار بانك است. استرس شغلي ناشي از سطح علاقه به شغل در ميان کارمندان تحويلدار به طور معني داري بيشتر از کارمندان حسابدار بانك است. ميان استرس شغلي ناشي از سطح علاقه به شغل و ميزان افسردگي تحويلداران رابطه مثبت و معني داري وجود دارد. ميان استرس شغلي ناشي از روابط بين فردي محيط کار و نارسا کنش وري اجتماعي تحويلداران رابطه مثبت معني دار وجود دارد. ميان استرس شغلي ناشي از موقعيت هاي مادي فيزيکي نامطلوب محيط کار و نشانه هاي جسماني کارمندان رابطه مثبت و معني دار وجود دارد. ميان استرس شغلي ناشي از موقعيت هاي مادي فيزيکي نامطلوب محيط کار و اضطراب کارمندان رابطه مثبت و معني دار وجود دارد. ميان ميزان سابقه شغلي و تحصيلات کارمندان تحويلدار با استرس شغلي آنان رابطه معني دار به دست نيامد.

خصوصیات این پرسشنامه

 نوع فایلتعریف مفهومی و عملیاتی: دارد

نوع فایل نوع فایل: pdf

پایایی تعداد صفحات: 7

منبع منبع: دارد

تفسیر و توضیحاتتفسیر و نمره گذاری: دارد

دانلود مستقیم و رایگان پرسشنامه سلامت عمومی

پرسشنامه رایگان سلامت عمومی

تاریخ انتشار : 19 فوریه 2016

banner-questionnaire

پرسشنامه سلامت عمومی

این پرسشنامه شامل 28 سوال می باشد. این پرسشنامه با هدف بررسي رابطه سلامت روان و سازگاري اجتماعي نوجوانان با توجه به نوع محل سكونت طراحی شده است.

پرسشنامه مورد نظر را می توانید از کادر زیر دانلود کنید.

خصوصیات این پرسشنامه

 نوع فایلتعریف مفهومی و عملیاتی: دارد

نوع فایل نوع فایل: pdf

پایایی تعداد صفحات: 6

منبع منبع: دارد

تفسیر و توضیحاتتفسیر و نمره گذاری: دارد

دانلود مستقیم و رایگان پرسشنامه سلامت عمومی

پرسشنامه رایگان سلامت عمومی

تاریخ انتشار : 15 فوریه 2016

banner-questionnaire

پرسشنامه سلامت عمومی

این پرسشنامه شامل چندین سوال در رابطه با سلامت عمومی می باشد و با هدف بررسي رابطه مهارت هاي اجتماعي و سلامت روان با پيشرفت تحصيلي دانش آموزان دختر پايه اول دبيرستان طراحی شده است.

پرسشنامه مورد نظر را می توانید از کادر زیر دانلود کنید.

خصوصیات این پرسشنامه

 نوع فایلتعریف مفهومی و عملیاتی: دارد

نوع فایل نوع فایل: pdf

پایایی تعداد صفحات: 4

منبع منبع: دارد

تفسیر و توضیحاتتفسیر و نمره گذاری: دارد

دانلود مستقیم و رایگان پرسشنامه سلامت عمومی

پرسشنامه رایگان سلامت عمومی

تاریخ انتشار : 15 فوریه 2016

banner-questionnaire

پرسشنامه سلامت عمومی

چکیده : هدف از اين پژوهش، تعيين اثربخشي آَموزش مهارتهاي مقابله اي بر سلامت رواني زنان خانه دار شهر اصفهان بود. نمونه آماري مورد مطالعه، شامل 60 نفر (30 نفر گروه آزمايش و 30 نفر گروه گواه) به شيوه تصادفي چندمرحله اي از بين جامعه آماري پژوهش، انتخاب شدند. ابزارهاي پژوهش، پرسشنامه سلامت عمومي ، پرسشنامه شيوه هاي مقابله با استرس بودند كه پايايي پرسشنامه سلامت عمومي و مقياسهاي آن از طريق آلفاي كرونباخ به ترتيب 93/0 ، 84/0 ، 85/0 و 84/0 و پايايي مقياسهاي پرسشنامه شيوه هاي مقابله با استرس به ترتيب 90/0 ، 86/0 و 75/0 محاسبه شد. روش پژوهش، نيمه تجربي و از نوع پيش آزمون- پس آزمون با گروه آزمايش، گواه بود. گروه آزمايش، تحت آموزش هشت جلسه اي مهارتهاي مقابله اي قرار گرفتند ولي گروه گواه، هيچ برنامه اي دريافت نكردند. در مورد هر دو گروه، پيش آزمون و پس آزمون به عمل آمد، همچنين دو هفته بعد از اتمام جلسات و يك ماه پس از اتمام جلسات آموزشى، در مورد هر دو گروه پيگيري انجام شد. نتايج تحليل كواريانس و تحليل آنوا نشان داد كه آموزش مهارتهاي مقابله اي بر افزايش سلامت رواني ، بهـبود حالات جسمانى، كاهش اضطراب ، بهبود عملكرد اجتماعي و كاهش افسردگي موثر است. همچنين نتايج پيگيري دو گروه آزمايش، حاكي از ماندگاري اثر آموزش بر افزايش سلامت رواني ، بهبود حالات جسمانى، كاهش اضطراب، بهبود عملكرد اجتماعي و كاهش افسردگى، بوده است

خصوصیات این پرسشنامه

 نوع فایلتعریف مفهومی و عملیاتی: دارد

نوع فایل نوع فایل: pdf

پایایی تعداد صفحات: 5

منبع منبع: دارد

تفسیر و توضیحاتتفسیر و نمره گذاری: دارد

دانلود مستقیم و رایگان پرسشنامه سلامت عمومی

بانک پرسشنامه استاندارد مادسیج