پرسشنامه رایگان سلامت روان

تاریخ انتشار : 4 مارس 2016

banner-questionnaire

پرسشنامه سلامت روان

این پرسشنامه شامل ۲۷ سوال بوده و با هدف بررسی اثربخشی آموزش مهارت های ارتباطی بر سلامت روانشناختی دانش آموزان طراحی شده است.

پرسشنامه مورد نظر را می توانید از کادر زیر دانلود کنید.

خصوصیات این پرسشنامه

 نوع فایلتعریف مفهومی و عملیاتی: دارد

نوع فایل نوع فایل: pdf

پایایی تعداد صفحات: ۳

منبع منبع: دارد

تفسیر و توضیحاتتفسیر و نمره گذاری: دارد

دانلود مستقیم و رایگان پرسشنامه سلامت روان

پرسشنامه رایگان بررسی سلامت روان پسران تحت حضانت پدر، پسران تحت حضانت مادر و پسران خانواده های عادی در دانش آموزان

تاریخ انتشار : 2 مارس 2016

banner-questionnaire

پرسشنامه بررسی سلامت روان پسران تحت حضانت پدر، پسران تحت حضانت مادر و پسران خانواده های عادی در دانش آموزان

چکیده : طلاق به عنوان پدیده ای که به گست خانواده می انجامد بر جنبه های مختلف زندگی کودکان و نوجوانان تاثیر میگذارد. در پژوهش ها از زوایای مختلف به تاثیرات طلاق بر کودکان و نوجوانان پرداخته شده است. تحقیق کنونی به بررسی سلامت روان و عزت نفس کودکان خانواده های عادی، کودکان تحت حضانت پدر و کودکان تحت حضانت مادر پرداخته است. جامعه آماری این پژوهش دانش آموزان پسر مدارس راهنمایی شهرستان اسلام شهر میباشد که در سال تحصیلی ۸۳-۸۲ مشغول به تحصیل میباشند. از این جامعه نمونه ای به حجم ۹۰ نفر در سه گروه ۳۰ نفری انتخاب گردید .پسران تحت حضانت پدر،‌پسران تحت حضانت مادر و پسران خانواده های عادی که با رعایت همتاسازی انتخاب شدند. برای جمع آوری اطلاعات از پرسشنامه عزت نفس کوپر اسمیت و پرسشنامه سلامت عمومی استفاده شد. نتایج به دست آمده نشان داد که عزت نفس و سلامت روان پسران خانواده های عادی بالاتر از پسران خانواده های طلاق است. بین عزت نفس پسران تحت حضانت پدر و پسران تحت حضانت مادر تفاوت معنی داری مشاهده نشد ولی پسران تحت حضانت مادر علاوه بر این که سلامت روان کلی آنها بالاتر از پسران تحت حضانت پدر بود در دو خرده مقیاس نشانه های جسمانی و اضطراب و بی خوابی نیز نسبت به کودکان تحت حضانت پدر نمرات بالاتری گرفتند.

خصوصیات این پرسشنامه

 نوع فایلتعریف مفهومی و عملیاتی: دارد

نوع فایل نوع فایل: pdf

پایایی تعداد صفحات: ۴

منبع منبع: دارد

تفسیر و توضیحاتتفسیر و نمره گذاری: دارد

دانلود مستقیم و رایگان پرسشنامه بررسی سلامت روان پسران تحت حضانت پدر، پسران تحت حضانت مادر و پسران خانواده های عادی در دانش آموزان

پرسشنامه رایگان سلامت روان

تاریخ انتشار : 25 فوریه 2016

banner-questionnaire

پرسشنامه سلامت روان

این پرسشنامه شامل ۹۰ سوال بوده و با هدف رابطه ساده و چندگانه ویژگی‌های شخصیتی و سلامت روانی با سیستم گروه خونی ‏‎ABO)‎‏) در دانشجویان طراحی شده است.

پرسشنامه مورد نظر را می توانید از کادر زیر دانلود کنید.

خصوصیات این پرسشنامه

 نوع فایلتعریف مفهومی و عملیاتی: دارد

نوع فایل نوع فایل: pdf

پایایی تعداد صفحات: ۶

منبع منبع: دارد

تفسیر و توضیحاتتفسیر و نمره گذاری: دارد

دانلود مستقیم و رایگان پرسشنامه سلامت روان

پرسشنامه رایگان سلامت روان

تاریخ انتشار : 19 فوریه 2016

banner-questionnaire

پرسشنامه سلامت روان

این پرسشنامه شامل ۲۸ سوال است. و با هدف بررسی رابطه ویژگی شخصیتی سخت روئی با سلامت روان و عزت نفس دانشجویان طراحی شده است.

پرسشنامه مورد نظر را می توانید از کادر زیر دانلود کنید.

خصوصیات این پرسشنامه

 نوع فایلتعریف مفهومی و عملیاتی: دارد

نوع فایل نوع فایل: pdf

پایایی تعداد صفحات: ۵

منبع منبع: دارد

تفسیر و توضیحاتتفسیر و نمره گذاری: دارد

دانلود مستقیم و رایگان پرسشنامه سلامت روان

پرسشنامه رایگان سلامت روان

تاریخ انتشار : 18 فوریه 2016

banner-questionnaire

پرسشنامه سلامت روان

این پرسشنامه شامل ۲۷ سوال بوده و با هدف بررسی و مقایسه رابطه بین سبکهای مقابله با فشار روانی، خلاقیت هیجانی و سلامت روان در دختران دانشجوی ورزشکار و غیر ورزشکار طراحی شده است.

پرسشنامه مورد نظر را می توانید از کادر زیر دانلود کنید.

خصوصیات این پرسشنامه

 نوع فایلتعریف مفهومی و عملیاتی: دارد

نوع فایل نوع فایل: pdf

پایایی تعداد صفحات: ۲

منبع منبع: دارد

تفسیر و توضیحاتتفسیر و نمره گذاری: دارد

دانلود مستقیم و رایگان پرسشنامه سلامت روان

پرسشنامه رایگان سلامت روان

تاریخ انتشار : 11 فوریه 2016

banner-questionnaire

پرسشنامه سلامت روان

این پرسشنامه شامل ۲۷ سوال بوده و با هدف بررسی و مقایسه رابطه بین سبکهای مقابله با فشار روانی، خلاقیت هیجانی و سلامت روان در دختران دانشجوی ورزشکار و غیر ورزشکار طراحی شده است.

پرسشنامه ی مورد نظر را می توانید از کادر زیر دانلود کنید.

خصوصیات این پرسشنامه

 نوع فایلتعریف مفهومی و عملیاتی: دارد

نوع فایل نوع فایل: pdf

پایایی تعداد صفحات: ۲

منبع منبع: دارد

تفسیر و توضیحاتتفسیر و نمره گذاری: دارد

دانلود مستقیم و رایگان پرسشنامه سلامت روان

پرسشنامه رایگان سلامت روان

تاریخ انتشار : 11 فوریه 2016

banner-questionnaire

پرسشنامه سلامت روان

چکیده : هدف این تحقیق بررسی رابطه میان رضایت زناشویی و سلامت روان در بین دبیران زن و مرد شاغل در مقطع متوسط دبیرستانهای تهران در سال تحصیلی ۴-۱۳۸۳ می باشد. در پژوهش حاضر سه فرضیه مطرح می باشد که عبارتند از: بین رضایت زناشویی و سلامت روان دبیران مرد رابطه معناداری وجود دارد. بین رضایت زناشویی و سلامت روان دبیران زن، رابطه معناداری وجود دارد. بین رضایت زناشویی و سلامت روان دبیران زن و مرد تفاوت معناداری وجود دارد. با توجه به اینکه جامعه آماری معلمان متأهل مقطع متوسطه دبیرستان دولتی شهر تهران می باشد با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی خوشه ای دویست نفر شامل یکصد زن و یکصد مرد از میان آنها انتخاب شدند. رضایت زناشویی با استفاده از پرسشنامه انریچ و سلامت روان آنها با استفاده از پرسشنامه انریچ و سلامت روان آنها با استفاده از پرسشنامه SCL-90-R مورد بررسی قرار گرفت. برای تجزیه و تحلیل داده ها از روشهای آمار توصیفی مانند میانگین واریانس انحراف استاندارد میانه و نما استفاده شد و برای بررسی فرضیه ها از آزمون ضریب همبستگی پیرسون و تحلیل واریانس یک عاملی استفاده گردید. نتایج تجزیه و تحلیل ها و بررسی داده ها نشان میدهد که بین رضایت زناشویی و سلامت روان دبیران مرد رابطه معناداری وجود دارد. همچنین بین رضایت زناشویی و سلامت روان دبیران زن هم رابطه معناداری وجود دارد. ولی بین رضایت زناشویی و سلامت روان دبیران زن و مرد تفاوت معناداری وجود ندارد به عبارت دیگر دو فرضیه اول رد نشد ولی فرضیه سوم رد شد. در پایان تحقیق نیز با عنایت به تجزیه و تحلیل های به عمل آمده یافته های به دست آمده در تحقیق حاضر پیشنهادهای اجرایی و کاربردی مناسبی به همراه پیشنهادهایی برای انجام تحقیق توسط سایر پژوهشگران ارایه شده است.

خصوصیات این پرسشنامه

 نوع فایلتعریف مفهومی و عملیاتی: دارد

نوع فایل نوع فایل: pdf

پایایی تعداد صفحات: ۴

منبع منبع: دارد

تفسیر و توضیحاتتفسیر و نمره گذاری: دارد

دانلود مستقیم و رایگان پرسشنامه سلامت روان

پرسشنامه رایگان سلامت روان

تاریخ انتشار : 7 فوریه 2016

banner-questionnaire

پرسشنامه سلامت روان

چکیده:

این پژوهش با هدف بررسی (رابطه بین رضایت شغلی ، سلامت روان و باور منطقی معلمان کلاس سوم راهنمایی با پیشرفت تحصیلی دانش آموزان آنان در شهرستان خمین در سال تحصیلی ۸۲-۸۱) صورت گرفت . نمونه پژوهش ۱۰۹ معلم بود که به شیوه نمونه گیری تصادفی طبقه ای انتخاب گردید . پرسشنامه های سلامت روان ، رضایت شغلی و باور غیر منطقی بر روی آنان اجرا گردید . همچنین برای متغیر پیشرفت تحصیلی از نمرات پایانی نوبت دوم دانش آموزان استفاده شد ، نتایج نشان داد که بین رضایت شغلی و باور غیر منطقی معلمان در سطح ۰۵/۰ رابطه منفی معنی داری وجود دارد . همچنین افزایش سطح مدرک تحصیلی معلمان منجر به کاهش باور غیر منطقی آنان می شود . رابطه معنی داری در سطح ۰۵/۰ بدست نیامد . ۳ متغیر فوق در پیش بینی پیشرفت تحصیلی دانش آموزان نقش چشم گیری نداشتند . بین سن ، جنسیت ، ساعت تدریس ، سابقه تدریس ، داشتن یا نداشتن شغل دوم و گذراندن یا نگذراندن دوره های ضمن خدمت با رضایت شغلی ، سلامت روان و باور منطقی معلمان رابطه معنی داری در سطح ۰۵/۰ بدست نیامد.

خصوصیات این پرسشنامه

 نوع فایلتعریف مفهومی و عملیاتی: دارد

نوع فایل نوع فایل: pdf

پایایی تعداد صفحات: ۳

منبع منبع: دارد

تفسیر و توضیحاتتفسیر و نمره گذاری: دارد

دانلود مستقیم و رایگان پرسشنامه سلامت روان

پرسشنامه رایگان سلامت روان

تاریخ انتشار : 27 دسامبر 2015

banner-questionnaire

پرسشنامه سلامت روان

جستجو و حفظ رابطه با نزدیکان، به‌ویژه همسر یک اصل مهم در تمام طول زندگی است. زوج‌های سازگار با فراهم نمودن روابط صمیمانه، می‌توانند نقش مؤثری بر ارتقاء بهداشت روانی اعضای خانواده داشته باشند. لذا پژوهش حاضر بر آن شد به بررسی تأثیر زوج‌درمانی تصویری ارتباطی بر سازگاری، صمیمیت و سلامت روان زنان متأهل بپردازد. روش:این پژوهش شبه آزمایشی بود و از طرح پیش آزمون- پس آزمون با گروه کنترل استفاده شد. به این منظور تعداد ۳۰ زن مراجعه کننده به فرهنگسرای خانواده شهر مشهد به روش نمونه‌گیری دردسترس انتخاب و به شیوه تصادفی در دو گروه مداخله و کنترل قرار گرفتند. ابزار مورد استفاده در این پژوهش پرسشنامه سازگاری DAS-32، سلامت عمومی GHQ-28، صمیمیت تامپسون و واکر و ابعاد صمیمیت باگاروزی است که در مرحله پیش آزمون و پس آزمون توسط آزمودنی‌ها تکمیل گردید. پس از تکمیل پیش آزمون، گروه مداخله هشت جلسه یک ساعت و نیمه تحت درمان تصویرسازی ارتباطی قرار گرفتند. داده‌ها با روش تحلیل کوواریانس چند متغیره توسط نرم افزار ۱۹- SPSS، مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. یافته‌ها:نتایج پژوهش نشان داد که گروه مداخله در مقایسه با گروه کنترل، افزایش معناداری را در سازگاری، صمیمیت کلی و سلامت روان و بهبود قابل توجهی در شش خرده مقیاس از هشت خرده مقیاس پرسشنامه ابعاد صمیمیت که عبارتند از: صمیمیت عاطفی، روان‌شناختی، جنسی، جسمی، اجتماعی و زیباشناختی و سه خرده مقیاس از چهار خرده مقیاس سلامت روان که عبارتند از: جسمانی، افسردگی و کژکاری اجتماعی نشان داد؛ اما در ابعاد صمیمیت، در دو خرده مقیاس صمیمیت عقلانی و معنوی و در سلامت روان، در خرده مقیاس اضطراب تفاوت معناداری بین دو گروه یافت نشد. نتیجه‌گیری: بر اساس نتایج پژوهش، می‌توان زوج‌درمانی تصویری ارتباطی را به‌عنوان روش مؤثری برای افزایش سازگاری زناشویی، صمیمیت و سلامت روان زنان در نظر گرفت و از آن در مراکز آموزشی و مشاوره استفاده کرد.

خصوصیات این پرسشنامه

 نوع فایلتعریف مفهومی و عملیاتی: دارد

نوع فایل نوع فایل: pdf

پایایی تعداد صفحات: ۴

منبع منبع: دارد

تفسیر و توضیحاتتفسیر و نمره گذاری: دارد

دانلود مستقیم و رایگان پرسشنامه سلامت روان

 

بانک پرسشنامه استاندارد مادسیج