پرسشنامه رایگان سلامت روان

تاریخ انتشار : 4 مارس 2016

banner-questionnaire

پرسشنامه سلامت روان

این پرسشنامه شامل 27 سوال بوده و با هدف بررسي اثربخشي آموزش مهارت هاي ارتباطي بر سلامت روانشناختي دانش آموزان طراحی شده است.

پرسشنامه مورد نظر را می توانید از کادر زیر دانلود کنید.

خصوصیات این پرسشنامه

 نوع فایلتعریف مفهومی و عملیاتی: دارد

نوع فایل نوع فایل: pdf

پایایی تعداد صفحات: 3

منبع منبع: دارد

تفسیر و توضیحاتتفسیر و نمره گذاری: دارد

دانلود مستقیم و رایگان پرسشنامه سلامت روان

پرسشنامه رایگان بررسی سلامت روان پسران تحت حضانت پدر، پسران تحت حضانت مادر و پسران خانواده هاي عادي در دانش آموزان

تاریخ انتشار : 2 مارس 2016

banner-questionnaire

پرسشنامه بررسی سلامت روان پسران تحت حضانت پدر، پسران تحت حضانت مادر و پسران خانواده هاي عادي در دانش آموزان

چکیده : طلاق به عنوان پديده اي كه به گست خانواده مي انجامد بر جنبه هاي مختلف زندگي كودكان و نوجوانان تاثير ميگذارد. در پژوهش ها از زواياي مختلف به تاثيرات طلاق بر كودكان و نوجوانان پرداخته شده است. تحقيق كنوني به بررسي سلامت روان و عزت نفس كودكان خانواده هاي عادي، كودكان تحت حضانت پدر و كودكان تحت حضانت مادر پرداخته است. جامعه آماري اين پژوهش دانش آموزان پسر مدارس راهنمايي شهرستان اسلام شهر ميباشد كه در سال تحصيلي 83-82 مشغول به تحصيل ميباشند. از اين جامعه نمونه اي به حجم 90 نفر در سه گروه 30 نفري انتخاب گرديد .پسران تحت حضانت پدر،‌پسران تحت حضانت مادر و پسران خانواده هاي عادي كه با رعايت همتاسازي انتخاب شدند. براي جمع آوري اطلاعات از پرسشنامه عزت نفس كوپر اسميت و پرسشنامه سلامت عمومي استفاده شد. نتايج به دست آمده نشان داد كه عزت نفس و سلامت روان پسران خانواده هاي عادي بالاتر از پسران خانواده هاي طلاق است. بين عزت نفس پسران تحت حضانت پدر و پسران تحت حضانت مادر تفاوت معني داري مشاهده نشد ولي پسران تحت حضانت مادر علاوه بر اين كه سلامت روان كلي آنها بالاتر از پسران تحت حضانت پدر بود در دو خرده مقياس نشانه هاي جسماني و اضطراب و بي خوابي نيز نسبت به كودكان تحت حضانت پدر نمرات بالاتري گرفتند.

خصوصیات این پرسشنامه

 نوع فایلتعریف مفهومی و عملیاتی: دارد

نوع فایل نوع فایل: pdf

پایایی تعداد صفحات: 4

منبع منبع: دارد

تفسیر و توضیحاتتفسیر و نمره گذاری: دارد

دانلود مستقیم و رایگان پرسشنامه بررسی سلامت روان پسران تحت حضانت پدر، پسران تحت حضانت مادر و پسران خانواده هاي عادي در دانش آموزان

پرسشنامه رایگان سلامت روان

تاریخ انتشار : 25 فوریه 2016

banner-questionnaire

پرسشنامه سلامت روان

این پرسشنامه شامل 90 سوال بوده و با هدف رابطه ساده و چندگانه ويژگي‌هاي شخصيتي و سلامت رواني با سيستم گروه خوني ‏‎ABO)‎‏) در دانشجويان طراحی شده است.

پرسشنامه مورد نظر را می توانید از کادر زیر دانلود کنید.

خصوصیات این پرسشنامه

 نوع فایلتعریف مفهومی و عملیاتی: دارد

نوع فایل نوع فایل: pdf

پایایی تعداد صفحات: 6

منبع منبع: دارد

تفسیر و توضیحاتتفسیر و نمره گذاری: دارد

دانلود مستقیم و رایگان پرسشنامه سلامت روان

پرسشنامه رایگان سلامت روان

تاریخ انتشار : 19 فوریه 2016

banner-questionnaire

پرسشنامه سلامت روان

این پرسشنامه شامل 28 سوال است. و با هدف بررسي رابطه ويژگي شخصيتي سخت روئي با سلامت روان و عزت نفس دانشجويان طراحی شده است.

پرسشنامه مورد نظر را می توانید از کادر زیر دانلود کنید.

خصوصیات این پرسشنامه

 نوع فایلتعریف مفهومی و عملیاتی: دارد

نوع فایل نوع فایل: pdf

پایایی تعداد صفحات: 5

منبع منبع: دارد

تفسیر و توضیحاتتفسیر و نمره گذاری: دارد

دانلود مستقیم و رایگان پرسشنامه سلامت روان

پرسشنامه رایگان سلامت روان

تاریخ انتشار : 18 فوریه 2016

banner-questionnaire

پرسشنامه سلامت روان

این پرسشنامه شامل 27 سوال بوده و با هدف بررسي و مقايسه رابطه بين سبكهاي مقابله با فشار رواني، خلاقيت هيجاني و سلامت روان در دختران دانشجوي ورزشكار و غير ورزشكار طراحی شده است.

پرسشنامه مورد نظر را می توانید از کادر زیر دانلود کنید.

خصوصیات این پرسشنامه

 نوع فایلتعریف مفهومی و عملیاتی: دارد

نوع فایل نوع فایل: pdf

پایایی تعداد صفحات: 2

منبع منبع: دارد

تفسیر و توضیحاتتفسیر و نمره گذاری: دارد

دانلود مستقیم و رایگان پرسشنامه سلامت روان

پرسشنامه رایگان سلامت روان

تاریخ انتشار : 11 فوریه 2016

banner-questionnaire

پرسشنامه سلامت روان

این پرسشنامه شامل 27 سوال بوده و با هدف بررسي و مقايسه رابطه بين سبكهاي مقابله با فشار رواني، خلاقيت هيجاني و سلامت روان در دختران دانشجوي ورزشكار و غير ورزشكار طراحی شده است.

پرسشنامه ی مورد نظر را می توانید از کادر زیر دانلود کنید.

خصوصیات این پرسشنامه

 نوع فایلتعریف مفهومی و عملیاتی: دارد

نوع فایل نوع فایل: pdf

پایایی تعداد صفحات: 2

منبع منبع: دارد

تفسیر و توضیحاتتفسیر و نمره گذاری: دارد

دانلود مستقیم و رایگان پرسشنامه سلامت روان

پرسشنامه رایگان سلامت روان

تاریخ انتشار : 11 فوریه 2016

banner-questionnaire

پرسشنامه سلامت روان

چکیده : هدف اين تحقيق بررسي رابطه ميان رضايت زناشويي و سلامت روان در بين دبيران زن و مرد شاغل در مقطع متوسط دبيرستانهاي تهران در سال تحصيلي 4-1383 مي باشد. در پژوهش حاضر سه فرضيه مطرح مي باشد كه عبارتند از: بين رضايت زناشويي و سلامت روان دبيران مرد رابطه معناداري وجود دارد. بين رضايت زناشويي و سلامت روان دبيران زن، رابطه معناداري وجود دارد. بين رضايت زناشويي و سلامت روان دبيران زن و مرد تفاوت معناداري وجود دارد. با توجه به اينكه جامعه آماري معلمان متأهل مقطع متوسطه دبيرستان دولتي شهر تهران مي باشد با استفاده از روش نمونه گيري تصادفي خوشه اي دويست نفر شامل يكصد زن و يكصد مرد از ميان آنها انتخاب شدند. رضايت زناشويي با استفاده از پرسشنامه انريچ و سلامت روان آنها با استفاده از پرسشنامه انريچ و سلامت روان آنها با استفاده از پرسشنامه SCL-90-R مورد بررسي قرار گرفت. براي تجزيه و تحليل داده ها از روشهاي آمار توصيفي مانند ميانگين واريانس انحراف استاندارد ميانه و نما استفاده شد و براي بررسي فرضيه ها از آزمون ضريب همبستگي پيرسون و تحليل واريانس يك عاملي استفاده گرديد. نتايج تجزيه و تحليل ها و بررسي داده ها نشان ميدهد كه بين رضايت زناشويي و سلامت روان دبيران مرد رابطه معناداري وجود دارد. همچنين بين رضايت زناشويي و سلامت روان دبيران زن هم رابطه معناداري وجود دارد. ولي بين رضايت زناشويي و سلامت روان دبيران زن و مرد تفاوت معناداري وجود ندارد به عبارت ديگر دو فرضيه اول رد نشد ولي فرضيه سوم رد شد. در پايان تحقيق نيز با عنايت به تجزيه و تحليل هاي به عمل آمده يافته هاي به دست آمده در تحقيق حاضر پيشنهادهاي اجرايي و كاربردي مناسبي به همراه پيشنهادهايي براي انجام تحقيق توسط ساير پژوهشگران ارايه شده است.

خصوصیات این پرسشنامه

 نوع فایلتعریف مفهومی و عملیاتی: دارد

نوع فایل نوع فایل: pdf

پایایی تعداد صفحات: 4

منبع منبع: دارد

تفسیر و توضیحاتتفسیر و نمره گذاری: دارد

دانلود مستقیم و رایگان پرسشنامه سلامت روان

پرسشنامه رایگان سلامت روان

تاریخ انتشار : 7 فوریه 2016

banner-questionnaire

پرسشنامه سلامت روان

چکیده:

اين پژوهش با هدف بررسي (رابطه بين رضايت شغلي ، سلامت روان و باور منطقي معلمان کلاس سوم راهنمايي با پيشرفت تحصيلي دانش آموزان آنان در شهرستان خمين در سال تحصيلي 82-81) صورت گرفت . نمونه پژوهش 109 معلم بود که به شيوه نمونه گيري تصادفي طبقه اي انتخاب گرديد . پرسشنامه هاي سلامت روان ، رضايت شغلي و باور غير منطقي بر روي آنان اجرا گرديد . همچنين براي متغير پيشرفت تحصيلي از نمرات پاياني نوبت دوم دانش آموزان استفاده شد ، نتايج نشان داد که بين رضايت شغلي و باور غير منطقي معلمان در سطح 05/0 رابطه منفي معني داري وجود دارد . همچنين افزايش سطح مدرك تحصيلي معلمان منجر به کاهش باور غير منطقي آنان مي شود . رابطه معني داري در سطح 05/0 بدست نيامد . 3 متغير فوق در پيش بيني پيشرفت تحصيلي دانش آموزان نقش چشم گيري نداشتند . بين سن ، جنسيت ، ساعت تدريس ، سابقه تدريس ، داشتن يا نداشتن شغل دوم و گذراندن يا نگذراندن دوره هاي ضمن خدمت با رضايت شغلي ، سلامت روان و باور منطقي معلمان رابطه معني داري در سطح 05/0 بدست نيامد.

خصوصیات این پرسشنامه

 نوع فایلتعریف مفهومی و عملیاتی: دارد

نوع فایل نوع فایل: pdf

پایایی تعداد صفحات: 3

منبع منبع: دارد

تفسیر و توضیحاتتفسیر و نمره گذاری: دارد

دانلود مستقیم و رایگان پرسشنامه سلامت روان

پرسشنامه رایگان سلامت روان

تاریخ انتشار : 27 دسامبر 2015

banner-questionnaire

پرسشنامه سلامت روان

جستجو و حفظ رابطه با نزديکان، به‌ويژه همسر يک اصل مهم در تمام طول زندگي است. زوج‌هاي سازگار با فراهم نمودن روابط صميمانه، مي‌توانند نقش مؤثري بر ارتقاء بهداشت رواني اعضاي خانواده داشته باشند. لذا پژوهش حاضر بر آن شد به بررسي تأثير زوج‌درماني تصويري ارتباطي بر سازگاري، صميميت و سلامت روان زنان متأهل بپردازد. روش:این پژوهش شبه آزمايشي بود و از طرح پیش آزمون- پس آزمون با گروه کنترل استفاده شد. به اين منظور تعداد 30 زن مراجعه کننده به فرهنگسراي خانواده شهر مشهد به روش نمونه‌گیری دردسترس انتخاب و به شیوه تصادفی در دو گروه مداخله و کنترل قرار گرفتند. ابزار مورد استفاده در اين پژوهش پرسشنامه سازگاري DAS-32، سلامت عمومي GHQ-28، صميميت تامپسون و واکر و ابعاد صميميت باگاروزي است که در مرحله پيش آزمون و پس آزمون توسط آزمودني‌ها تکميل گرديد. پس از تکمیل پیش آزمون، گروه مداخله هشت جلسه یک ساعت و نیمه تحت درمان تصويرسازي ارتباطي قرار گرفتند. داده‌ها با روش تحلیل کوواریانس چند متغیره توسط نرم افزار 19- SPSS، مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. يافته‌ها:نتایج پژوهش نشان داد که گروه مداخله در مقایسه با گروه کنترل، افزايش معناداري را در سازگاري، صميميت کلي و سلامت روان و بهبود قابل توجهي در شش خرده مقياس از هشت خرده مقياس پرسشنامه ابعاد صميميت که عبارتند از: صميميت عاطفي، روان‌شناختي، جنسي، جسمي، اجتماعي و زيباشناختي و سه خرده مقياس از چهار خرده مقياس سلامت روان که عبارتند از: جسماني، افسردگي و کژکاري اجتماعي نشان داد؛ اما در ابعاد صميميت، در دو خرده مقياس صميميت عقلاني و معنوي و در سلامت روان، در خرده مقياس اضطراب تفاوت معناداري بين دو گروه يافت نشد. نتيجه‌گيري: بر اساس نتايج پژوهش، مي‌توان زوج‌درماني تصويري ارتباطي را به‌عنوان روش مؤثري براي افزايش سازگاري زناشويي، صميميت و سلامت روان زنان در نظر گرفت و از آن در مراکز آموزشي و مشاوره استفاده کرد.

خصوصیات این پرسشنامه

 نوع فایلتعریف مفهومی و عملیاتی: دارد

نوع فایل نوع فایل: pdf

پایایی تعداد صفحات: 4

منبع منبع: دارد

تفسیر و توضیحاتتفسیر و نمره گذاری: دارد

دانلود مستقیم و رایگان پرسشنامه سلامت روان

برای دریافت پرسشنامه‌های استاندارد سلامت روان روی لینک مورد نظر خود در قسمت پایین کلیک کنید و پرسشنامه خود را از سایت مادسیج دریافت کنید.

نوع فایلپرسشنامه سلامت روان مبتنی بر آموزه های اسلامی

نوع فایلادبیات و پرسشنامه سلامت روان

نوع فایلپرسشنامه سلامت روانی کیز (۲۰۰۲) فرم کوتاه (۱۴ سوالی)

نوع فایلپرسشنامه و ادبیات سلامت روان

نوع فایلادبیات پرسشنامه سلامت روانی ۷

نوع فایلادبیات پرسشنامه سلامت روانی ۶

نوع فایلادبیات پرسشنامه سلامت روان ۵

نوع فایلادبیات پرسشنامه سلامت روان ۴

نوع فایلادبیات پرسشنامه سلامت روان ۳

نوع فایلادبیات پرسشنامه سلامت روان ۱

نوع فایلادبیات پرسشنامه مذهب و سلامت روان

نوع فایلادبیات پرسشنامه سلامت روانی ۳

نوع فایلادبیات پرسشنامه سلامت روانی ۲

نوع فایلادبیات پرسشنامه سلامت روانی ۱

نوع فایلادبیات پرسشنامه سلامت روان ۲

نوع فایلپرسشنامه سلامت روان دروگاتیس و همکاران ۱۹۷۳- SCL90

نوع فایلپرسشنامه سلامت روان ۲۵ـSCL

نوع فایلپرسشنامه ارزیابی سلامت روان کودکان و نوجوانان ۶ تا ۱۴ ساله (CSI- 4 ) براساس (DSM-IV)

نوع فایلپرسشنامه سلامت روانی برای دانشجویان جدید الورود

نوع فایلادبیات پایان نامه سلامت روان

نوع فایلپرسشنامه ارزیابی سلامت روان کودکان

نوع فایلپرسشنامه وضعیت سلامت روانی (ghq)

نوع فایلپرسشنامه سلامت روان گلدبرگ

 

بانک پرسشنامه استاندارد مادسیج