پرسشنامه رایگان فرهنگ سازماني

تاریخ انتشار : 4 ژانویه 2016

banner-questionnaire

پرسشنامه فرهنگ سازماني

هدف از پژوهش حاضر، مطالعه­ی فرهنگ سازمانی و سرمایه روان­شناختی کارکنان دانشگاه علوم پزشکی مشهد است. جامعه آماری این پژوهش، تمام کارکنان دانشگاه علوم پزشکی مشهد می باشد، که در سال 1390مشغول به فعالیت هستند. نمونه پژوهش شامل 173 نفراز کارکنان اداری است که با روش نمونه در دسترس انتخاب شدند. روش پژوهش توصیفی از نوع همبستگی است که به بررسی پنج فرضیه و سه سؤال می پردازد. داده­های پژوهش با استفاده از پرسشنامه فرهنگ سازمانی دنیسون (2000) و سرمایه روان­شناختی لوتانز(2007) جمع آوری شد. برای تجزیه و تحلیل داده­ها از روش همبستگی پیرسون و رگرسیون چندگانه استفاده گردید.  نتایج پژوهش برای فرضیات نشان داد که فرهنگ سازمانی می تواند سرمایه روانشناختی کارکنان را پیش بینی کند. و بین ابعاد فرهنگ سازمانی؛ درگیر شدن درکار، یکپارچگی، سازگاری و مأموریت با سرمایه روان شناختی کارکنان رابطه ی مثبت و معناداری مشاهده شد. همچنین نتایج پژوهش برای سؤالات نشان داد که بعد سازگاری در پیش بینی سطح سرمایه روان شناختی کارکنان سهیم است. وضعیت فرهنگ سازمانی دانشگاه علوم پزشکی مشهد براساس برداشت کارکنان در حدّ متوسطی است و سطح سرمایه روان­شناختی کارکنان در حد ّ بالایی است.

 

خصوصیات این پرسشنامه

 نوع فایلتعریف مفهومی و عملیاتی: دارد

نوع فایل نوع فایل: pdf

پایایی تعداد صفحات: 4

منبع منبع: دارد

تفسیر و توضیحاتتفسیر و نمره گذاری: دارد

دانلود مستقیم و رایگان پرسشنامه فرهنگ سازماني