پرسشنامه رایگان مقایسه تاثیر سبک های مدیریت کلاس

تاریخ انتشار : 28 ژانویه 2016

banner-questionnaire

پرسشنامه مقایسه تاثیر سبک های مدیریت کلاس

چکیده

شيوه اي كه معلم كلاس را مديريت و كنترل مي كند، نقش مهمي در رشد قابليتهاي دانش آموزان براي يادگيري دارد.معلمان بر اساس نگرشي كه به رشد و يادگيري دانش آموزان دارد، سبكهاي متفاوتي را در مديريت كلاس پياده مي كنند، كه هر سبكي مي تواند اثرات متفاوتي بر دانش آموزان داشته باشد.هدف اين پژوهش ،مطالعه اثر بخشي سبكهاي مديريت كلاس بر رشد مهارتهاي فراشناختي دانش آموزان است.در اين پژوهش سه نوع سبك مديريت كلاس (سبك مداخله گر،سبك تعاملي وسبك غير مداخله گر)، بر اساس نظريه ولفگانگ و گليكمن(1996) در نظر گرفته شده است.

جامعه تحقيق كليه كلاسهاي پايه پنجم در مدارس  ابتدايي پسرانه و دخترانه ناحيه شش آموزش و پرورش مشهد مي باشد.سبك مديريت كلاس معلمان با استفاده از يك پرسشنامه محقق ساخته در نمونه 60 نفري معلمان سنجيده شده و متغير فراشناخت نيز با استفاده از پرسشنامه خود -گزارش دهي اسپرلينگ و همكاران(2001) در نمونه 307 نفري دانش آموزان ارزيابي گرديد.

بر اساس نتايج بدست آمده از تحليل داده ها،فرضيه تحقيق تاييد گرديد مبني بر اينكه ؛دانش آموزان معلمين تعامل گرا در مقايسه با دانش آموزان معلمين مداخله گر از مهارتهاي فراشناختي بالاتري برخوردارند.همچنين ديگر نتايج نشان مي دهد ، سبك مديريت كلاس غالب معلمان ، مداخله گر است،وسبك مديريت كلاس معلمان داراي مدرك ليسانس در مقايسه با معلمان داراي مدرك ديپلم و همچنين سبك معلمان ،رشته هاي مرتبط در مقايسه با معلمان رشته هاي غير مرتبط به آموزش و پرورش بيشتر به سبك تعاملي گرايش دارد.اما رابطه سابقه خدمت و سبك مديريتي و تفاوت سبكها در متغير جنسيت معنادار نبود. همچنين طبق اطلاعات به دست آمده؛ مهارت نظارت فراشناختي دانش آموزان پسر به طور معناداري بالاتر از دختران است،و رابطه بين فراشناخت و پيشرفت تحصيلي نيز معنادار مي باشد.

خصوصیات این پرسشنامه

 نوع فایلتعریف مفهومی و عملیاتی: دارد

نوع فایل نوع فایل: pdf

پایایی تعداد صفحات: 3

منبع منبع: دارد

تفسیر و توضیحاتتفسیر و نمره گذاری: دارد

دانلود مستقیم و رایگان پرسشنامه مقایسه تاثیر سبک های مدیریت کلاس