پرسشنامه رایگان دلبستگي بزرگسالان هازان و شيو(AAQ)

تاریخ انتشار : 23 فوریه 2016

banner-questionnaire

پرسشنامه دلبستگي بزرگسالان هازان و شيو(AAQ)

چکیده : مطالعه حاضر با هدف تعيين رابطه بين سبکهاي دلبستگي و نگراني هاي مربوط به وزن در دانش آموزان دختر 17ـ 15 دبيرستان هاي شهر شيراز دريك نمونه 322 نفري از رشته هاي رياضي، علوم تجربي و علوم انساني که با روش نمونه گيري تصادفي انتخاب شدند، انجام گرفت. پس از يك بررسي مقدماتي و تعيين قابليت اعتماد و اعتبار ابزارها، اجراي اصل به ترتيب با استفاده از اين ابزارها صورت گرفت. پرسشنامه ويژگي هاي فردي آزمودني، پرسشنامه دلبستگي بزرگسالان هازان و شيو(AAQ)نسخه جديد (1993)، پرسشنامه نگراني هاي مربوط به وزن کيلن (WCS)پرسشنامه افسردگي بك (BCI)و نيز اندازه گيري قد و وزن براي بدست آوردن شاخص توده ي بدني (BMI). براي تحليل آماري داده هاي استخراج شده از روشهاي آماري تحليل واريانس و آزمون تعقيبي شفه استفاده شده است. نهايتاً نتايج زير به دست آمد: ـ دختران داراي سبك دلبستگي ناايمن (اجتنابي و اضطرابي/ دوسوگرا) در مقايسه با دختران داراي سبك دلبستگي ايمن، نگراني مربوط به وزن بيشتري دارند. ـ دختران داراي شاخص توده بدني بالا نسبت به دختران داراي شاخص توده ي بدني متوسط و پايين نگراني مربوط به وزن بيشتري دارند. ـ تعامل سبك دلبستگي دختران نوجوان و شاخص توده بدني آنان بر ميزان نگراني مربوط به وزنشان اثر معناداري ندارد. ـ بين ميانگين نمرات نگراني مربوط به وزن افراد داراي سبك دلبستگي اضطرابي / دوسوگرا و اجتنابي تفاوت معنادار نيست.

خصوصیات این پرسشنامه

 نوع فایلتعریف مفهومی و عملیاتی: دارد

نوع فایل نوع فایل: pdf

پایایی تعداد صفحات: 6

منبع منبع: دارد

تفسیر و توضیحاتتفسیر و نمره گذاری: دارد

دانلود مستقیم و رایگان پرسشنامه دلبستگي بزرگسالان هازان و شيو(AAQ)