پرسشنامه رایگان حمایت دوستان(PSS-FR)

تاریخ انتشار : 3 می 2016

banner-questionnaire

پرسشنامه حمایت دوستان(PSS-FR)

چکیده:

اکثر علما دوره نوجوانی را یک دوره پر آشوب و بدون نظم وترتیب میدانند. نوجوان پس از ظهور علائم بلوغ که ناگهانی و غیر منتظره است طبعا با امری نا اشنا و بی سابقه روبرو میشود، بنابراین چه بخواهد و چه نخواهد دچار یک نوع توجه و تعجب و اضطراب و تشویش میگردد. خاصه این که کسی هم تا آن موقع او را در جریان تغییرات و علائم بلوغ نگذاشته باشد. تغییر ناگهانی حالات روانی نوجوان باعث میشود که تعادل و هماهنگی بین جسم و روح در نوجوان از بین برود و او را دستخوش یک انقلاب روانی نماید، به همین جهت ((گزل)) دوران بلوغ را از لحاظ روانی دوره نگرشها و از لحاظ عاطفی دوره ترس و وحشت نامیده است و((اوین فرانسوی )) نوجوان را یک مولد فشارهای درونی (Generateur detension) می داند و میگوید اگر این فشارها و ناراحتی های درونی توام با ناراحتی ها و شکست های محیط گردد ممکن است نوجوان بیمار یا بزهکار شود(خسروپور، یوسف،1353 .وزبروز رفتار و اعمال انسانی از افراد جامعه کمتر دیده میشود و علت اکثر این نابسامانیها را باید خانواده دانست. این خانواده که باید علائق و رفتارهای انسانی را در اعضایش بیش از پیش پرورش دهد و مسلم است که پس از پیدایش این افکار بتدریج شکفته می گردد و به سوی کمال مطلوب جریان می یابد و هنر والای انسان بودن را به اعضای خانواده یاد می دهد.

خانواده مدرسه نوع دوستی است، خانواده کانون یگانگی زن و مرد می باشد. خانواده  ضامن سلامتی و سعادت همیشگی و کانونی است که شخصیت کودک در آن شکل می گیرد و تکمیل می گردد. سرنوشت و آینده کودک در همان محیط حک می شود و خلاصه اینکه خانواده کانون اخلاق، حکمت، محبت، ملاطفت، امنیت، نوع دوستی و انرژی و فعالیت است .

در این پژوهش به منظور بررسی رابطه بین حمایت اجتماعی (خانواده و دوستان) در نوجوانان دختر فراری و غیر فراری از دو مقیاس سنجش حمایت خانواده(PSS-FA)، حمایت دوستان(PSS-FR) استفاده شد. این دو مقیاس روی 60 نمونه از دختران نوجوان (30 نفر فراری، 30 نفر غیر فراری )، که به روش نمونه گیری در دسترس انتخاب شده بودند، اجرا گردید . روش این پژوهش توصیفی و روش اماری مورد استفاده آزمون t مستقل می باشد.

نتایج نشان داد که بین حمایت اجتماعی (خانواده و دوستان) در دختران نوجوان فراری و عادی تفاوت معنی داری وجود دارد. همچنین بین حمایت اجتماعی خانواده در دختران نوجوان  فراری و عادی تفاوت معنی داری وجود دارد، به این معنی که دختران نوجوان عادی از حمایت خانوادگی بیشتری برخوردارهستند. اما در مقایسه ی حمایت اجتماعی دوستان در دختران نوجوان فراری و عادی تفاوتی مشاهده نشد.

خصوصیات این پرسشنامه

 نوع فایلتعریف مفهومی و عملیاتی: دارد

نوع فایل نوع فایل: pdf

پایایی تعداد صفحات: 3

منبع منبع: دارد

تفسیر و توضیحاتتفسیر و نمره گذاری: دارد

دانلود مستقیم و رایگان پرسشنامه حمایت دوستان(PSS-FR)