پرسشنامه رایگان جهت گیری هدف

تاریخ انتشار : 8 مارس 2016

banner-questionnaire

پرسشنامه جهت گیری هدف

چکیده:

این پژوهش با هدف تعیین اثربخشی مشاوره گروهي انگيزشي نظام مند بر جهت گيري هدف، انسجام دروني،رضايت زناشويي مردان انجام شد. پژوهش حاضر یک پژوهش کاربردی و از نوع شبه آزمایشی است که در آن از پیش آزمون و پس آزمون با گروه کنترل استفاده شده است. جامعه آماری در این پژوهش شامل کلیه مردان متأهل مراجعه كننده به مراكز مشاوره سطح شهر مشهد و همچنين مركز مشاوره دانشكده روانشناسي و علوم تربيتي دانشگاه فردوسی بودند که 20 نفر از آنها به شیوه نمونه گیری در دسترس انتخاب شدند و بر مبنای گمارش تصادفی در دو گروه آزمایش و کنترل قرار گرفتند. داده ها به کمک پرسشنامه­های جهت گيري هدف(pci)،انسجام دروني محقق ساخته،رضايت زناشويي انريچ در مورد هر دو گروهِ آزمایش و کنترل جمع آوری شد. گروه آزمایش بنا به هدف طرح، بسته­ی مشاوره گروهي انگيزشي نظام مند  را در 8 جلسه دریافت کردند، در حالیکه در مورد گروه کنترل مداخله­ای صورت نگرفت . بعد از پایان دوره­ی روان­درمانی، مجدداً پرسشنامه های مذکور در مرحله پس آزمون اجرا شدند. داده ها با استفاده از نرم افزار SPSS و آزمون ANCOVA مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. یافته های پژوهش نشان داد که مشاوره گروهي انگيزشي نظام مند باعث افزايش جهت گيري هدف (001/0p<)، انسجام دروني(011/0p<) ورضايت زناشويي(003/0p<)) در گروه آزمایش شده است. در قالب نتیجه گیری می­توان اینگونه اظهار داشت که مشاوره گروهي انگيزشي نظام­مندباعث افزايش جهت گيري هدف، افزايش انسجام دروني و منجر به بهبود رضايت زناشويي  گردیده است.

خصوصیات این پرسشنامه

 نوع فایلتعریف مفهومی و عملیاتی: دارد

نوع فایل نوع فایل: pdf

پایایی تعداد صفحات: 3

منبع منبع: دارد

تفسیر و توضیحاتتفسیر و نمره گذاری: دارد

دانلود مستقیم و رایگان پرسشنامه جهت گیری هدف