پرسشنامه رایگان بررسی عوامل موثر بر تطویل طرحهای عمرانی

تاریخ انتشار : 2 فوریه 2016

banner-questionnaire

پرسشنامه بررسی عوامل موثر بر تطویل طرحهای عمرانی

چکیده:

عدم پیشرفت غیر قابل تصور طرحهای عمرانی كه زیر بنای توسعه كلان كشور را تشكیل میدهد و هر ساله حجم عظیمی از بودجه  و منابع ملی صرف اجرای آن می شود موجب می گردد كه این مشكلات به صورت افزایش زمان اجرای آنها و نیز چند برابر شدن هزینه ها، انجماد منابع و سرمایه ها، استهلاك و انهدام ساختمان ها و… در طرحهای نیمه تمام متبلور گردد، این امر به زیان اقتصاد كشور و همه عوامل، اعم از دستگاههای اجرایي،مشاوران و پیمانكاران منجر خواهد شد. در این راستا شناخت و ریشه یابی بنیادی مشكلات طرحها و ارائه راهبردها و راهكارهای مدیریتی جز از طریق توجه عمیق به عوامل ساختاری میسر نخواهد بود. به این منظور علل طویل طرحهای عمرانی مراكز آموزش عالی كشور به طور عام از دید افراد صاحب نظر و دست اندركار در چهار گروه مدیران، مشاوران، پیمانكاران و كارشناسان فنی و بودجه مراكز آموزش عالی مورد بررسی قرار گرفت. روش اصلی این تحقیق توصیفی است كه با روش علمی انجام پذیرفته است. جامعه آماری شامل مدیران و كارشناسان وزارت فرهنگ و آموزش عالی، سازمان برنامه و بودجه، دانشگاه فردوسی، استانداری خراسان، مشاوران،پیمانكاران بوده اند. از كل جامعه آماری(N=88)بعنوان نمونه گزینش شدند. نمونه گیری غیر تصادفی و بصورت تعمدی انتخاب گردید. سپس با توجه به مبانی نظری تحقیق پرسشنامه باز پاسخ براساس تكنیك دلفی برای آزمون تدوین گردید و نتایج در سطح ( 5 %=α) به شرح ذیل بدست آمده است: 1- بین دیدگاه مدیران طرحهای عمرانی درمراكز آموزش عالی و مدیران تامین كننده اعتبارات در سازمان برنامه و بودجه در خصوص علل تطویل پ‍روژه های عمرانی تفاوت معنی دار وجود ندارد. 2- بین دیدگاه كارشناسان مراكز آموزش عالی و كارشناسان( سازمان برنامه و غیردانشگاهی) در خصوص علل تطویل پروژه های عمرانی تفاوت معنی دار وجود دارد. 3- از دیدگاه افراد مورد تحقیق در زمینه اثربخشی مقوله های بودجه، مشاور، كارفرما در خصوص علل تطویل مدت طرحهای عمرانی تفاوت معنی دار وجود ندارد. اما در زمینه اثربخشی مقوله پیمانكار در خصوص علل تطویل مدت طرحها تفاوت معنی دار وجود دارد. 4- از دید كلیه افراد و گروه های چهارگانه تحقیق، عدم دقت در انتخاب مناسب ترین پیمانكار- عدم انطباق فهرست بهاء پایه با قیمتهای در دست اجرا و كاهش سقف اعتبارات مصوب یك طرح بیشترین تاثیر و نقش را در تطویل مدت اجرای طرحهای عمرانی دارند. 5- از دیدگاه افراد مورد پ‍ژوهش در این تحقیق به طور عام و دید هر زیر گروه علل عمده تطویل طرحهای عمرانی عبارتند از: فقدان مطالعات دقیق و جامع، فنی، اقتصادی، اقلیمی طرح- تاخیر در ابلاغ اعتبارات- عدم پرداخت به موقع مطالبات پیمانكار- عدم توانایي فنی و مالی پیمانكار- ضعف مهندسین مشاور در مرحله فاز سوم می باشد.

خصوصیات این پرسشنامه

 نوع فایلتعریف مفهومی و عملیاتی: دارد

نوع فایل نوع فایل: pdf

پایایی تعداد صفحات: 4

منبع منبع: دارد

تفسیر و توضیحاتتفسیر و نمره گذاری: دارد

دانلود مستقیم و رایگان پرسشنامه بررسی عوامل موثر بر تطویل طرحهای عمرانی