پرسشنامه رایگان بررسی تجربه پژوهشی دانشجویان تحصیلات تکمیلی

تاریخ انتشار : 30 دسامبر 2015

banner-questionnaire

پرسشنامه بررسی تجربه پژوهشی دانشجویان تحصیلات تکمیلی

پژوهش حاضر به روش پیمایشی به منظور بررسی تجربه پژوهشی دانشجویان تحصیلات تکمیلی دانشگاه فردوسی مشهد و عوامل مؤثر بر آن صورت گرفت . ابزار گردآوری اطلاعات پرسشنامه ای است که بر مبنای پرسشنامه PREQ طراحی و هنجارسازی شده است . جامعه ی آماری این پژوهش را آن دسته از دانشجویان تحصیلات تکمیلی  دانشگاه فردوسی مشهد تشکیل می دهد که از تاریخ 1/7/86 لغایت 31/3/87 طرح مقدماتی پایان نامه (پروپوزال)آنها در شورای آموزشی دانشکده به تصویب رسیده است و یا از پایان نامه خود دفاع نموده اند .حجم نمونه مورد بررسی بر اساس شیوه نمونه گیری تصادفی طبقه ای تعیین گردید که تعداد 416 پرسشنامه گردآوری شد . یافته های پژوهش نشان داد که : 1- بین تمام عوامل تبیین کننده تجربه پژوهشی رابطه معناداری وجود دارد و بیشترین میزان همبستگی (582) بین متغیر “زیرساختها و امکانات دانشگاه ” و متغیر ” ارائه شرایط و زمینه های رشد فکری ” می باشد . 2- بین رضایت کلی دانشجویان از عوامل تبیین کننده ی تجربه پژوهشی تفاوت وجود دارد 3- جنسیت بر میزان رضایت دانشجویان ازعوامل تبیین کننده تجربه پژوهشی تأثیر دارد و زنان میزان رضایت بیشتری را از این عوامل دارند .همچنین بین میزان رضایت دانشجویان حوزه های مختلف ، تفاوت معنی داری وجود دارد . 4- مشکلات دانشجویان برحسب دانشکده و حوزه آموزشی در :” انتخاب موضوع  ” ، ” نگارش طرح مقدماتی پایان نامه (پروپوزال) ” ، ” نگارش پایان نامه ” (فصل بندی ها ، ارجاعات و … ) و ” نحوه ی ارتباط با استاد راهنما” با یکدیگر متفاوت است . 5- دانشجویان دکتری نسبت به دانشجویان کارشناسی ارشد دارای رضایت کلی بیشتری در تجربه پژوهشی خود می باشند.6- بین میانگین رضایت دو گروه : دانشجویان دارای فعاليت علمی ودانشجویان فاقد فعالیت علمی ، تفاوت معنی داری وجود دارد . تمایل به ادامه تحصیل بر میزان رضایت دانشجویان از تجربه پژوهشی ، تأثیری ندارد . 7- بین میزان رضایت دانشجویان شاغل و غیر شاغل ، اختلاف معنی داری وجود ندارد.8- مرتبه ی علمی اساتید راهنما بر میزان رضایت دانشجویان از عملکرد آنان مؤثر نمی باشد. 9- بین چگونگی انتخاب موضوع پژوهش ومیزان رضایت کلی دانشجویان از تجربه پژوهشی آنان تفاوت وجود ندارد. 10- مراحل مختلف انجام پژوهش در میزان رضایت کلی دانشجویان از تجربه پژوهشی ،تأثیر دارد .به طور کلی ،نتایج پژوهش حاضر نشان داد که در بین دانشجویان تحصیلات تکمیلی دانشگاه فردوسی ، از عوامل مختلف تبیین کننده تجربه پژوهشی رضایتی نسبی وجود دارد . امکانات و زیر ساخت ها ی دانشگاه و ارائه زمینه های رشد فکری دو عاملی هستند که دارای کمترین میزان رضایت هستند . همچنین دربین حوزه ها و دانشکده های مختلف دانشگاه فردوسی مشهد ، دانشجویان دانشکده و حوزه ی فنی و مهندسی دارای کمترین میزان رضایت هستند . در انتها نیز پیشنهاداتی خصوص تجربه پژوهشی دانشجویان دانشگاه فردوسی مشهد وراههای بهبود این تجربه ، ارائه شد.

 

 

خصوصیات این پرسشنامه

 نوع فایلتعریف مفهومی و عملیاتی: دارد

نوع فایل نوع فایل: pdf

پایایی تعداد صفحات: 6

منبع منبع: دارد

تفسیر و توضیحاتتفسیر و نمره گذاری: دارد

دانلود مستقیم و رایگان پرسشنامه بررسی تجربه پژوهشی دانشجویان تحصیلات تکمیلی