پرسشنامه رایگان بررسی وضعیت کتابداران، شیوه ها و عوامل موثر بر اشتراک دانش در سازمان کتابخانه ها

تاریخ انتشار : 30 دسامبر 2015

banner-questionnaire

پرسشنامه بررسی وضعیت کتابداران، شیوه ها و عوامل موثر بر اشتراک دانش در سازمان کتابخانه ها

در عصر اقتصاد  دانش مدار، دانش به عنوان یک منبع حیاتی برای کسب برتری رقابتی شناخته شده است. از این رو، مدیریت دارایي های دانشی برای سازمان ها ضرورت یافته است. با این وجود، اين دانش هنگامی می تواند منجر به بهبود و ارتقاء عملکرد یک سازمان و کسب برتر رقابتی شود که در آن سازمان به اشتراک گذارده شود. بنابراین ، اشتراک دانش به عنوان یک عنصر مهم و کلیدی در فرایند مدیریت دانش شناخته شده است.به نظر می رسد، کتابخانه ها مانند بسیاری از سازمانهای دیگر، اخیرا به ارزش و اهمیت مدیریت و اشتراک دانش در پیشبرد فعالیتها پی برده اند. نظر به اینکه کتابخانه آستان قدس از قدمت زیادی برخوردار است و یکی از بزرگترین کتابخانه های خاورمیانه به شمار می رود، مشخص نیست تا چه میزانی این کتابخانه از شرایط لازم برای مدیریت و به اشتراک گذاری دانش برخوردار است. بر اساس این مساله، پژوهش حاضر باهدف بررسی وضعیت کنونی اشتراک دانش، زیرساختها، بسترها و شیوه های به اشتراک گذاری دانش در سازمان کتابخانه های آستان قدس رضوی انجام گرفت. در اجرای این پژوهش از روش تحقیق موردی از نوع پیمایشی استفاده شد. به منظور گردآوری اطلاعات پرسشنامه و سیاهه وارسی برای ثبت نتایج تحلیل محتوای اسناد موجود در سازمان کتابخانه ها طراحی و مورد استفاده قرار گرفت. 109 کتابدار و 31 نفر از روسای بخشها کتابخانه مرکزی و مدیران کتابخانه های اقماری به پرسشنامه ها پاسخ دادند.یافته های این پژوهش نشان داد، به طور کلی وضعیت زیر ساختی اشتراک دانش در سازمان کتابخانه ها به نسبت مناسب می باشد. مصداقهای مرتبط با سه گروه از فعالیتهای که به اشتراک دانش کمک می کند و در متون شناسایي شده بود، یعنی، آموزش، بهره گیری از فناوری اطلاعات و فعالیتهای رسمی و غیر رسمی در سازمان کتابخانه ها مشاهده شد. اما، در رابطه با گروه چهارم، یعنی سیاستها و راهبردهایي برای نهادینه کردن فعالیتهای اشتراک دانش، مصداق های مرتبط ( ماند، گروه، واحد یا کمیته ای در رابطه با مدیریت و اشتراک دانش، خط مشی و آيين نامه ای در این خصوص، و وجود پست سازمانی) مشاهده نشد. افزون بر این، در رابطه با عوامل مشوق و بازدارنده اشتراک دانش در سازمان کتابخانه ها، یافته های پژوهش نشان داد که از میان عوامل فردی و سازمانی موثر بر اشتراک دانش، نبود زمان و وقت کافی برای شرکت در فعالیتهای اشتراک دانش به عنوان مانعی برای این فعالیت در سازمان کتابخانه ها می باشد. در این میان، کسب دانش، ایجاد ارتباط و کسب وجه اجتماعی، احساس مسئولیت، اعتماد بین کتابداران و اعتماد سازمانی به عنوان عوامل مشوق اشتراک دانش شناخته شدند.یکی دیگر از اهداف این پژوهش بررسی وضعیت بسترهای اشتراک دانش و میزان بهره گیری از آنها در انطباق با الگوی نوناکا و تاکه اوچی بود. نتایج به دست آمده نشان داد که، بستر های مناسبی (ماند، کمیته ها و شوراهای گوناگون در سازمان، گروه های هم عمل، جلسات حل مساله، اینترانت و سمینارهای درون سازمانی) در رابطه با تبدیل دانش بر اساس اشتراک آن در سازمان کتابخانه ها فراهم شده است. میزان بهره گیری از بستر های موجود در دو مرحله اجتماعی سازی و ترکیب در حد “مناسب” و در مرحله تبدیل دانش برون سازی در حد ” تاحدودی مناسب” ارزیابی شد.

 

خصوصیات این پرسشنامه

 نوع فایلتعریف مفهومی و عملیاتی: دارد

نوع فایل نوع فایل: pdf

پایایی تعداد صفحات: 8

منبع منبع: دارد

تفسیر و توضیحاتتفسیر و نمره گذاری: دارد

دانلود مستقیم و رایگان پرسشنامه بررسی وضعیت کتابداران، شیوه ها و عوامل موثر بر اشتراک دانش در سازمان کتابخانه ها