پرسشنامه رایگان باورهای روابط زناشويي

تاریخ انتشار : 18 آوریل 2016

banner-questionnaire

پرسشنامه باورهای روابط زناشويي

چکیده

رضايت زناشويي از جمله مولفه هاي مهم در روتبط زوجين است كه عدم وجود آن اثرات منفي را بر زوجين و خانواده مي گذارد.ديدگاههاي مختلفي به بررسي اين مولفه پرداخته اند.در اين ميان درمان مبتني بر تصوير سازي ارتباطي و درمان راه حل-محمردو درماني هستند كه با ديدگاه هاي مختلف به اين مقوله پرداخته اند.از اين رو پژوهش حاصل برآن شده استبه مقايسه اثر بخشي اين دو درمان بر افزايش رضايت زناشويي زنان متأهل بپردازند.اين تحقيق از نوع شبه آزمايشي با پيش آزمون پس آزمون و گروه كنترل است. به اين منظور تعداد 27 زن متأهل كه جهت بهبود روابط زناشويي به مراكز مشاوره شهر مشهد مراجعه نمودند با روش نمونه گيري در دسترس انتخاب شدند .و از اين تعداد 18 نفر در دو گروه آزمايش و 9 نفر در گروه كنترل قرار گرفتند.ابزار مورد استفاده در اين پژوهش پرسشنامه رضايت زناشويي انريچ است.كه در مرحله ي پيش آزمون و پس آزمون توسط آزمودني ها تكميل گرديد.افراد گروه آزمايش در 8 جلسه درمان يك ساعت و نيم ساعته شركت كردند.براي بررسي داده ها از تحليل كووارنسو آزمون تي استفاده شد .نتايج نشان ميدهد بين هر دو گروه درماني و گروه كنترل از نظر اثربخشي درمان تفاون معنتدتري وجود دارد. يافته ها بيانگر آن است مه هر دو گروه درماني باعث افزايش رضايت زناشويي ميشود.اما از نظراثر بخشي هر دو گروه آزمايشي با هم تفاوت معتاداري نداشتد

خصوصیات این پرسشنامه

 نوع فایلتعریف مفهومی و عملیاتی: دارد

نوع فایل نوع فایل: pdf

پایایی تعداد صفحات: 3

منبع منبع: دارد

تفسیر و توضیحاتتفسیر و نمره گذاری: دارد

دانلود مستقیم و رایگان پرسشنامه باورهای روابط زناشويي