پرسشنامه رایگان باورهاي ارتباطي

تاریخ انتشار : 18 آوریل 2016

banner-questionnaire

پرسشنامه باورهاي ارتباطي

چکیده

يكي از عمده ترين عرصه هاي بروز افكار غير منطقي و ناكارآمد، ارتباط زناشويي است. پ‍ژوهش حاضر شامل  دو مطالعه بود. مطالعه اول به عنوان مطالعه پايه با هدف بررسي رابطه باورهاي ارتباطي با دلزدگي زناشويي زنان انجام شد. مطالعه دوم نيز با هدف بررسي اثربخشي آموزش رويکرد عقلاني- هيجاني- رفتاري بر بهبود باورهاي ارتباطي و كاهش دلزدگي زناشويي  انجام گرفت. براي دستيابي به هدف مطالعه اول 120نفر از دانشجويان متاهل زن دانشگاه فردوسي مشهد به صورت در دسترس انتخاب شدند. براي دستيابي به هدف مطالعه دوم نيز از ميان نمونه­ي انتخاب شده­ي مطالعه، 24 نفر به شيوه­ي هدفمند انتخاب و به شيوه­ي تصادفي در دو گروه آزمايش و مداخله­نما جايگزين شدند (در هر گروه 12 نفر). مداخله­ي آزمايشي در طي 8 جلسه 90 دقيقه­اي به صورت هفتگي برگزار شد. گروه مداخله نما نيز مطالبي را درباره­ي تغذيه سالم دريافت کردند. ابزار جمع آوري داده­ها عبارتند بودند از: سياهه باورهاي ارتباطي(RBI) و پرسشنامه دلزدگي زناشويي (CBM). براي تجزيه و تحليل داده­ها در سطح توصيفي از آماره­هاي ميانگين و انحراف معيار و در سطح استنباطي از آزمون همبستگي پيرسون، رگرسيون سلسله مراتبي و تحليل کوواريانس استفاده شد. نتايج مطالعه  اول نشان داد كه بين باورهاي ارتباطي كلي و دلزدگي زناشويي رابطه مثبت معنادار وجود دارد. همچنين نتايج رگرسيون سلسله مراتبي نشان داد كه از ميان متغيرهاي پيش بين كننده، متغيرهاي ذهن خواني و كمال گرايي جنسي به ترتيب هر كدام 35/0 و 30/0 درصد از واريانس دلزدگي زناشويي را به تنهايي تبيين مي كنند.نتايج مطالعه دوم نيز نشان داد، زناني که آموزش مداخله­ي عقلاني- هيجاني- رفتاري را دريافت کرده بودند ميزان دلزدگي کمتر و باروهاي ارتباطي کارآمدتري را نسبت به گروه مداخله نما نشان دادند. بنابراین می توان گفت که رویکرد عقلانی- هیجانی- رفتاری باورهای ارتباطی زنان متاهل دانشگاه فردوسي مشهد را بهبود بخشیده و دلزدگی زناشویی آنان را کاهش مي­دهد.

خصوصیات این پرسشنامه

 نوع فایلتعریف مفهومی و عملیاتی: دارد

نوع فایل نوع فایل: pdf

پایایی تعداد صفحات: 3

منبع منبع: دارد

تفسیر و توضیحاتتفسیر و نمره گذاری: دارد

دانلود مستقیم و رایگان پرسشنامه باورهاي ارتباطي

پرسشنامه رایگان باورهاي ارتباطي

تاریخ انتشار : 26 فوریه 2016

banner-questionnaire

پرسشنامه باورهاي ارتباطي

این پرسشنامه شامل 40 سوال بوده و با هدف بررسي و مقايسه رابطه باورهاي ارتباطي و تعارضات زناشويي در زنان و مردان مراجعه كننده به دادگاه طراحی شده است.

پرسشنامه مورد نظر را می توانید از کادر زیر دانلود کنید.

خصوصیات این پرسشنامه

 نوع فایلتعریف مفهومی و عملیاتی: دارد

نوع فایل نوع فایل: pdf

پایایی تعداد صفحات: 3

منبع منبع: دارد

تفسیر و توضیحاتتفسیر و نمره گذاری: دارد

دانلود مستقیم و رایگان پرسشنامه باورهاي ارتباطي

بانک پرسشنامه استاندارد مادسیج