پرسشنامه رایگان ميزان انطباق فرآيند تدريس دبيران درس ششم دين و زندگي سال سوم متوسطه با كتاب راهنمای تدريس

تاریخ انتشار : 4 ژانویه 2016

banner-questionnaire

پرسشنامه ميزان انطباق فرآيند تدريس دبيران درس ششم دين و زندگي سال سوم متوسطه با كتاب راهنمای تدريس

هدف پژوهش حاضر بررسی میزان انطباق فرایند تدريس در درس دین و زندگی پایه سوم متوسطه شهر مشهد با كتاب راهنمای تدریس مي باشد.روش تحقيق حاضر تحقيق توصيفي- پيمايشي است. جمعيت مورد مطالعه پژوهش حاضر كليه دبيران درس دین و زندگی در پايه سوم متوسطه ي ناحیه (2) شهر مشهد مي باشند كه در سال تحصيلي 90-1389 در 9 دبيرستان مدرسه موجود در این ناحیه مشغول به تدريس بوده اند كه براي نمونه گيري از روش سرشماري استفاده شده است.در این پژوهش برای جمع آوری داده ها از فرم چک لیست مشاهده و فرم مصاحبه محقق ساخته استفاده شده است. جهت تجزیه تحلیل اطلاعات چک لیست مشاهده از محاسبه درصد انجام دستورالعمل كتاب راهنماي تدريس در هریک از گویه ها از لحاظ اجراکردن یا اجرا نکردن آن گویه خاص استفاده شد و براي تحليل داده هاي حاصل از مصاحبه ها در ارتباط با مولفه هاي كليات و تمهيدات درهریک از سئوالات،  از لحاظ پاسخ درست یا نادرست دبيران در پاسخ به سئوالات، استفاده شد.همچنين براي تحليل داده هاي حاصل از مصاحبه با دبيران در ارتباط با میزان آگاهی و استفاده ی آنها از فرایند تدريس توصیه شده درکتاب راهنمای تدریس و میزان مطلوبیت فرایند تدريس توصيه شده در كتاب راهنماي تدريس،از روش تحليل كمي و كيفي استفاده شد. نتايج اين پژوهش حاكي از آن بود كه: میزان انطباق فعالیت های دبیران در ارتباط با مولفه کلیات و تمهيدات موضوعات دروس دین و زندگی با  توصيه هاي کتاب راهنمای تدریس در هیچ از موارد در حد مطلوبی نبوده است،میزان انطباق  فعالیت های دبیران و مشارکت دانش آموزان در بخش مربوط به سازماندهي فعاليت هاي ياددهي- يادگيري با توصيه هاي كتاب راهنماي تدريس در اکثر موارد در حد مطلوبی نبوده است.اکثر دبیران اظهار داشته اند که آگاهی،تسلط و استفاده آنها در ارتباط با  کتاب راهنمای تدریس بسیار کم می باشد. همچنين تقریبا” نیمی از دبیران (46 درصد) توصیه های ارایه شده در کتاب راهنمای تدریس را بسیار کاربردی و مفید می دانستند،15/5درصد دبيران محتوای این کتاب را کاربردی و مفید نمی دانستند و بقیه دبیران(38/5 درصد) از میزان مطلوبیت محتوای کتاب راهنمای تدریس به دلیل عدم آگاهی از محتوای کتاب اظهار بی اطلاعی کردند.

خصوصیات این پرسشنامه

 نوع فایلتعریف مفهومی و عملیاتی: دارد

نوع فایل نوع فایل: pdf

پایایی تعداد صفحات: 10

منبع منبع: دارد

تفسیر و توضیحاتتفسیر و نمره گذاری: دارد

دانلود مستقیم و رایگان پرسشنامه ميزان انطباق فرآيند تدريس دبيران درس ششم دين و زندگي سال سوم متوسطه با كتاب راهنمای تدريس

 

پرسشنامه رایگان ميزان انطباق فرآيند تدريس دبيران درس پنجم دين و زندگي سال سوم متوسطه با كتاب راهنمای تدريس

تاریخ انتشار : 4 ژانویه 2016

banner-questionnaire

پرسشنامه ميزان انطباق فرآيند تدريس دبيران درس پنجم دين و زندگي سال سوم متوسطه با كتاب راهنمای تدريس

هدف پژوهش حاضر بررسی میزان انطباق فرایند تدريس در درس دین و زندگی پایه سوم متوسطه شهر مشهد با كتاب راهنمای تدریس مي باشد.روش تحقيق حاضر تحقيق توصيفي- پيمايشي است. جمعيت مورد مطالعه پژوهش حاضر كليه دبيران درس دین و زندگی در پايه سوم متوسطه ي ناحیه (2) شهر مشهد مي باشند كه در سال تحصيلي 90-1389 در 9 دبيرستان مدرسه موجود در این ناحیه مشغول به تدريس بوده اند كه براي نمونه گيري از روش سرشماري استفاده شده است.در این پژوهش برای جمع آوری داده ها از فرم چک لیست مشاهده و فرم مصاحبه محقق ساخته استفاده شده است. جهت تجزیه تحلیل اطلاعات چک لیست مشاهده از محاسبه درصد انجام دستورالعمل كتاب راهنماي تدريس در هریک از گویه ها از لحاظ اجراکردن یا اجرا نکردن آن گویه خاص استفاده شد و براي تحليل داده هاي حاصل از مصاحبه ها در ارتباط با مولفه هاي كليات و تمهيدات درهریک از سئوالات،  از لحاظ پاسخ درست یا نادرست دبيران در پاسخ به سئوالات، استفاده شد.همچنين براي تحليل داده هاي حاصل از مصاحبه با دبيران در ارتباط با میزان آگاهی و استفاده ی آنها از فرایند تدريس توصیه شده درکتاب راهنمای تدریس و میزان مطلوبیت فرایند تدريس توصيه شده در كتاب راهنماي تدريس،از روش تحليل كمي و كيفي استفاده شد. نتايج اين پژوهش حاكي از آن بود كه: میزان انطباق فعالیت های دبیران در ارتباط با مولفه کلیات و تمهيدات موضوعات دروس دین و زندگی با  توصيه هاي کتاب راهنمای تدریس در هیچ از موارد در حد مطلوبی نبوده است،میزان انطباق  فعالیت های دبیران و مشارکت دانش آموزان در بخش مربوط به سازماندهي فعاليت هاي ياددهي- يادگيري با توصيه هاي كتاب راهنماي تدريس در اکثر موارد در حد مطلوبی نبوده است.اکثر دبیران اظهار داشته اند که آگاهی،تسلط و استفاده آنها در ارتباط با  کتاب راهنمای تدریس بسیار کم می باشد. همچنين تقریبا” نیمی از دبیران (46 درصد) توصیه های ارایه شده در کتاب راهنمای تدریس را بسیار کاربردی و مفید می دانستند،15/5درصد دبيران محتوای این کتاب را کاربردی و مفید نمی دانستند و بقیه دبیران(38/5 درصد) از میزان مطلوبیت محتوای کتاب راهنمای تدریس به دلیل عدم آگاهی از محتوای کتاب اظهار بی اطلاعی کردند.

خصوصیات این پرسشنامه

 نوع فایلتعریف مفهومی و عملیاتی: دارد

نوع فایل نوع فایل: pdf

پایایی تعداد صفحات: 7

منبع منبع: دارد

تفسیر و توضیحاتتفسیر و نمره گذاری: دارد

دانلود مستقیم و رایگان پرسشنامه ميزان انطباق فرآيند تدريس دبيران درس پنجم دين و زندگي سال سوم متوسطه با كتاب راهنمای تدريس

پرسشنامه رایگان ميزان انطباق فرآيند تدريس دبيران درس چهارم دين و زندگي سال سوم متوسطه با كتاب راهنمای تدريس

تاریخ انتشار : 4 ژانویه 2016

banner-questionnaire

پرسشنامه ميزان انطباق فرآيند تدريس دبيران درس چهارم دين و زندگي سال سوم متوسطه با كتاب راهنمای تدريس

هدف پژوهش حاضر بررسی میزان انطباق فرایند تدريس در درس دین و زندگی پایه سوم متوسطه شهر مشهد با كتاب راهنمای تدریس مي باشد.روش تحقيق حاضر تحقيق توصيفي- پيمايشي است. جمعيت مورد مطالعه پژوهش حاضر كليه دبيران درس دین و زندگی در پايه سوم متوسطه ي ناحیه (2) شهر مشهد مي باشند كه در سال تحصيلي 90-1389 در 9 دبيرستان مدرسه موجود در این ناحیه مشغول به تدريس بوده اند كه براي نمونه گيري از روش سرشماري استفاده شده است.در این پژوهش برای جمع آوری داده ها از فرم چک لیست مشاهده و فرم مصاحبه محقق ساخته استفاده شده است. جهت تجزیه تحلیل اطلاعات چک لیست مشاهده از محاسبه درصد انجام دستورالعمل كتاب راهنماي تدريس در هریک از گویه ها از لحاظ اجراکردن یا اجرا نکردن آن گویه خاص استفاده شد و براي تحليل داده هاي حاصل از مصاحبه ها در ارتباط با مولفه هاي كليات و تمهيدات درهریک از سئوالات،  از لحاظ پاسخ درست یا نادرست دبيران در پاسخ به سئوالات، استفاده شد.همچنين براي تحليل داده هاي حاصل از مصاحبه با دبيران در ارتباط با میزان آگاهی و استفاده ی آنها از فرایند تدريس توصیه شده درکتاب راهنمای تدریس و میزان مطلوبیت فرایند تدريس توصيه شده در كتاب راهنماي تدريس،از روش تحليل كمي و كيفي استفاده شد. نتايج اين پژوهش حاكي از آن بود كه: میزان انطباق فعالیت های دبیران در ارتباط با مولفه کلیات و تمهيدات موضوعات دروس دین و زندگی با  توصيه هاي کتاب راهنمای تدریس در هیچ از موارد در حد مطلوبی نبوده است،میزان انطباق  فعالیت های دبیران و مشارکت دانش آموزان در بخش مربوط به سازماندهي فعاليت هاي ياددهي- يادگيري با توصيه هاي كتاب راهنماي تدريس در اکثر موارد در حد مطلوبی نبوده است.اکثر دبیران اظهار داشته اند که آگاهی،تسلط و استفاده آنها در ارتباط با  کتاب راهنمای تدریس بسیار کم می باشد. همچنين تقریبا” نیمی از دبیران (46 درصد) توصیه های ارایه شده در کتاب راهنمای تدریس را بسیار کاربردی و مفید می دانستند،15/5درصد دبيران محتوای این کتاب را کاربردی و مفید نمی دانستند و بقیه دبیران(38/5 درصد) از میزان مطلوبیت محتوای کتاب راهنمای تدریس به دلیل عدم آگاهی از محتوای کتاب اظهار بی اطلاعی کردند.

 

خصوصیات این پرسشنامه

 نوع فایلتعریف مفهومی و عملیاتی: دارد

نوع فایل نوع فایل: pdf

پایایی تعداد صفحات: 6

منبع منبع: دارد

تفسیر و توضیحاتتفسیر و نمره گذاری: دارد

دانلود مستقیم و رایگان پرسشنامه ميزان انطباق فرآيند تدريس دبيران درس چهارم دين و زندگي سال سوم متوسطه با كتاب راهنمای تدريس

 

بانک پرسشنامه استاندارد مادسیج