پرسشنامه رایگان اضطراب چند بعدی کودکان

تاریخ انتشار : 6 مارس 2016

banner-questionnaire

پرسشنامه اضطراب چند بعدی کودکان

چکیده

هدف پژوهش حاضر بررسی اثربخشی درمان گروهی شناختی رفتاری بر کاهش اضطراب و افسردگی و کنترل قند خون کودکان مبتلا به دیابت نوع یک بود. مطالعه از نوع شبه آزمایشی با طرح پیش‌آزمون و پس‌آزمون با گروه کنترل بود. بدین منظور 30 کودک مبتلا به دیابت از بیمارستان امام رضا(ع) مشهد انتخاب شدند. این کودکان به صورت تصادفی در دو گروه آزمایش (15) و گروه کنترل (15) گمارده شدند. گروه آزمایش به مدت 8 جلسه 2 ساعته تحت آموزش شناختی ـ رفتاری قرار گرفتند. قبل از شروع مداخله و بعد از آن روی هر دو گروه فرم پرسشنامه اضطراب چند بعدی کودکان که چهار مؤلفه اضطراب اجتماعی، نشانه‌های جسمانی، اجتناب از آسیب و اضطراب جدایی و همچنان پرسشنامه افسردگی کواکس کودکان اجرا شد. یافته­های حاصل از آزمون تحلیل کوواریانس، نشان داد که افسردگی و اضطراب و قند خون گروه آزمایش در مرحله پس آزمون کنترل شده بود. هم­چنین یافته­های حاصل از آزمون تحلیل کواریانس چند متغیره بین مؤلفه­های نشانه‌های جسمانی اجتناب از آسیب اضطراب جدایی فقط نمره پس آزمون اضطراب اجتماعی بین دو گروه تفاوت معنادار وجود داشت. بنابراین درمان شناختی رفتاری می­تواند روش مؤثری برای کاهش افسردگی، اضطراب و کنترل قند خون کودکان باشد.

خصوصیات این پرسشنامه

 نوع فایلتعریف مفهومی و عملیاتی: دارد

نوع فایل نوع فایل: pdf

پایایی تعداد صفحات: 2

منبع منبع: دارد

تفسیر و توضیحاتتفسیر و نمره گذاری: دارد

دانلود مستقیم و رایگان پرسشنامه اضطراب چند بعدی کودکان