پرسشنامه رایگان استرس شغلی

تاریخ انتشار : 28 ژانویه 2016

banner-questionnaire

پرسشنامه استرس شغلی

چکیده

بي شك مديران با توجه به وظايفي كه در مدارس ايفا مي كنند مي توانند تاثير قابل توجهي را بر پيشرفت تحصيلي دانش آموزان داشته باشند.اين تاثير گذاري اين مهم را ايجاب مي كند كه شرايط روانشناختي و محيط كار آنان مورد توجه واقع شود،چرا كه مديراني كه از لحاظ رواني در شرايط بهتري به سر مي برند و همچنين محيط كار آنان از نظر امكانات وتسهيلات غني تر بوده باعث ايجاد جو مساعدتري براي يادگيري و ياددهي مي شوند اين تاثير گذاري مستقيماً متوجه دانش آموزان و اثر بخشي مدارس ميگردد.هدف پژوهش حاضر بررسي رابطه بهزيستي ذهني مديران با استرس هاي شغلي آنها بود. بر اين اساس چهار فرضيه تدوين شد كه براي بررسي آنها از تحقيق توصيفي از نوع همبستگي استفاده شد. جامعه آماري تحقيق را تمام مديران مدارس شهرستان كلات نادري در سال تحصيلي 89-1388 تشكيل داد . در اين تحقيق به جاي نمونه گيري از سرشماري بهره گرفته شد.جهت گردآوري داده ها پرسش نامه هاي بهزيستي ذهني و استرس شغلي بكار برده شد.براي تجزيه و تحليل داده ها از همبستگي پيرسون استفاده شد.نتايج تحقيق نشان دهنده تأييد تمام فرضيه بود. يعن1.بين نمرات بهزيستي ذهني مديران و استرس شغلي آنان رابطه معكوس معناداري وجود دارد،2. بين نمرات احساس خوشايند مديران و استرس شغلي آنان رابطه معكوس معناداري وجود دارد،3. بين نمرات رضايت از زندگي مديران و استرس شغلي آنان رابطه معكوس معناداري وجود دارد،4. بين احساسات ناخوشايند مديران و استرس شغلي آنان رابطه مستقيم معناداري وجود دارد.

خصوصیات این پرسشنامه

 نوع فایلتعریف مفهومی و عملیاتی: دارد

نوع فایل نوع فایل: pdf

پایایی تعداد صفحات: 3

منبع منبع: دارد

تفسیر و توضیحاتتفسیر و نمره گذاری: دارد

دانلود مستقیم و رایگان پرسشنامه استرس شغلی

پرسشنامه رایگان استرس شغلی

تاریخ انتشار : 15 ژانویه 2016

banner-questionnaire

پرسشنامه استرس شغلی

برگردان از دکتر علی عسگری
Job Related Tension Index (JRTI)
Kahn et al.‚ 1964

1.     نمی دانم سرپرست در مورد من چگونه فکر می کند و چگونه عملکرد مرا ارزیابی می کند.

2.     احساس می کنم حجم کارم آنقدر زیاد است که امکان ندارد آنرا در یک روز کاری به پایان برسانم.
3.     فکر می کنم حجم انجام کاری که باید انجام شود، با انجام صحیح آن کار در تضاد است. (کمیت در تضاد با کیفیت است)
4.     احساس می کنم در قبال مسئولیتی که به من محول شده، از اقتدار و اختیارات کمی برخوردارم.
5.     کارم به گونه ای است که تصمیمات من بر روی زندگی اشخاص تأثیر می گذارد.
6.     فکر می کنم قادر نیستم که خواسته های متضاد افراد مختلف را برآورده سازم.

خصوصیات این پرسشنامه

 نوع فایلتعریف مفهومی و عملیاتی: دارد

نوع فایل نوع فایل: word

پایایی تعداد صفحات: 3

منبع منبع: دارد

تفسیر و توضیحاتتفسیر و نمره گذاری: دارد

دانلود مستقیم و رایگان پرسشنامه استرس شغلی

بانک پرسشنامه استاندارد مادسیج