پرسشنامه رایگان استرس شغلی

تاریخ انتشار : 28 ژانویه 2016

banner-questionnaire

پرسشنامه استرس شغلی

چکیده

بی شک مدیران با توجه به وظایفی که در مدارس ایفا می کنند می توانند تاثیر قابل توجهی را بر پیشرفت تحصیلی دانش آموزان داشته باشند.این تاثیر گذاری این مهم را ایجاب می کند که شرایط روانشناختی و محیط کار آنان مورد توجه واقع شود،چرا که مدیرانی که از لحاظ روانی در شرایط بهتری به سر می برند و همچنین محیط کار آنان از نظر امکانات وتسهیلات غنی تر بوده باعث ایجاد جو مساعدتری برای یادگیری و یاددهی می شوند این تاثیر گذاری مستقیماً متوجه دانش آموزان و اثر بخشی مدارس میگردد.هدف پژوهش حاضر بررسی رابطه بهزیستی ذهنی مدیران با استرس های شغلی آنها بود. بر این اساس چهار فرضیه تدوین شد که برای بررسی آنها از تحقیق توصیفی از نوع همبستگی استفاده شد. جامعه آماری تحقیق را تمام مدیران مدارس شهرستان کلات نادری در سال تحصیلی ۸۹-۱۳۸۸ تشکیل داد . در این تحقیق به جای نمونه گیری از سرشماری بهره گرفته شد.جهت گردآوری داده ها پرسش نامه های بهزیستی ذهنی و استرس شغلی بکار برده شد.برای تجزیه و تحلیل داده ها از همبستگی پیرسون استفاده شد.نتایج تحقیق نشان دهنده تأیید تمام فرضیه بود. یعن۱٫بین نمرات بهزیستی ذهنی مدیران و استرس شغلی آنان رابطه معکوس معناداری وجود دارد،۲٫ بین نمرات احساس خوشایند مدیران و استرس شغلی آنان رابطه معکوس معناداری وجود دارد،۳٫ بین نمرات رضایت از زندگی مدیران و استرس شغلی آنان رابطه معکوس معناداری وجود دارد،۴٫ بین احساسات ناخوشایند مدیران و استرس شغلی آنان رابطه مستقیم معناداری وجود دارد.

خصوصیات این پرسشنامه

 نوع فایلتعریف مفهومی و عملیاتی: دارد

نوع فایل نوع فایل: pdf

پایایی تعداد صفحات: ۳

منبع منبع: دارد

تفسیر و توضیحاتتفسیر و نمره گذاری: دارد

دانلود مستقیم و رایگان پرسشنامه استرس شغلی

پرسشنامه رایگان استرس شغلی

تاریخ انتشار : 15 ژانویه 2016

banner-questionnaire

پرسشنامه استرس شغلی

برگردان از دکتر علی عسگری
Job Related Tension Index (JRTI)
Kahn et al.‚ ۱۹۶۴

۱٫     نمی دانم سرپرست در مورد من چگونه فکر می کند و چگونه عملکرد مرا ارزیابی می کند.

۲٫     احساس می کنم حجم کارم آنقدر زیاد است که امکان ندارد آنرا در یک روز کاری به پایان برسانم.
۳٫     فکر می کنم حجم انجام کاری که باید انجام شود، با انجام صحیح آن کار در تضاد است. (کمیت در تضاد با کیفیت است)
۴٫     احساس می کنم در قبال مسئولیتی که به من محول شده، از اقتدار و اختیارات کمی برخوردارم.
۵٫     کارم به گونه ای است که تصمیمات من بر روی زندگی اشخاص تأثیر می گذارد.
۶٫     فکر می کنم قادر نیستم که خواسته های متضاد افراد مختلف را برآورده سازم.

خصوصیات این پرسشنامه

 نوع فایلتعریف مفهومی و عملیاتی: دارد

نوع فایل نوع فایل: word

پایایی تعداد صفحات: ۳

منبع منبع: دارد

تفسیر و توضیحاتتفسیر و نمره گذاری: دارد

دانلود مستقیم و رایگان پرسشنامه استرس شغلی

بانک پرسشنامه استاندارد مادسیج