پرسشنامه رایگان ارزشیابی اثر بخشی برنامه های آموزش ضمن خدمت کارکنان

تاریخ انتشار : 3 ژانویه 2016

banner-questionnaire

پرسشنامه ارزشیابی اثر بخشی برنامه های آموزش ضمن خدمت کارکنان

ضرورت طراحی و اجرای آموزش­های ضمن خدمت جهت ارتقای سطح علمی کارکنان و دست‌یابی به تکنولوژی جدید در سازمان­های امروزی امری حیاتی است، اما آنچه بیشتر حائز اهمیت است سنجش میزان اثربخشی این آموزش­ها است. هدف تحقیق حاضر بررسی اثربخشی برنامه­های آموزشی عمومی و تخصصی برگزار شده در هشت ماه اول سال ۱۳۹۰ در دانشگاه فردوسی مشهد بر اساس مدل کرک پاتریک است. بدین منظور، دوره­های آموزشی عمومی و تخصصی دانشگاه فردوسی بر اساس مدل کرک پاتریک مورد ارزشیابی قرار گرفتند. این دوره­ها از نظر سه شاخص موجود در مدل کرک پاتریک شامل واکنش فراگیران به دوره آموزشی، میزان یادگیری فراگیران و میزان تغییرات حاصل شده در رفتار فراگیران بررسی شدند. جامعه آماری این پ‍ژوهش شامل کلیه کارکنان دانشگاه فردوسی مشهد که تعداد آن­ها ۴۲۱ نفر بود. روش این تحقیق، پژوهش ارزشیابی بود. برای ارزشیابی سطح واکنش از پرسشنامه کرمی (۱۳۸۶)، برای ارزشیابی میزان یادگیری از پیش آزمون و پس آزمون و برای ارزشیابی میزان تغییر رفتار از پرسشنامه محقق ساخته استفاده گردید. پایایی پرسشنامه واکنش با استفاده از روش ضریب آلفای کرونباخ سنجیده شد که پایایی آن ۹۴/ ۰ بدست آمد، پایایی آزمون­های یادگیری از طریق پایایی مصححان محاسبه شد که در نتیجه آن پایایی آزمون کارآفرینی برابر ۹۷/۰، پایایی آزمون کمک­های اولیه برابر با ۸۹/۰، پایایی آزمون CCNA برابر با ۹۰/۰، پایایی آزمون HTML برابر با ۹۴/ ۰ و پایایی آزمون CSS برابر با ۸۶/۰ بدست آمد و پایایی پرسشنامه­های تغییر رفتار با روش باز آزمایی محاسبه شد که پایایی پرسشنامه CSS برابر با ۷۱/۰، پایایی پرسشنامه HTML برابر با ۷۶/۰ و پایایی پرسشنامه CCNA برابر با ۸۰/۰ محاسبه گردید. روایی پرسشنامه­ها و آزمون­ها توسط متخصصین مورد تایید قرار گرفت. داده­ها به دو شکل کمی و کیفی تحلیل شدند در تحلیل کمی از t تک نمونه­ای، t وابسته و تحلیل واریانس استفاده گردید و در تحلیل کیفی برای سنجش میزان مطلوب بودن سطح واکنش و تغییر رفتار از طیف سه ارزشی مطلوب، نسبتاً مطلوب و نامطلوب استفاده شد. نتایج به دست آمده نشان داد که فراگیران از دوره­های آموزش عمومی حجاب، توسعه مهارت­های زندگی و آشنایی با کارآفرینی در هر سه مؤلفه استاد و محتوا و سازماندهی و امکانات رضایت داشتند و در دوره­های عمومی کمک­های اولیه و اصلاح فرایند­ها و دوره­های تخصصی CSS HTML, فراگیران از مؤلفه‌های محتوا و استاد رضایت داشتند ولی در مؤلفه سازماندهی و امکانات تفاوت معناداری مشاهده نشد. سطح یادگیری در دوره­های تخصصی و عمومی اثربخش بود و فراگیران دانش لازم را کسب کردند. سطح تغییر رفتار فراگیران در دوره­های HTML,CSS معنادار نشد و در دوره CCNA تغییر رفتار فراگیران غیر اثربخش بود. از نظر تفاوت بین نظرات فراگیران، مافوق و همکارانشان نتایج نشان داد که در دوره­های CSS,CCNA بین نظرات افراد تفاوت معناداری وجود نداشت ولی در دوره HTML میانگین نمرات مدیران از نمرات فراگیران بیشتر بود.

 

خصوصیات این پرسشنامه

 نوع فایلتعریف مفهومی و عملیاتی: دارد

نوع فایل نوع فایل: pdf

پایایی تعداد صفحات: ۲

منبع منبع: دارد

تفسیر و توضیحاتتفسیر و نمره گذاری: دارد

دانلود مستقیم و رایگان پرسشنامه ارزشیابی اثر بخشی برنامه های آموزش ضمن خدمت کارکنان