پرسشنامه رایگان ارزشیابی اثر بخشی برنامه های آموزش ضمن خدمت کارکنان

تاریخ انتشار : 3 ژانویه 2016

banner-questionnaire

پرسشنامه ارزشیابی اثر بخشی برنامه های آموزش ضمن خدمت کارکنان

ضرورت طراحی و اجرای آموزش­های ضمن خدمت جهت ارتقای سطح علمی کارکنان و دست‌یابی به تکنولوژی جدید در سازمان­های امروزی امری حیاتی است، اما آنچه بیشتر حائز اهمیت است سنجش میزان اثربخشی این آموزش­ها است. هدف تحقيق حاضر بررسي اثربخشي برنامه­هاي آموزشی عمومي و تخصصي برگزار شده در هشت ماه اول سال 1390 در دانشگاه فردوسی مشهد بر اساس مدل كرك پاتريك است. بدين منظور، دوره­های آموزشي عمومی و تخصصی دانشگاه فردوسی بر اساس مدل كرك پاتريك مورد ارزشيابي قرار گرفتند. اين دوره­ها از نظر سه شاخص موجود در مدل كرك پاتريك شامل واكنش فراگيران به دوره آموزشي، ميزان يادگيري فراگيران و ميزان تغييرات حاصل شده در رفتار فراگيران بررسي شدند. جامعه آماري اين پ‍ژوهش شامل کلیه کارکنان دانشگاه فردوسی مشهد که تعداد آن­ها 421 نفر بود. روش این تحقيق، پژوهش ارزشیابی بود. براي ارزشيابي سطح واكنش از پرسشنامه كرمی (1386)، براي ارزشيابي ميزان يادگيري از پيش آزمون و پس آزمون و براي ارزشيابي ميزان تغيير رفتار از پرسشنامه محقق ساخته استفاده گرديد. پايايي پرسشنامه واكنش با استفاده از روش ضريب آلفاي كرونباخ سنجیده شد که پایایی آن 94/ 0 بدست آمد، پايايي آزمون­هاي يادگيري از طریق پایایی مصححان محاسبه شد كه در نتيجه آن پایایی آزمون کارآفرینی برابر 97/0، پایایی آزمون کمک­های اولیه برابر با 89/0، پایایی آزمون CCNA برابر با 90/0، پایایی آزمون HTML برابر با 94/ 0 و پایایی آزمون CSS برابر با 86/0 بدست آمد و پایایی پرسشنامه­هاي تغيير رفتار با روش باز آزمایی محاسبه شد که پایایی پرسشنامه CSS برابر با 71/0، پایایی پرسشنامه HTML برابر با 76/0 و پایایی پرسشنامه CCNA برابر با 80/0 محاسبه گردید. روايي پرسشنامه­ها و آزمون­ها توسط متخصصين مورد تاييد قرار گرفت. داده­ها به دو شکل كمي و كيفي تحليل شدند در تحلیل كمي از t تک نمونه­ای، t وابسته و تحليل واریانس استفاده گرديد و در تحليل كيفي براي سنجش میزان مطلوب بودن سطح واکنش و تغییر رفتار از طیف سه ارزشی مطلوب، نسبتاً مطلوب و نامطلوب استفاده شد. نتايج به دست آمده نشان داد كه فراگيران از دوره­هاي آموزش عمومي حجاب، توسعه مهارت­هاي زندگي و آشنايي با کارآفرینی در هر سه مؤلفه استاد و محتوا و سازماندهي و امكانات رضايت داشتند و در دوره­هاي عمومی كمك­هاي اوليه و اصلاح فرايند­ها و دوره­های تخصصي CSS HTML, فراگيران از مؤلفه‌های محتوا و استاد رضايت داشتند ولی در مؤلفه سازماندهي و امكانات تفاوت معناداری مشاهده نشد. سطح يادگيري در دوره­هاي تخصصي و عمومي اثربخش بود و فراگیران دانش لازم را کسب کردند. سطح تغيير رفتار فراگيران در دوره­هاي HTML,CSS معنادار نشد و در دوره CCNA تغيير رفتار فراگيران غیر اثربخش بود. از نظر تفاوت بين نظرات فراگيران، مافوق و همكارانشان نتايج نشان داد كه در دوره­هاي CSS,CCNA بين نظرات افراد تفاوت معناداري وجود نداشت ولي در دوره HTML ميانگين نمرات مديران از نمرات فراگيران بيشتر بود.

 

خصوصیات این پرسشنامه

 نوع فایلتعریف مفهومی و عملیاتی: دارد

نوع فایل نوع فایل: pdf

پایایی تعداد صفحات: 2

منبع منبع: دارد

تفسیر و توضیحاتتفسیر و نمره گذاری: دارد

دانلود مستقیم و رایگان پرسشنامه ارزشیابی اثر بخشی برنامه های آموزش ضمن خدمت کارکنان