پرسشنامه رایگان اثربخشی مدارس

تاریخ انتشار : 2 فوریه 2016

banner-questionnaire

پرسشنامه اثربخشی مدارس

چکیده:

این تحقیق به منظور بررسی ارتباط بین سبک های مدیریت تعارض و اثربخشی مدارس صورت گرفته است.برای این امر دو نمونه از دو جامعه مستقل از یکدیگر مدنظر قرار گرفته اند. در این تحقیق برای سنجش میزان استفاده مدیران از سبک های مختلف مدیریت تعارض ( رقابت، همکاری، ایثار، اجتناب و مصالحه)، ۶۵ مورد نمونه از بین جامعه مربوط به مدیران مدارس ( کلیه مدیرانی که حداقل دارای دو سال سابقه خدمت در یک مدرسه در دوسال اخیر می باشند ) و برای سنجش میزان اثربخشی مدارس ۳۲۵ مورد نمونه ( هرمدرسه پنج مورد ) از بین جامعه مربوط به معلمان ( کلیه معلمانی که حداقل دارای دو سال سابقه خدمت در یک مدرسه در دو سال اخیر باشند ) مورد مطالعه قرار گرفتند. در تحقیق حاضر که به روش زمینه یابی صورت گرفته است برای سنجش هر کدام از متغیرهای فوق از پرسشنامه ای جداگانه استفاده شده است. در این تحقیق اطلاعات جمع آوری شده از پرسش نامه ها، جهت آزمون یک فرضیه اصلی و پنج فرضیه فرعی، با استفاده از نرم افزار SPSS مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. در تحقیق حاضر برای آزمون فرضیه های فرعی از آزمون همبستگی پیرسون و برای آزمون فرضیه اصلی از آزمون تحلیل رگرسیون استفاده شد که نتایج ذیل حاصل گردید. ۱- بین سبک های مدیریت تعارض و اثر بخشی مدارس با احتمال ۹۹۹/. رابطه مستقیم و معنی داری وجود دارد. ۲- بین سبک رقابت در مدیریت تعارض و اثر بخشی مدارس با احتمال ۹۹/. رابطه معکوس و معنی داری وجود دارد. ۳- بین سبک همکاری در مدیریت تعارض و اثر بخشی مدارس با احتمال ۹۹۹/. رابطه مستقیم و معنی داری وجود دارد. ۴- بین سبک ایثار در مدیریت تعارض و اثر بخشی مدارس رابطه مستقیم برقرار بوده اما این رابطه معنی دار نمی باشد

-۵ بین سبک اجتناب در مدیریت تعارض و اثر بخشی مدارس رابطه معکوس برقرار بوده اما این رابطه معنی دار نمی باشد .

۶- بین سیژبک مصالحه در مدیریت تعارض و اثر بخشی مدارس با احتمال ۹۹/. رابطه مستقیم و معنی داری وجود دارد .

 

خصوصیات این پرسشنامه

 نوع فایلتعریف مفهومی و عملیاتی: دارد

نوع فایل نوع فایل: pdf

پایایی تعداد صفحات: ۳

منبع منبع: دارد

تفسیر و توضیحاتتفسیر و نمره گذاری: دارد

دانلود مستقیم و رایگان پرسشنامه اثربخشی مدارس