پرسشنامه رایگان ابراز وجود

تاریخ انتشار : 3 می 2016

banner-questionnaire

پرسشنامه ابراز وجود

چکیده:

از بین 50 تن دانشجوی پسر دانشگاه فردوسی مشهد که به دلیل عدم قاطعیت و کمرویي برای شرکت در برنامه درمانی آموزش ابراز وجود مراجعه کرده بودند سی نفر بطور تصادفی انتخاب گردیدند. آنها با استفاده از مصاحبه بالینی ساخت یافته برای بی کفایتی اجتماعی، پرسشنامه ابراز وجود، دستگاه بیوفیدبک، روش خود درجه بندی و خود نظارتی مورد ارزیابی قرار گرفتند و سپس بطور تصادفی به دو گروه مساوی تجربی و کنترل تقسیم شدند. گروه کنترل بدون اینکه درمان خاصی را دریافت کند به مدت یک ماه در لیست انتظار باقی ماندند. تکنیک های مورد استفاده در برنامه مذکور به پنج طبقه تقسیم می شوند: 1- تکنیک های کسب پاسخ مطلوب شامل دستورالعمل دادن، الگوسازی آشکار و پوشیده و کتاب درمانی 2- روش های تولید مجدد پاسخ شامل تمرین رفتاری آشکار و پوشیده 3- تکنیک های تصفیه پاسخ نظیر مربیگری، خودارزیابی ، بازخورد دادن و تقویت 4- روش های بازسازی شناختی، شامل روش عقلانی- عاطفی الیس و تکنیک اصلاح برداشت 5- استراتژیهای انتقال پاسخ شامل تکالیف خانگی و آموزش مهارت های درک اجتماعی. بررسی و تحلیل داده ها مشخص ساخت که میزان ابراز وجود گروه تجربی و گروه کنترل تفاوت معناداری در سطح 01/0 با هم دارند. در بعد اضطراب و نگرانی گروه تجربی در مقایسه با گروه کنترل تفاوت معناداری به صورت کاهش اضطراب و نگرانی نشان داد و در بعد احتمال پاسخ گروه تجربی در مقایسه با گروه کنترل تفاوت معنادار به صورت افزایش احتمال پاسخ داشت. پاسخ هدایت پوستی آزمودنی های گروه تجربی در طی درمان بطور معناداری درسطح 01/0 کاهش یافت. در حالیکه پاسخ مذکور در گروه کنترل تفاوت معناداری را نشان نداد. این پاسخها که به عنوان یک متغیر فیزیولوژیکی مورد سنجش قرار گرفته بودند دلالت بر آن دارند که اضطراب آزمودنیهای گروه تجربی در مقایسه با گروه کنترل کاهش معناداری داشته است. همچنین بررسی یافته های اضافی مشخص کرد که نگرش و برداشت آزمودنی های گروه تجربی درباره رفتارهای خود تغیير معناداری در طول درمان داشته است

 

 

خصوصیات این پرسشنامه

 نوع فایلتعریف مفهومی و عملیاتی: دارد

نوع فایل نوع فایل: pdf

پایایی تعداد صفحات: 4

منبع منبع: دارد

تفسیر و توضیحاتتفسیر و نمره گذاری: دارد

دانلود مستقیم و رایگان پرسشنامه ابراز وجود

پرسشنامه رایگان ابراز وجود گمبریل و ریجی

تاریخ انتشار : 5 مارس 2016

banner-questionnaire

پرسشنامه ابراز وجود گمبریل و ریجی

چکیده

این پژوهش با هدف، پبش بینی گرایش به اعتیاد از طریق هیجان خواهی بر اساس نقش میانجی گرانه راهبردهای مقابله­ای و ابراز وجود انجام شد. جامعه آماری مورد مطالعه در پژوهش حاضر، دانشجویان دانشگاه فردوسی مشهد بودند که  385 نفر (190 دختر و 195 پسر) با استفاده از روش نمونه­گیری سهمیه­ای مورد مطالعه قرار گرفتند.برای جمع‌آوری داده­ها از پرسشنامه گرایش به اعتیاد زرگر، هیجان­خواهی زاکرمن، راهبردهای مقابله­ای موس و بیلینگیز و ابراز وچود گمبریل و ریجی استفاده شد. تجزیه و تحلیل داده­های پژوهش با استفاده از روش تحلیل مسیر و و رگرسیون چندگانه انجام شد. یافته­ها: این پژوهش نشان داد که هیجان­خواهی و مؤلفه­های آن شامل تجربه­جویی و حساسیت نسبت به یکنواختی پیش­بین خوبی برای گرایش به اعتیاد هستند. اما هیجان­زدگی و ماجراجویی و عدم بازداری نقش قابل توجهی ندارند. همچنین میان راهبردهای مقابله­ای ،ابراز وجود و  گرایش به اعتیاد رابطه معنی­داری وجود دارد. نتیجه: یافته ­ها گویا این است که تأثیر و رابطه هیجان­ خواهی بر گرایش اعتیاد از طریق متغیرهای میانجی راهبردهای مقابله­ای و ابراز وجود می‌باشد و این متغیرها پیش­بینی کننده خوبی برای گرایش به اعتیاد هستند

خصوصیات این پرسشنامه

 نوع فایلتعریف مفهومی و عملیاتی: دارد

نوع فایل نوع فایل: pdf

پایایی تعداد صفحات: 3

منبع منبع: دارد

تفسیر و توضیحاتتفسیر و نمره گذاری: دارد

دانلود مستقیم و رایگان پرسشنامه ابراز وجود گمبریل و ریجی

بانک پرسشنامه استاندارد مادسیج