پرسشنامه رایگان گرایشهای اجتماعی مطلوب تجدید نظر شده

تاریخ انتشار : 15 ژانویه 2016

banner-questionnaire

گرایشهای اجتماعی مطلوب تجدید نظر شده

محمد باقر کجباف، ایلناز سجادیان، ابوالقاسم نوری. ۱۳۸۹

Prosocial Tendencies Measure Revised (PTM-R)
Carlo‚ G.‚& Randall‚ B. A. (2002).

۱-     وقتی مردم به من نگاه می کنند بهتر می توانم به آنها کمک کنم.

۲-      وقتی به کسی که خیلی ناراحت است، آرامش می دهم احساس خوبی به من دست می دهد.

۳-     هنگامی که مردم دور و بر من هستند برای من کمک به آنهایی که نیازمندتر هستند راحت تر است.

۴-     فکر می کنم یکی از بهترین چیزها راجع به کمک کردن به دیگران این است که آدم خوبی به نظر برسم.

۵-     من از کمک کردن به مردم در مقابل دیگر ان شانه خالی می کنم.

۶-     تمایل دارم به مردمی که در یک بحران یا نیاز واقعی هستند کمک کنم.

خصوصیات این پرسشنامه

 نوع فایلتعریف مفهومی و عملیاتی: دارد

نوع فایل نوع فایل: word

پایایی تعداد صفحات: ۳

منبع منبع: دارد

تفسیر و توضیحاتتفسیر و نمره گذاری: دارد

دانلود مستقیم و رایگان پرسشنامه گرایشهای اجتماعی مطلوب تجدید نظر شده

نظرات