پرسشنامه رایگان کانرز والدین

تاریخ انتشار : 5 مارس 2016

banner-questionnaire

پرسشنامه کانرز والدین

چکیده

هدف از انجام این پژوهش، مقایسه تئوری ذهن شناختی و عاطفی دانش آموزان دختر و پسر دارای نشانگان نارسایی توجه/  بیش فعالی (ADHD) با کودکان عادی است. جامعه آماری در پژوهش حاضر، تمام مدارس دختر و پسر ناحیه 6 شهر مشهد می باشد و نمونه در نظر گرفته شده 379 کودک می باشد که از این تعداد 340 نفر از کودکان همکاری کردند. از این تعداد 98 نفر به عنوان کودکان دارای نشانگان ADHD شناسایی شدند. سپس این کودکان با کودکان عادی از نظر تئوری ذهن شناختی و عاطفی و کودکان دختر و پسر دارای نشانگان نارسایی توجه / بیش فعالی در این زمینه با هم مقایسه شدند. برای تشخیص کودکان دارای نشانگان از پرسشنامه کانرز والدین و برای بررسی وضعیت تئوری ذهن آنها از تکالیف TOM استفاده شد. در این پژوهش از روش نمونه گیری در دسترس استفاده گردیده است. روش تحقیق، توصیفی و از نوع علی- مقایسه ای می باشد و برای تجزیه و تحلیل داده ها از آزمون Tمستقل برای مقایسه بین گروه ها استفاده شد که در آن این فرضیه بررسی شده است که عملکرد کودکان مبتلا به اختلال نارسایی توجه/ بیش فعالی، نسبت به کودکان عادی، در زمینه رشد تئوری ذهن شناختی و عاطفی پایین تر است. به نظر می رسد اختلال نارسایی توجه / بیش فعالی با داشتن نابهنجاری هایی در ساختار و عملکرد لوب فرونتال که اختلال در بازداری را در بردارد، در روابط بین فردی بی کفایتی شدید اجتماعی از خود نشان می دهد. در واقع ناتوانی در شناخت اجتماعی که زیربنای نظریه ذهن را تشکیل می دهد در این کودکان دچار نقص عملکرد می باشد. نتایج پژوهش نشان داد که عملکرد کودکان دارای نارسایی توجه / بیش فعالی در تئوری ذهن شناختی و عاطفی نسبت به کودکان عادی پایین تر است. همچنین بین عملکرد دختر و پسر دارای نشانگان ADHD تفاوت معناداری دیده نشد.

خصوصیات این پرسشنامه

 نوع فایلتعریف مفهومی و عملیاتی: دارد

نوع فایل نوع فایل: pdf

پایایی تعداد صفحات: 3

منبع منبع: دارد

تفسیر و توضیحاتتفسیر و نمره گذاری: دارد

دانلود مستقیم و رایگان پرسشنامه کانرز والدین

نظرات