پرسشنامه رایگان کانرز والدین

تاریخ انتشار : 18 آوریل 2016

banner-questionnaire

پرسشنامه کانرز والدین

چکیده

هدف: هدف از پژوهش حاضر بررسی اثر بخشی پروتکل مشخصی‌ از تمرین نوروفیدبک به همراه دارو درمانی (کاهش تدریجی‌ دارو تحت نظر پزشک فوق تخصص اعصاب کودکان) بر ویژگی‌‌های عصب روان شناختی‌ کودکان مبتلا به ADHD می‌باشد. روش: در چارچوب یک طرح شبه آزمایشی‌ پیش آزمون – پس آزمون با گروه کنترل، از بین کودکان با دامنه سنی‌ ۶ تا ۱۲ سال که به علت اختلال ADHD به داروی ریتالین وابسته بودند به شیوه نمونه گیری در دسترس تعداد ۱۴ نفر انتخاب و به طور تصادفی در ۲ گروه ۷ نفره، گروه آزمایش و کنترل قرار گرفتند. آزمودنی‌ها در مرحله پیش آزمون و پس آزمون با آزمون‌های کامپیوتری CPT، هوش وکسلر کودکان (WISC-R)، پرسشنامه شرح حال بالینی کودک CSI4 و آزمون کانرز والدین مورد ارزیابی قرار گرفتند. گروه آزمایش در یک دوره ۲۰ جلسه‌ای، در هر هفته، ۳ جلسه و با پروتکل مشخص تمرین فردی نوروفیدبک همراه با کاهش تدریجی‌ دارو را دریافت کردند و گروه کنترل در لیست انتظار قرار گرفتند. برای تحلیل داده‌ها نیز از تحلیل کووارینس یک راهه آنکووا و چند متغیره استفاده شد. یافته‌ها: پس از تمرین، میانگین نمره‌ها در پرسشنامه CSI4 در مورد مشکلات فزون کنشی/ تکانشگری، عدم تمرکز و اختلالات عاطفی‌- رفتاری به طور معنا دار کاهش یافته است. در پرسشنامه کانرز والدین نیز مشکلات یادگیری، تکانش گری، اضطراب، فزون کنشی کاهش یافته است (گرچه معنادار نشده است). در آزمونCPT نیز میانگین خطای ارائه پاسخ و زمان واکنش کاهش و پاسخ صحیح افزایش یافته است (گرچه معنادار نشده است). نتیجه گیری: پس از تمرین نوروفیدبک کودکان ADHD گروه آزمایش در کنش‌های عصب روانشناختی‌ نسبت به گروه کنترل شرایط بهتری را نشان مي‌دهند و این تاکیدی بر این نکته می‌باشد که تمرین نوروفیدبک با پروتکل مشخص همزمان با کاهش تدریجی‌ دارو، ضمن اینکه وابستگی این کودکان به دارو را کاهش مي‌دهد، ویژگی‌‌های عصب روان‌شناختی آنها را توسعه‌ می‌بخشد.

خصوصیات این پرسشنامه

 نوع فایلتعریف مفهومی و عملیاتی: دارد

نوع فایل نوع فایل: pdf

پایایی تعداد صفحات: 4

منبع منبع: دارد

تفسیر و توضیحاتتفسیر و نمره گذاری: دارد

دانلود مستقیم و رایگان پرسشنامه کانرز والدین

نظرات

دیدگاه کاربران

  • عاطفه عظیمی /

    سلام ضمن تشکر برای قرار دادن پرسشنامه بصورت کامل همراه نمره گذاری و تفسیر ، برای کار درمان نیاز به پرسشنامه کانرز بزرگسالان به همراه نمره گذاری و تفسیر را دارم ممنون میشم راهنمایی کنید از کجا میتونم تهیه کنم .