پرسشنامه رایگان پس از جستجوی اطلاعات

تاریخ انتشار : 25 ژانویه 2016

banner-questionnaire

پرسشنامه پس از جستجوی اطلاعات

هدف: نظام‌های بازیابی اطلاعات باید به گونه­ای طراحی شوند که مبتنی بر ویژگی­های جسمی و روانی جستجوگران بوده و رضایت، کاربرپسندی و تعامل بیشتری را برای کاربران و طراحان نظام به دنبال داشته باشند. از این رو، پژوهش حاضر با هدف شناسایی هیجان­های کاربران در مراحل مختلف بازیابی اطلاعات، بر مبنای مدل بازیابی اطلاعات در محیط وب و همچنین، شناخت هیجان­های فرعی کاربران پس از اتمام جستجو، بر اساس مدل انتساب هیجان­های وینر انجام شد.

روش­شناسی: از نظر روش­شناسی، پژوهش حاضر آزمایشی و از نظر نوع کاربردی است. جامعه آماری این پژوهش را کلیه دانشجویان تحصیلات تکمیلی دانشگاه بین المللی امام رضا (ع) در مقطع کارشناسی ارشد رشته­های علوم انسانی، تشکیل می­دادند. نمونه آماری جامعه پژوهش، شامل ۷۲ دانشجو بود که در ۳ گروه مورد آزمون قرار گرفتند: ۳۰ نفر گروه اصلی آزمون و دو گروه ۲۱ نفره به عنوان گروه­های القای هیجانی مثبت و منفی. حجم نمونه با استفاده از نرم افزار G*Power و بر اساس روش نمونه­گیری تصادفی طبقه­ای، تعیین شد. گردآوری داده­ها با استــفاده از: پرسشــنامه ویژگی­های جمعیت­شناختی و سابقه کار با اینترنت، پرسشنامه­ی سبک­های اسنادی، پرسشنامه­ی پس از جستجو، پرسشنامه موفقیت / شکست در بازیابی اطلاعات، فایل­های ثبت رخداد (تحلیل گزارش داد و گرفت)، مقیاس عواطف مثبت و منفی (PANAS)، پایگاه تصاویر عاطفی ژنو (GAPED) و تصاویر ضبط شده از چهره کاربران، صورت گرفت.

یافته­های پژوهش: یافته­های پژوهش نشان داد که: ۱- انطباق داده­های گردآوری شده بر اساس مدل بازیابی اطلاعات در وب چو، دتلور و ترنبال (۲۰۰۰) نشان داد که در مرحله­ی جستجوی آغازین، هیجان ترس و در مرحله پیوندیابی، هیجان­های منفی در مجموع  با ۳/۴۹% بیشترین میزان فراوانی را داشتند. همچنین در دو مرحله­ی مرور و تمایز، هیجان شادی بیش از سایر هیجان­ها مشاهده شدند. ۲- بین هیجان­های مختلف کاربران در مراحل چهارگانه­ی بازیابی اطلاعات، رابطه معناداری مشاهده شد. ۳- اسناد موفقیت­ها و شکست­ها به علت­های درونی در بین هر سه گروه مورد آزمون، بیشترین سهم را به خود اختصاص داد که بر اساس نظریه­ی وینر، این اسناد در موفقیت، هیجان فرعی غرور و در شکست، دو هیجان فرعی گناه و شرمساری را به دنبال داشت. همچنین، آزمودنی­ها، عامل تلاش را اصلی­ترین علت موفقیت خود در بازیابی اطلاعات می­دانستند که این انتساب، هیجان فرعـــی امـــید را برای این افراد در پی داشـــت. ۴- بررسی هیجان­های کاربران در جستجوهای انجام شده نیز نشان داد که در جستجوی ساده، هیجان شادی بیشترین و هیجان تنفر، کمترین هیجان بروز داده شده توسط آزمودنی­ها و در جستجوی دشوار نیز هیجان­های غم و عصبانیت به ترتیب بیشترین و هیجان تنفر، کمترین هیجانی بود که توسط آنان بــروز داده شد. در مجــموع هیجان­های منفی (ترس، عصبانیت، غم و تنفر) در جستجوی دشوار بیشتر از جستجوی ساده بود و بین سطح دشواری وظایف جستجــو و نوع هیجان­های کاربران رابطه معنا اری وجود داشت. ۵- بین دو گروه آزمودنی­ با القای هیجانی مثبت و منفی، تفاوت معناداری بین عملکرد آنان در جستجوی ساده وجود نداشت، اما در جستجوی دشوار، این تفاوت معنادار بود. ۶- بررسی میانگین رضایت کلی آزمودنی­های دو گروه مثبت و منفی نشان داد که میانگین رضایت گروه مثبت، هم در جستجوی ساده و هم در جستجوی دشوار نسبت به گروه منفی، اندکی بیشـــتر بود، اما این تفاوت معنادار نبود. ۷- آزمودنی­های دارای سبک اسناد درونی، نسبت به آزمودنی­های سبک اسناد بیرونی، دارای رضایتمندی بیشتری بودند. همچنین، آزمودنی­هایی که در بازیابی اطلاعات، موفقیت خود را به توانایی خویش نســـبت داده­ بودند، نسبت به افرادی که انتساب­های دیگری داشتند، دارای میزان رضایت بیشتری بودند. ۸- آخرین یافته پژوهش نیز نشان داد که بین الگوی کلی انتساب هیجان­های کاربران و الگوی انتساب هیجان­های آنان در بازیابی اطلاعات، در جستجوی ســاده رابطه­ای معناداری وجود ندارد، اما این رابطه در جستجوی دشوار و مجموع دو جستجو، رابطه وجود دارد.

نتایج: نتایج نشان می­دهند که نظـام­های بازیابی اطلاعات و یا واسط­های اطلاعاتی (همانند کتابداران) باید بتوانــند با کم­رنگ کردن و یا از بین­بردن ضعف­های کاربران در بازیابی اطلاعات و فراهم­نمودن تهمیداتی همانند: راهنماها، اصطلاحنامه­ها، شیوه­نامه­ها و دستورالعمل­های جستجو، زمینه­ی ارتـقای توانمند­های کاربران در بازیابی اطلاعات و در نتیجه افزایش رضایتمندی کاربران را فراهم نمایند تا آنان موفقیت خود را مدیون توانایی­های خویش که عاملی درونی و پایدار است، بدانند تا بدین وسیله خودکارآمدی و عزت نفس آنان افزایش یابد.

خصوصیات این پرسشنامه

 نوع فایلتعریف مفهومی و عملیاتی: دارد

نوع فایل نوع فایل: pdf

پایایی تعداد صفحات: ۳

منبع منبع: دارد

تفسیر و توضیحاتتفسیر و نمره گذاری: دارد

دانلود مستقیم و رایگان پرسشنامه پس از جستجوی اطلاعات

نظرات