پرسشنامه رایگان پرخاشگری باس و پری

تاریخ انتشار : 6 مارس 2016

banner-questionnaire

پرسشنامه پرخاشگری باس و پری

چکیده

زمینه و هدف: این پژوهش با هدف اثر بخشی درمان مبتنی بر مراحل تغییر بر کاهش تکانش­گری و پرخاشگری زنان زندانی انجام شده است.

روش بررسی: پژوهش مورد نظر از نوع شبه آزمایشی (طرح پیش­آزمون ـ پس­آزمون با گروه کنترل) بر روی 20 زن زندانی که در پرسشنامه­ های تکانش­گری بارت ویرایش یازدهم و  پرخاشگری باس و پری نمره بالاتری گرفته بودند، اجرا شد. آزمودنی­ ها به صورت نمونه گیری در دسترس انتخاب و به صورت تصادفی در دو گروه آزمایش و کنترل گمارده شدند.  برای گروه آزمایش 9 جلسه درمان 90 دقیقه ­ای (در هر هفته 3 جلسه) بر اساس مدل مراحل تغییر اجرا شد و گروه کنترل هیچ­گونه درمانی دریافت نکرد، در پایان، پرسشنامه­ های مذکور مجدداً به گروه آزمایش و کنترل ارائه شد و اطلاعات جمع آوری شد و داده­ ها با استفاده از  کواریانس تک متغیره تحلیل شد.

یافته­ ها: تحلیل یافته­ ها با استفاده از کواریانس تک متغیره نشان داد که نمرات تکانش­گری گروه آزمایش و کنترل بعد از اجرای متغیر مستقل یعنی درمان مبتنی بر مراحل تغییر، دارای تفاوت معنادار نمی­باشند، هم­چنین نشان داد که نمرات پرخاشگری گروه آزمایش و کنترل نیز بعد از اجرای متغیر مستقل یعنی درمان مبتنی بر مراحل تغییر، دارای تفاوت معنادار نمی­باشند.

نتیجه­ گیری: نتایج نشان داد که درمان گروهی مبتنی بر مراحل تغییر منجر به کاهش معنادار تکانش­گری و پرخاشگری زنان زندانی نمی­شود و این ممکن است به دلیل پیچیدگی رفتار بزهکاران، ورود تحت فشار به درمان و یا ضعف این مدل درمانی در این حوزه ­باشد که برای تأیید آن، نیاز به مطالعات بیشتری است.

 

خصوصیات این پرسشنامه

 نوع فایلتعریف مفهومی و عملیاتی: دارد

نوع فایل نوع فایل: pdf

پایایی تعداد صفحات: 2

منبع منبع: دارد

تفسیر و توضیحاتتفسیر و نمره گذاری: دارد

دانلود مستقیم و رایگان پرسشنامه پرخاشگری باس و پری

نظرات