پرسشنامه رایگان ویژگی های شخصیتی کتل

تاریخ انتشار : 28 ژانویه 2016

banner-questionnaire

پرسشنامه ویژگی های شخصیتی کتل

چکیده

پژوهش حاضر به منظور بررسی رابطه بین ویژگی های شخصیتی و میزان کارایی مدیران مدارس راهنمایی پسرانه خرم آباد انجام گرفت . ویژگی های شخصیتی که در این پژوهش مورد توجه قرار گرفت شامل 16 عامل شخصیتی کتل می باشند . نمونه مورد پژوهش از طریق نمونه گیری سرشماری یعنی تمامی مدیران مدارس راهنمایی پسرانه خرم آباد که شامل 50 نفر بودند انتخاب شدند .

ابزار گردآوری اطلاعات عبارت بودند از : پرسشنامه 16 عاملی کتل برای سنجش ویژگی های شخصیتی و دیگری پرسشنامه کارایی برای تعیین میزان کارایی مدیران که هر دو پرسشنامه توسط مدیران پاسخ داده شد.

روش تحقیق از نوع توصیفی _ همبستگی است.روشهای آماری مورد استفاده عبارنتد از شاخص های آماری مورد استفاده عبارتند از : شاخص های آمار توصیفی و آزمون همبستگی و تحلیل داده ها از نرم افزاز اس پی اس اس استفاده گردید

نتیجه فرضیه اصلی چنین شد که بین ویژگی های شخصیتی و میزان کارایی مدیران رابطه معنی داری وجود ندارد. نتایج به دست آمده گویای این واقعیت است که میزان کارایی مدیران تنها به ویژگی های شخصیتی بستگی ندارد و عوامل  دیگری همچون مدرک تحصیلی ، آموزشهای ضمن خدمت و عوامل متعدد درون و برون سازمانی گسترده ای در کارایی مدیران دخیل هستند

 

خصوصیات این پرسشنامه

 نوع فایلتعریف مفهومی و عملیاتی: دارد

نوع فایل نوع فایل: pdf

پایایی تعداد صفحات: 7

منبع منبع: دارد

تفسیر و توضیحاتتفسیر و نمره گذاری: دارد

دانلود مستقیم و رایگان پرسشنامه ویژگی های شخصیتی کتل

نظرات