پرسشنامه رایگان هوش هیجانی

تاریخ انتشار : 13 فوریه 2016

banner-questionnaire

پرسشنامه هوش هیجانی

چکیده : هدف این پژوهش بررسی رابطه هوش هیجانی و منبع مهار شغلی با رضایت شغلی می باشد. برای آزمون این فرضیه از روش تحقیق همبستگی استفاده شد. نمونه پژوهش کل جامعه را در برگرفت که شامل ۱۰۲ نفر از مدیران مقطع ابتدایی، راهنمایی و متوسطه بودند. فرضیات این پژوهش بر اساس مدل گلمن (۱۹۹۸) شکل گرفت. برای جمع آوری داده ها از سه پرسشنامه خودگزارش هوش هیجانی شیرینگ، رضایت شغلی اسپکتور و منبع مهار شغلی اسپکتور استفاده شد. نتایج نشان داد که: بین هوش هیجانی و رضایت شغلی رابطه وجود دارد. بین منبع مهار شغلی و رضایت شغلی رابطه وجود دارد. زنان و مردان در خودانگیزی، خودآگاهی، خودکنترلی، و مهارت اجتماعی با یکدیگر تفاوتی ندارند. اما زنان نسبت به مردان از هوش هیجانی و همدلی بالاتری برخوردارند. سایر یافته های پژوهش نیز نشان داد که افزایش سن با رضایت شغلی رابطه دارد. نتایج بدست آمده فرضیات مورد انتظار را تایید کرد بنابراین جهت افزایش رضایت شغلی می توان از مهارت های هوش هیجانی در محیط های آموزشی و مشاوره ای استفاده کرد.

خصوصیات این پرسشنامه

 نوع فایلتعریف مفهومی و عملیاتی: دارد

نوع فایل نوع فایل: pdf

پایایی تعداد صفحات: ۳

منبع منبع: دارد

تفسیر و توضیحاتتفسیر و نمره گذاری: دارد

دانلود مستقیم و رایگان پرسشنامه هوش هیجانی

نظرات