پرسشنامه رایگان نیازسنجی آموزشی مدیران مدارس

تاریخ انتشار : 29 ژانویه 2016

banner-questionnaire

پرسشنامه نیازسنجی آموزشی مدیران مدارس

چکیده:

هدف اصلی پژوهش حاضرشنا خت نیازهای مهارتی مدیران مدارس ابتدایی متوسطه و مدارس جامع شهر کابل در سه حوزه مهارتهای فنی ادراکی و انسانی است در این پژوهش از یک پرسشنامه محقق ساخته جهت نیاز سنجی آموزشی و جمع آوری داده ها استفاده شده است . این پژوهش به روش پیمایشی انجام گرفته است و جامعه آماری آن شامل مدیران ۱۶۸ باب مدرسه شامل ۱۰ مدیر از مقطع ابتدایی، ۸۱ مدیر ازمقطع متوسطه ، ۷۷ مدیر از مدارس جامع ( لیسه ) شهر کابل است . روش گرد آوری نمونه ها در مقطع ابتدایی به صورت سرشماری در مقطع متوسطه و مدرسه جامع به صورت طبقه ای بر اساس جدول مورگان بوده است . حجم نمونه پژوهش شامل ۱۳۹ مدیر مدارس می باشد سوالات پژوهش عبارتند از : ۱- نیازهای ادراکی ، فنی و انسانی مدیران مقطع ابتدایی شهر کابل کدامند ؟ ۲- نیازهای ادراکی ، فنی و انسانی مدیران مقطع متوسطه شهر کابل کدامند ؟ ۳- نیازهای ادراکی ، فنی و انسانی مدیران مدارس جامع ( لیسه )  شهر کابل کدامند ؟ ۴- آیا بین نیازهای آموزشی مدیران مدارس شهر کابل از لحاظ جنیست تفاوت معناداری وجود دارد ؟ ۵-  آیا بین نیازهای آموزشی ( مهارتی )  مدیران مدارس شهر کابل از لحاظ سابقه کاری  تفاوت معناداری وجود دارد ؟  ۶- آیا بین نیازهای آموزشی ( مهارتی )  مدیران مقاطع مختلف تحصیلی  تفاوت معناداری وجود دارد ؟ ۷-  آیا بین نیازهای آموزشی ( مهارتی )  مدیران مدارس از لحاظ مدرک تحصیلی تفاوت معناداری وجود دارد ؟ ۸- آیا بین نیازهای آموزشی ( مهارتی )  مدیران مدارس از لحاظ وضعیت دوره های آموزشی  تفاوت معناداری وجود دارد ؟نتایج پژوهش نشان داد که

۱-   بیشترین نیاز مدیران در مقطع ابتدایی ، به ترتیب نیازهای مهارت ادراکی ( میانگین ۱/۴۹ درصد ) ، نیازهای مهارت انسانی ( بامیانگین ۴/۴۶ درصد ) ، نیازهای مهارت فنی ( میانگین ۲۰ درصد ) میباشد .

۲-   بیشترین نیاز مدیران در مقطع متوسطه ، به ترتیب نیازهای مهارت ادراکی ( میانگین ۹۲/۵۰ درصد ) ، نیازهای مهارت انسانی ( بامیانگین ۴۲/۴۸ درصد ) ، نیازهای مهارت فنی ( میانگین ۴۵/۳۰ درصد ) میباشد .

۳-   بیشترین نیاز مدیران در مقطع مدارس جامع  ، به ترتیب نیازهای مهارت ادراکی ( میانگین۲۵/۶۴درصد ) ، نیازهای مهارت انسانی ( بامیانگین ۳/۴۹ درصد ) ، نیازهای مهارت فنی ( میانگین۳/۲۶ درصد ) میباشد .

۴-     بین نیازهای آموزشی مدیران مدارس شهر کابل از لحاظ جنسیت تفاوت معناداری وجود ندارد .

۵-     بین نیازهای آموزشی مدیران از لحاظ مقطع تحصیلی  تفاوت معناداری وجود ندارد .

۶-     بین نیازهای آموزشی مدیران از لحاظ سابقه کاری   تفاوت معناداری وجود ندارد .

۷-     بین نیازهای آموزشی مدیران از لحاظ مدرک تحصیلی  تفاوت معناداری وجود ندارد .

۸-     بین نیازهای آموزشی مدیران از لحاظ سوابق آموزشی  تفاوت معناداری وجود ندارد .

پیشنهادهای متعددی نیز در این زمینه ارائه شده که دو تا از مهمترین آنها در زمینه پژوهش عبارتند از :۱-   طراحی برنامه ای جهت آموزش مستمر مدیران مدارس شهر کابل و کشور افغانستان به منظور ارتقای سطح مهارت های ادراکی ، فنی  و انسانی به ویژه در زمینه های ، روش تدریس ، ارزشیابی ، روابط انسانی ، تصمیم گیری ، آینده نگری و… ۲-     طراحی و اجرای برنامه های آموزش ضمن خدمت برای مدیران در راستای تقویت مهارتهای فوق

خصوصیات این پرسشنامه

 نوع فایلتعریف مفهومی و عملیاتی: دارد

نوع فایل نوع فایل: pdf

پایایی تعداد صفحات: ۳

منبع منبع: دارد

تفسیر و توضیحاتتفسیر و نمره گذاری: دارد

دانلود مستقیم و رایگان پرسشنامه نیازسنجی آموزشی مدیران مدارس

نظرات