پرسشنامه رایگان نیازسنجی آموزشی مدیران مدارس

تاریخ انتشار : 29 ژانویه 2016

banner-questionnaire

پرسشنامه نیازسنجی آموزشی مدیران مدارس

چکیده:

هدف اصلی پژوهش حاضرشنا خت نیازهای مهارتی مدیران مدارس ابتدایی متوسطه و مدارس جامع شهر کابل در سه حوزه مهارتهای فنی ادراکی و انسانی است در این پژوهش از یک پرسشنامه محقق ساخته جهت نیاز سنجی آموزشی و جمع آوری داده ها استفاده شده است . این پژوهش به روش پیمایشی انجام گرفته است و جامعه آماری آن شامل مدیران 168 باب مدرسه شامل 10 مدیر از مقطع ابتدایی، 81 مدیر ازمقطع متوسطه ، 77 مدیر از مدارس جامع ( لیسه ) شهر کابل است . روش گرد آوری نمونه ها در مقطع ابتدایی به صورت سرشماری در مقطع متوسطه و مدرسه جامع به صورت طبقه ای بر اساس جدول مورگان بوده است . حجم نمونه پژوهش شامل 139 مدیر مدارس می باشد سوالات پژوهش عبارتند از : 1- نیازهای ادراکی ، فنی و انسانی مدیران مقطع ابتدایی شهر کابل کدامند ؟ 2- نیازهای ادراکی ، فنی و انسانی مدیران مقطع متوسطه شهر کابل کدامند ؟ 3- نیازهای ادراکی ، فنی و انسانی مدیران مدارس جامع ( لیسه )  شهر کابل کدامند ؟ 4- آیا بین نیازهای آموزشی مدیران مدارس شهر کابل از لحاظ جنیست تفاوت معناداری وجود دارد ؟ 5-  آیا بین نیازهای آموزشی ( مهارتی )  مدیران مدارس شهر کابل از لحاظ سابقه کاری  تفاوت معناداری وجود دارد ؟  6- آیا بین نیازهای آموزشی ( مهارتی )  مدیران مقاطع مختلف تحصیلی  تفاوت معناداری وجود دارد ؟ 7-  آیا بین نیازهای آموزشی ( مهارتی )  مدیران مدارس از لحاظ مدرک تحصیلی تفاوت معناداری وجود دارد ؟ 8- آیا بین نیازهای آموزشی ( مهارتی )  مدیران مدارس از لحاظ وضعیت دوره های آموزشی  تفاوت معناداری وجود دارد ؟نتایج پژوهش نشان داد که

1-   بیشترین نیاز مدیران در مقطع ابتدایی ، به ترتیب نیازهای مهارت ادراکی ( میانگین 1/49 درصد ) ، نیازهای مهارت انسانی ( بامیانگین 4/46 درصد ) ، نیازهای مهارت فنی ( میانگین 20 درصد ) میباشد .

2-   بیشترین نیاز مدیران در مقطع متوسطه ، به ترتیب نیازهای مهارت ادراکی ( میانگین 92/50 درصد ) ، نیازهای مهارت انسانی ( بامیانگین 42/48 درصد ) ، نیازهای مهارت فنی ( میانگین 45/30 درصد ) میباشد .

3-   بیشترین نیاز مدیران در مقطع مدارس جامع  ، به ترتیب نیازهای مهارت ادراکی ( میانگین25/64درصد ) ، نیازهای مهارت انسانی ( بامیانگین 3/49 درصد ) ، نیازهای مهارت فنی ( میانگین3/26 درصد ) میباشد .

4-     بین نیازهای آموزشی مدیران مدارس شهر کابل از لحاظ جنسیت تفاوت معناداری وجود ندارد .

5-     بین نیازهای آموزشی مدیران از لحاظ مقطع تحصیلی  تفاوت معناداری وجود ندارد .

6-     بین نیازهای آموزشی مدیران از لحاظ سابقه کاری   تفاوت معناداری وجود ندارد .

7-     بین نیازهای آموزشی مدیران از لحاظ مدرک تحصیلی  تفاوت معناداری وجود ندارد .

8-     بین نیازهای آموزشی مدیران از لحاظ سوابق آموزشی  تفاوت معناداری وجود ندارد .

پیشنهادهای متعددی نیز در این زمینه ارائه شده که دو تا از مهمترین آنها در زمینه پژوهش عبارتند از :1-   طراحی برنامه ای جهت آموزش مستمر مدیران مدارس شهر کابل و کشور افغانستان به منظور ارتقای سطح مهارت های ادراکی ، فنی  و انسانی به ویژه در زمینه های ، روش تدریس ، ارزشیابی ، روابط انسانی ، تصمیم گیری ، آینده نگری و… 2-     طراحی و اجرای برنامه های آموزش ضمن خدمت برای مدیران در راستای تقویت مهارتهای فوق

خصوصیات این پرسشنامه

 نوع فایلتعریف مفهومی و عملیاتی: دارد

نوع فایل نوع فایل: pdf

پایایی تعداد صفحات: 3

منبع منبع: دارد

تفسیر و توضیحاتتفسیر و نمره گذاری: دارد

دانلود مستقیم و رایگان پرسشنامه نیازسنجی آموزشی مدیران مدارس

نظرات