پرسشنامه رایگان نگرش نسبت به رعایت/ عدم رعایت قوانین رانندگی

تاریخ انتشار : 25 آوریل 2016

banner-questionnaire

پرسشنامه نگرش نسبت به رعایت/ عدم رعایت قوانین رانندگی

چکیده

از بین عوامل انسانی، رفتارهای پرخطر رانندگی، به عنوان اصلی­ترین عامل در بروز تصادفات ترافیکی مطرح شده است. رفتارهای پرخطر رانندگی به چهار نوع لغزش­ها، خطاها، تخلفات پرخاشگرانه و تخلفات معمولی تقسیم می­شوند. هدف از پژوهش حاضر، بررسی نقش عامل­های شناختی در بروز لغزش­ها و خطاهای رانندگی و نقش نگرش براساس الگوی نظریه رفتار برنامه­دار در تخلفات پرخاشگرانه و معمولی رانندگی بود. ۱۱۰ نفر در این مطالعه شرکت کردند. رفتارهای پرخطر رانندگی با استفاده از پرسشنامه رفتار رانندگی منچستر مورد بررسی قرار گرفت. سه مولفه از کنش­های اجرایی شامل، حافظه­ی کاری دیداری، توجه پایدار و بازداری رفتاری به ترتیب بوسیله آزمون­های فراخنای دیداری ارقام، عملکرد پیوسته و برو/نرو اندازه­گیری شدند. برای سنجش نگرش نسبت به رعایت قوانین رانندگی از پرسشنامه­ی محقق­ساخته براساس الگوی نظریه رفتار برنامه­دار که مولفه­های­ نگرش، هنجارهای ذهنی، کنترل رفتاری ادراک­شده و قصد را مورد اندازه­گیری قرار می­داد، استفاده شد. نتایج نشان داد که از بین کنش­های اجرایی، توجه پایدار، قادر به پیش­بینی خطاها و تخلفات پرخاشگرانه رانندگی بود. بازداری رفتاری نیز پیش­بینی کننده­­ی معنادار برای لغزش­ها، خطاها و تخلفات پرخاشگرانه بود. از بین مولفه­های نگرش، نگرش نسبت به پیامد رفتار رعایت قوانین و کنترل رفتاری ادراک ­شده پیش­بینی کننده تخلفات پرخاشگرانه رانندگی بودند. کنترل رفتاری ادراک ­شده و قصد برای رعایت قوانین رانندگی قادر به پیش­بینی تخلفات معمولی در رانندگی بودند. همچنین، لغزش­ها، خطاها و تخلفات پرخاشگرانه در گروه میانسال بالاتر از گروه جوان بود. مردان در همه گروه­های سنی تخلفات پرخاشگرانه و معمولی بیشتری را نشان دادند. قصد رعایت قوانین در گروه جوان کمتر از میانسال بود. نگرش مثبت نسبت به رعایت قوانین، کنترل رفتاری ادراک شده برای رعایت قوانین و قصد رعایت قوانین در همه گروه­های سنی در مردان کمتر از زنان بود. بطور کلی نتایج مطالعه، اهمیت نقش کنش­های اجرایی و نگرش را در رفتارهای پرخطر رانندگی مورد تأیید قرار می­دهد. بنابراین پیشنهاد تحقیق این است که با هدف کاهش رفتارهای پرخطر رانندگی، ارزیابی از توانایی­های شناختی و نگرشی قبل از دریافت گواهینامه و همچنین در رانندگان متخلف صورت گیرد و در صورت نیاز، برنامه­های آموزشی جهت افزایش مهارت­های کنش­های اجرایی و برنامه­های مشاوره­ای به منظور تغییر نگرش مرتبط با رانندگی طراحی گردد.

خصوصیات این پرسشنامه

 نوع فایلتعریف مفهومی و عملیاتی: دارد

نوع فایل نوع فایل: pdf

پایایی تعداد صفحات: ۳

منبع منبع: دارد

تفسیر و توضیحاتتفسیر و نمره گذاری: دارد

دانلود مستقیم و رایگان پرسشنامه نگرش نسبت به رعایت/ عدم رعایت قوانین رانندگی

نظرات

دیدگاه کاربران

  • جوادرضا واحدی /

    سلام پرسشنامه فاقد منبع و فاقد تفسیر است. مستندات اثبات روایی و پایایی آن نیز همراه نیست.

    • دوست عزیز این سایت فقط پرسشنامه های رایگان را قرار می دهد برای دریافت پرسشنامه های استاندارد به سایت مادسیج مراجعه کنید
      http://madsg.com